Jatko-opiskelu

Tohtorintutkinnon pääsisältö on tutkimus. Tutkintoon kuuluu myös teoreettisia, omaa tutkimusta tukevia opintoja.

Tohtoriohjelmat järjestävät kursseja ja seminaareja. Tohtoriohjelmat ovat myös vastuussa tohtorikoulutettavien neuvonnasta ja ohjauksesta.

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (1039/2013, 21§) jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
 2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
 4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
 5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Suositeltava tavoiteaika tohtorin tutkinnon suorittamiseksi päätoimisesti opiskellen on neljä vuotta.

Ennen 1.8.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien tohtorin tutkintoon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot sekä väitöskirjasta ja sen julkinen puolustaminen. Siirtymäaika uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintovaatimuksiin on kolme vuotta.

Uudet, tohtoriohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset sisältävät 40 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot, väitöskirjan, sekä väitöskirjan julkisen puolustamisen. Ohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät ohjelmien sivuilta.

Tohtoriohjelmat järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Kuluvan vuoden opinto-opas löytyy WebOodista. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy niiden kotisivuilta: Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat.

Tohtorikoulutettavan tulee saada säännöllisesti ohjausta sekä tutkimustyöhön että jatkokoulutukseen liittyviin opintoihin. Tohtorikoulutettavalla voi olla useampi kuin yksi ohjaaja. Pääohjaajan tulee olla professori, dosentti tai hänellä tulee olla vastaavat tieteelliset ansiot. Muiden ohjaajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Tohtorikoulutettava ja väitöskirjatyön pääohjaaja sopivat ohjauksesta. Ohjaussuhteessa sekä ohjaajalla että tohtorikoulutettavalla on oikeuksia ja velvollisuuksia, joista keskustellaan ohjaussuhteen alkaessa.

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään seurantaryhmä, johon kuuluu vähintään kaksi tutkimusalaa tuntevaa tohtorintutkinnon suorittanutta asiantuntijaa.

Seurantaryhmän jäsenten ei pitäisi työskennellä samassa tutkimusryhmässä kuin opiskelija ja olla muutenkin riippumattomia.  Seurantaryhmää kootessa on hyvä huomioida, että toinen esitarkastajista voi olla seurantaryhmän jäsen mikäli muita jääviysperusteita ei ole. Tässä tapauksessa toisen esitarkastajan on oltava seurantaryhmän ulkopuolelta. 

Seurantaryhmä ei ole vastuussa väitöskirjatyön ohjaamisesta, vaan sen tehtävänä on antaa rakentavaa ja kriittistä palautetta opintojen ja tutkimustyön edistymisestä sekä opiskelijan saamasta ohjauksesta.

Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa tohtorikoulutettavan ja ohjaajien kanssa arvioimaan tohtorikoulutettavan edistymistä.  Suostuessaan opiskelijan seurantaryhmään asiantuntijajäsenet sitoutuvat näihin tapaamisiin. Yhden ohjaajista tai seurantaryhmän jäsenen tulee olla tiedekunnan vastuulaitokselta.

 • Sitoutuu itsenäiseen, kriittiseen ja pitkäjänteiseen työhön
 • Oikeus saada työlleen nimetty ohjaaja, jonka tuella hän itsenäisesti työskentelee
 • Oikeus saada valvovalta professorilta ja ohjaajilta ohjausta ja apua opintoja ja tutkimusta koskevissa kysymyksissä
 • On vastuussa opintojensa etenemisestä, ohjaajien pitämisestä ajan tasalla tutkimuksestaan sekä opinto- ja tutkimussuunnitelman päivittämisestä vuosittain
 • Velvollisuus ilmoittautua yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain
 • Sitoutuu pitkäjänteiseen sekä säännölliseen ohjaustyöhön ja ohjattavan tutkimustyön edistämiseen
 • Sopii ohjaajien keskinäisestä työnjaosta
 • Huomioi tutkimussuunnitelmaa laadittaessa, että tohtorin tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot on suoritettavissa neljän vuoden tavoiteajassa päätoimisesti työskennellen
 • Ohjaajalla tulee olla riittävästi ja tasapuolisesti aikaa kaikille ohjattavilleen
 • Tapaa ohjattavaa säännöllisesti sekä kohtelee kaikkia ohjattaviaan tasapuolisesti
 • Opastaa jatko-opiskelijaa tutkimustyöhön liittyvissä käytänteissä (tutkimusetiikka, tutkimussuunnitelman laatiminen, tieteelliset kokoukset, julkaiseminen jne.)
 • Tukee opiskelijan kiinnittymistä tiedeyhteisöön
 • Keskustelee ohjattavan kanssa tutkimustyön rahoituksesta
 • Huolehtii ohjattaviensa ohjauksen jatkuvuudesta erilaisissa muutostilanteissa
 • Varmistaa väitöskirjan käsikirjoituksen laadun ja esitarkastuskelpoisuuden

Tutkintotodistus voidaan myöntää, kun henkilö on suorittanut teoreettiset opinnot ja hänen lisensiaatintyönsä tai väitöskirjansa on hyväksytty. 

