Kestävä elintarviketuotanto

Ruualla on suuri merkitys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Juuri nyt elintarviketuotantoon kohdistuu suuria muutospaineita, jotka ovat lähtöisin kuluttajien muuttuvista tarpeista, arvoista ja asenteista. Muutosten tuomiin haasteisiin vastaaminen edellyttää usein tutkimukseen perustuvaa uutta osaamista.

Elintarvikkeiden korkea laatu ja turvallisuus ovat kestävän elintarviketuotannon perusedellytyksiä lähtien alkutuotannosta aina kuluttajan pöydälle asti. Elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat myös niiden jalostus, pakkaaminen, varastointi ja jakelu. Elintarvikkeiden tulee olla turvallisia kuluttajille ja niiden on myös säilyttävä hyvälaatuisina viimeiseen käyttöpäivään asti.

Elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun lisäksi julkiseen keskusteluun ovat enenevissä määrin nousseet elintarviketuotannon vaikutukset ilmastoon ja luonnonvaroihin. Huomiota on kiinnitetty myös suureen ruokahävikkiin, jota esiintyy ruokajärjestelmien kaikissa vaiheissa. Elintarvikkeisiin käytettyjen raaka-aineiden laadulla, pakkausmenetelmien valinnalla ja oikeilla säilytyslämpötiloilla on merkittävä vaikutus ruokahävikin määrään, mutta niiden lisäksi tarvitsemme jakelun, kaupanpidon ja kuluttajien toimia ruokahävikin vähentämiseksi.

Eläinten terveydellä on myös suuri merkitys elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen. Ilmastonmuutos altistaa eläimiä uusille taudeille, joista osa voi levitä elintarvikkeiden välityksillä ihmisiin. Myös villieläinten elinolosuhteiden muutos voi aiheuttaa niissä esiintyvien tautien siirtymistä tuotantoeläimiin ja siten myös elintarvikeketjuun. Ilmastonmuutos tulee haastamaan turvallisten elintarvikkeiden tuotantoa monista eri syistä.

Kestävyys ja eettisyys ohjaavat kuluttajien valintoja lisääntyvässä määrin. Kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota tuotantoeläinten hyvinvointiin ja valitsevat enemmän lihalle vaihtoehtoisia proteiinilähteitä, kuten riistaa, kalaa ja hyönteisiä. Kestävässä eläintuotannossa hyödynnetään eläinten rehuksi tulevaisuudessa enemmän heikompi laatuisia raaka-aineita tai uusia komponentteja, jotka eivät sellaisenaan sovellu ihmisten ravinnoksi. Tämän kaltaiset muuttuvat käytännöt saattavat vaikuttaa lihan laatuun ja turvallisuuteen uudella tavalla.

Kestävä elintarviketuotanto nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii innovatiivista tutkimusta, jotta elintarvikkeiden korkea laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa.