Töihin meille

Haluatko työskennellä kansainvälisessä tiedeyhteisössä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa?
Yliopistoportfolio

Yliopistoportfolio on tieteellisen raportin kaltainen katsaus, jossa tekijä esittää dokumentoidusti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja tarkastelee akateemista työtään (tutkimus, opetus, hallinnollinen ja muu työ) kokonaisuutena.

Yliopistoportfolio soveltuu työn itsearviointiin, kehittämiseen, dokumentointiin ja muiden tekemään arviointiin opetusvirkojen viranhaussa ja palkkaluokan määrittelyssä. Se sisältää oman työhistorian, toimintafilosofian, tuotokset, tulevaisuuden suunnitelmat, saadun palautteen ja itsearvion.

Yliopistoportfoliota voidaan hyödyntää myös mm. käytäessä kehityskeskusteluja tai työyhteisön työnjakoa tarkennettaessa. Yliopistoportfolio sisältää neljä osa-aluetta: perustiedot, tutkimus ja tieteellinen toiminta, opetus ja ohjaus sekä hallintotehtävät ja muu toiminta. Yliopistoportfolion laajuus on 4–7 sivua, sen lisäksi mukana voi olla liitteitä tiedekunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on kirjata ja tuoda esiin dokumentoidusti akateemisen työntekijän osaaminen, vahvuudet ja näkemys omasta kehityksestään.

Yliopistoportfolion ohjeet

Professorin tehtävää haettaessa on hakemukseen liitettävä englanninkielinen yliopistoportfolio: Academic portfolio

Ope­tus­tai­don ar­vioin­ti

Ope­tus- ja tut­ki­mus­hen­ki­lös­tön kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set ope­tus­tai­don osal­ta

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan professorilta edellytetään kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Apulaisprofessorilta (tenure track) edellytetään tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Yliopistonlehtorilta edellytetään kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tutkijatohtorilta edellytetään tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa ja yliopisto-opettajalta kokemusta opetustyöstä. Dosentin arvoa hakevalla tulee olla hyvä opetustaito.

Ope­tus­tai­toa (ope­tuk­sel­li­sia an­sioi­ta) ar­vioi­taes­sa ote­taan huo­mioon seu­raa­vat ar­vioin­tia­lu­eet:

  • pedagoginen koulutus,
  • opetuskokemus,
  • taito tuottaa oppimateriaalia,
  • muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja
  • tarvittaessa opetusnäyte.
Miksi valita Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista. Yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet akateemisen uran eri vaiheisiin. Helsingin yliopisto tarjoaa henkilöstölleen laadukkaat tukipalvelut ja monipuoliset edut.  
 
Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia tuhansille tutkijoille ja opettajille. Vakinaistamispolkumme on kilpailukykyinen ja läpinäkyvä.