Todistus voidaan myöntää vain yliopistossa läsnäolevaksi ilmoittautuneena olevalle opiskelijalle.

Todistusta ei tehdä automaattisesti, vaan sitä varten tiedekunnan kansliaan on toimitettava kirjallinen tutkintotodistuspyyntö.

Tutkintotodistuspyyntölomake sekä lisätietoa valmistumisesta löytyy Flammasta.

Farmasian tiedekunnassa voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon. Ensisijainen jatkotutkinto on kuitenkin tohtorin tutkinto, eikä tutkinnonsuoritusoikeuksia lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen myönnetä.

Ennen 1.8.2017 aloittaneilla farmasian lisensiaatin tutkintoon sisältyvien teoreettisten opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä.  Tutkintoon sisältyy:

 • Yleisiä tieteellisen jatkokoulutuksen opintoja 5 - 20 op
 • Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opintoja 40 - 55 op samoin periaattein kuin tohtorin tutkinnossa
 • Lisensiaatintutkimus, jossa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat nimetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Lisensiaatin tutkimuksen tarkastamiseen pätevät samat ohjeet kuin väitöskirjan tarkastamiseen. Tiedekuntaneuvosto antaa arvosanan tarkastajien lausunnon perusteella. Tutkintotodistusta pyydetään samalla tavoin, kuin tohtorin tutkintotodistusta.

Erikoistumiskoulutukset

Tiedekunnassa voi suorittaa ammatillisen erikoistumiskoulutuksen teollisuusfarmasiassa sekä apteekki- ja sairaalafarmasiassa.

Helsingin yliopistossa on käytössä tohtorikoulutettavien rekisteriseuranta. Tohtoriopintojen edistymistä seurataan, jotta niille tohtorikoulutettaville, joiden opinnot ovat viivästyneet, voidaan tarjota tukea ja ohjausta.

Seuranta koskee Helsingin yliopistossa kirjoilla olevia tohtorikoulutettavia, joiden opinto-oikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta tai enemmän ja joiden tutkinto on vielä kesken.

Rekisteriseuranta ei vaikuta opinto-oikeuteen, mutta opiskelija ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi. Poissaoloilmoittautuminen on mahdollista. Läsnäoloilmoittautumisen esto poistetaan, kun opiskelijan tekemät tutkimus- ja opintosuunnitelmat on hyväksytty tiedekunnassa. Tämän jälkeen opiskelija voi halutessaan ilmoittautua läsnäolevaksi.

Rekisteriseurannassa - mitä teen?

Mikäli väitöskirjasi tarkastusprosessi on aloitettu, mutta jatkotutkintosi ei valmistu ennen lukuvuoden päättymistä, voit ottaa suoraan yhteyttä opintoasiainpalveluihin viikki-phd@helsinki.fi läsnäoloilmoittautumisen eston poistamiseksi.

Mikäli et ole väittelemässä, ota yhteyttä ohjaajaasi ja päivitä opinto- ja tutkimussuunnitelmasi sekä aikataulu opintojen loppuunsaattamiseksi. Jos olet hakenut lisäaikaa aiemmin,  suunnitelmassa tulee selvittää, millä tavoin väitöskirja ja jatko-opinnot ovat edenneet aiemmin myönnetyn lisäajan jälkeen. Päivitetty, vapaamuotoinen suunnitelma toimitetaan Viikin jatko-opintopalveluihin viikki-phd@helsinki.fi

 • Opintosuunnitelmassa on oltava sekä jo suoritetut, tutkintoon sisällytettävät opinnot että lista tutkintoa varten vielä suoritettavista opinnoista. Opintosuunnitelmaa päivittäessä mieti, kannattaako sinun suorittaa tutkinto loppuun vanhojen vai uusien, tohtoriohjelman vaatimusten mukaan. Siirtyminen kannattaa tehdä ainakin silloin, jos et ehdi saada väitöskirjaa esitarkastusvaiheeseen tammikuuhun 2020 mennessä.
 • Tutkimussuunnitelman päivittäminen tehdään yhdessä ohjaajan kanssa.
 • Aikataulu on laadittava siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi kolmessa vuodessa.