Dosentiksi

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentin arvo ei muodosta työsuhdetta yliopistoon.
Edellytykset

Farmasian tiedekunta edellyttää dosentin arvoa hakevalta, että hänellä on hyväksytyn väitöskirjan lisäksi muita julkaisuja. Julkaisujen on oltava dosentuurin alaan kuuluvalta alalta ja niiden on vastattava tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään toista hyvää väitöskirjaa.

Lisäksi tiedekunta viittaa yliopiston kanslerin kirjeeseen 16.12.2003, jossa on todettu seuraavasti: ”Kun tohtorin tutkinto näyttää muodostuvan tutkijankoulutuksen päätepisteeksi ja samalla itsenäisen tutkijan uran alkupisteeksi, niin voitaneen edellyttää, että seuraava askel urakehityksessä eli dosentuuri vaatisi jo näyttöjä oman tutkimuslinjan luomisesta ja tässä mielessä itsenäisyydestä. Julkaisuluettelon pituus ei aina tätä osoita, vallankin jos väitöskirjatyön ohjaaja on jatkuvasti mukana oppilaansa kaikissa töissä.”

Tiedekunta edellyttää, että dosentin arvoa hakevan ansioissa kiinnitetään riittävää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • onko hakijalla väitöskirjan jälkeistä tieteellistä julkaisutuotantoa kansainvälisissä, asiantuntijamenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa,
  • onko hakija tutkimusalueensa keskeisimmissä julkaisuissa ensimmäinen, toinen tai viimeinen tekijä
  • onko hakijalla näyttöä itsenäisen tutkijanuran luomisesta (esim. omaan tutkimukseen saatua rahoitusta),
  • onko hakija osallistunut aktiivisesti opinnäytetöiden, tieteellisten tutkimusten ja/tai väitöskirjojen ohjaukseen,
  • onko hakijalla näyttöä ulkomaisesta tai kotimaisesta tohtorin tutkinnon jälkeisestä koulutuksesta ja aktiivisesta osallistumisesta alansa koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin kokouksiin.

Tiedekunta edellyttää, että asiantuntijat ilmoittavat lausunnossaan mahdollisimman yksiselitteisesti toteutuvatko dosentille asetetut vaatimukset ja sen, täyttääkö hakija dosentin arvon saamisen edellytykset. Tästä johtuen asiantuntijan on lausunnossaan riittävän perusteellisesti analysoitava hakijan tieteellistä tuotantoa.

Hakemuksen käsittely

Farmasian tiedekunnassa dosentin arvoa voi hakea kahdesti vuodessa. Hakuajat ovat 1. - 31.1. ja 1. - 31.8.

Ennen hakemuksen jättämistä dosentuurin hakijan on hyvä ottaa yhteyttä farmasian tiedekunnan professoriin, jonka alaan aiottu dosentuurin ala kuuluu sekä tiedekunnan HR-asiantuntijaan (hr-ftdk(at)helsinki.fi).

Hakemus osoitetaan farmasian tiedekunnalle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen hr-ftdk(at)helsinki.fi. Nimeä hakemusasiakirjat selkeästi (esim. sukunimi_etunimi_hakemus.pdf). Huomaa, että jos hakemusta arvioimaan valitut asiantuntijat eivät ole suomenkielisiä, hakemusasiakirjojen tulee olla englanniksi.

Dosenttihakemukseen liitetään ansioluettelo sekä akateemisen bibliografiakäytännön mukaisesti laadittu luettelo hakijan julkaisuista ja muista tutkimustöistä. Lisäksi hakijan on liitettävä hakemukseensa opetustaidon arviointimatriisin huomioiva enintään 4 sivun pituinen selvitys opetusansioista tai vastaavat tiedot sisältävä yliopistoportfolio. Hakemus em. liitteineen toimitetaan mieluiten yhtenä pdf-tiedostona. Opetustaidon arvioi tiedekunnan opetustaitotoimikunta. Lisätietoja opetuksen arvioinnista.

Edellä mainittujen hakemusasiakirjojen lisäksi hakijan tulee toimittaa asiantuntijoille lähetettävät tieteelliset julkaisut (enintään 10 julkaisua). Nimeä tiedostot selkeästi ja numeroi ne (esim. sukunimi_etunimi_julkaisu1.pdf).

Dosentin arvon myöntämistä koskevaa asiaa käsitellään tiedekuntaneuvostossa tavallisesti kaksi kertaa.

Ensimmäisellä kerralla hakemus tuodaan tiedoksi ja valitaan asiantuntijat arvioimaan hakemusta. Asianomaisen alan professori tekee ehdotuksen asiantuntijoiksi. Asiantuntijoilla on oltava vähintään dosentin pätevyys. Vähintään toisen asiantuntijoista on oltava tiedekunnan ulkopuolelta (henkilöllä ei saa olla voimassa olevaa päätoimista palvelussuhdetta tiedekuntaan). Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn nimitysmenettelyn myöhemmässä vaiheessa.

Dosentuurin alan on syytä liittyä kiinteästi tiedekunnan tai tieteenalan toimintaan ja usein on tarkoituksenmukaista, että se noudattaa tiedekunnassa vakiintuneita tieteenaloja. Jos kanslerille esitettävän dosentuurin ala on tiedekunnassa uusi, tiedekuntaneuvoston on perusteltava miksi ehdotettu ala on tiedekunnan tai tieteenalan toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen. (Kanslerin ohje 12.5.2020, HY/977/01.08.03/2020.)

Mikäli haetun dosentuurin ala on uusi (alalla ei ennestään ole yhtään dosenttia tiedekunnassa), asianomaisen alan professorin on toimitettava tiedekuntaneuvostolle alaa koskeva selvitys ja perustelu.

Kun asiantuntijalausunnot ovat tulleet tiedekuntaan, ne lähetetään hakijalle tiedoksi. Mikäli asiantuntijat katsovat hakijan täyttävän dosentin arvon saamisen edellytykset, hakijan opetustaito arvioidaan ja hakijaa pyydetään antamaan opetusnäyte.

Tiedekuntaneuvosto käsittelee dosentuurihakemusta toisen kerran sen jälkeen, kun opetustaitotoimikunta on antanut lausuntonsa hakijan opetustaidosta. Tällöin tiedekuntaneuvosto päättää siitä, täyttääkö hakija dosentin arvon saamisen edellytykset. Mikäli edellytykset täyttyvät, tiedekuntaneuvosto esittää kanslerille, että dosentin arvo myönnetään. Jos opetustaitolausunto ei ole vähintään hyvä, dosenttihakemusta ei viedä tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.