Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja -ilmoitus

Tämä tietosuojaseloste ja -ilmoitus sisältää tietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa ”Helsingin Yliopistollisessa hevossairaalassa vuosina 2019–2022 hoidetut silmäpotilaat

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 12–14 artiklat

 

Laatimispäivä: 12.8.2022

Tietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa ”Helsingin Yliopistollisessa hevossairaalassa vuosina 2019–2022 hoidetut silmäpotilaat”:

 

Tutkimuksessa kerätään hevosten potilastietoja potilasrekisteristä. Potilasrekisterissä on myös tieto hevosen omistajasta. Tieto hevosen omistajasta tai hänen yhteystiedoistaan ei kuitenkaan ole tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohde. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä tiedoista sekä siitä, mistä tiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä: Helsingin yliopisto, PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija:

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: Sonja Jernström, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, sonja.jernstrom@helsinki.fi.  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tutkimuksessa kerätään tietoja Helsingin Yliopistollisessa hevossairaalassa vuosina 2019–2022 tutkituista silmäpotilaista. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella minkälaisia silmäpotilaita hevossairaalassa on tutkittu, miten niitä on tutkittu, diagnoosit ja lopputulema.

 

Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää: Tutkimuksessa kerätään tutkimukseen osallistuvan hevosen potilasnumero, ikä, sukupuoli, rotu, käyttötarkoitus, tuleeko potilas sairaalaan lähetteellä, oirekuva, kliiniset löydökset, tehdyt tutkimukset ja tutkimustulokset, hoito, kustannukset ja lopputulema. Potilas on välillisesti tunnistettavissa potilasnumeron kautta, mutta vain Helsingin Yliopiston potilasohjelmaan pääsyn omaavien henkilöiden toimesta.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään: Tiedot kerätään Yliopistollisen hevossairaalan potilasohjelmasta.

Arkaluonteiset henkilötiedot: Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella: yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta).

Tietojen vastaanottajat: Tiedot kerää Helsingin Yliopistossa Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa jatkokoulutettavana eläinlääkärinä toimiva tutkija Sonja Jernström. Hevosen tunnistamisen välillisesti mahdollistaa potilasnumero. Sonja Jernström tekee tutkimusta työsuhteessa Helsingin Yliopistoon ja on laatinut suunnitelman kerättävien tietojen laadusta. 

Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Hevosen tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automatisoitu päätöksenteko: Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

Henkilötietojen suojaus: Hevosten tiedot säilytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatulla yliopiston serverillä.

Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa: Hevosten tietoja käsitellään aineiston keruun ajan (korkeintaan vuoden 2023 loppuun asti), jonka jälkeen käsiteltävä aineisto on pseudonymisoitua.

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten ilman suoria tunnistetietoja Helsingin Yliopiston serverillä salasanoin suojattuna 10 vuotta tieteellisen artikkelin ilmestymisen jälkeen.

Oikeuksista poikkeaminen: Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa: Sonja Jernström, sonja.jernstrom@helsinki.fi

Rekisteröidyn oikeudet: Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin:

  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Oikeuksien soveltuminen: Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröity anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

Oikeuksista poikkeaminen: Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi