Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja -ilmoitus

Tietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa ”A retrospective investigation into the degree of pain and the presence of uveitis in horses suffering from immune mediated keratitis”.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 12–14 artiklat

Laatimispäivä: 17.10.2021

Tietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa

”A retrospective investigation into the degree of pain and the presence of uveitis in horses suffering from immune mediated keratitis”:

Tutkimuksessa kerätään hevosten potilastietoja potilasrekisteristä. Potilasrekisterissä on myös tieto hevosen omistajasta. Tieto hevosen omistajasta tai hänen yhteystiedoistaan ei kuitenkaan ole tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohde. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä tiedoista sekä siitä, mistä tiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä: Helsingin yliopisto, PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija:

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: Minna Mustikka, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, p. 0294157277, minna.mustikka@helsinki.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tutkimuksessa kerätään tietoja Yliopistollisessa hevossairaalassa vuosina 2017–2021 silmän sarveiskalvon inflammatorisen tilan vuoksi tutkituista ja hoidetuista hevosista. Tietoja käytetään kyseisen sairauden tutkimiseen. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Royal Veterinary Collegen (Iso-Britannia) kanssa, ja tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan sairaudelle altistavia tekijöitä, sen ominaispiirteitä ja kehittää sairauden tunnistamista ja hoitoa. Molemmat tutkimukseen osallistuvista yliopistoista vastaa oman aineistonsa osalta kansallisten tietosuojaan liittyvien säännösten noudattamisesta.

Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää: Tutkimuksessa kerätään tutkimukseen osallistuvan hevosen potilasnumero, ikä, sukupuoli, rotu, oirekuva ja kliiniset löydökset, tutkimustulokset, hoito ja ennuste. Potilas on välillisesti tunnistettavissa potilasnumeron kautta, mutta vain Helsingin Yliopiston potilasohjelmaan pääsyn omaavien henkilöiden toimesta, ennen aineiston anonymisointia.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään: Tiedot kerätään Yliopistollisen hevossairaalan potilasohjelmasta.

Arkaluonteiset henkilötiedot: Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella: yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

Tietojen vastaanottajat: Tiedot kerää Helsingin Yliopistossa Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa jatkokoulutettavana eläinlääkärinä toimiva tutkija Minna Mustikka. Hevosen tunnistamisen välillisesti mahdollistava potilasnumero anonymisoidaan aineiston keruun valmistuessa, ennen aineiston toimittamista Royal Veterinary Collegessa toimivalle tutkimusryhmälle. Mustikka tekee tutkimusta työsuhteessa Helsingin Yliopistoon ja on laatinut suunnitelman kerättävien tietojen laadusta sekä siitä, ettei Royal Veterinary Collegelle luovuteta henkilötietoja: Royal Veterinary Collegelle luovutetaan vain anonymisoitua aineistoa. 

Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Hevosen tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automatisoitu päätöksenteko: Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

Henkilötietojen suojaus: Hevosten tiedot säilytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatulla yliopiston serverillä.

Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa: Hevosten tietoja käsitellään aineiston keruun ajan (enintään vuoden 2022 loppuun saakka). Tämän jälkeen aineisto anonymisoidaan. Royal Veterinary Collegen tutkijoille luovutetaan vain anonymisoitua aineistoa.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten ilman suoria tunnistetietoja Helsingin Yliopiston serverillä salasanoin suojattuna 10 vuotta tieteellisen artikkelin ilmestymisen jälkeen.

Oikeuksista poikkeaminen: Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa: Minna Mustikka, p. 0294157277, minna.mustikka@helsinki.fi

Rekisteröidyn oikeudet: Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin:

  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Oikeuksien soveltuminen: Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

Oikeuksista poikkeaminen: Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi