Ekosysteemit ja ympäristö

Laaja-alainen ja monitieteinen Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä sekä tuottaa ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin. Ohjelman painopistealat ovat

  • ilmastonmuutos ja arktiset alueet,
  • Itämeri ja
  • kaupunkiekosysteemit.

Ilmastonmuutostutkimus painottuu sekä pitkän aikavälin ilmastovaihteluihin että viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen syihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ekosysteemeissä, mm. mustan hiilen rooliin ilmastonmuutoksessa ja hiilen kiertoon arktisilla alueilla, sekä ilmastoriskien muodostumiseen yhteiskunnassa.

Itämeritutkimus keskittyy erityisesti kalastuksen ja laivaliikenteen aiheuttamiin ympäristöriskeihin sekä valuma-alueilla tapahtuvien ihmisen aiheuttamien muutosten analysointiin.

Kaupunkiekosysteemitutkimuksen tavoitteena on kaupungistumiseen liittyvien ympäristökysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen. Tutkimuksen keskiössä on viheralueiden tuottamien ekosysteemipalveluiden (esim. ilmansaasteiden ja hulevesihaittojen lievennys) ja niiden sosio-ekologisten heijasteiden tutkimus.

Kuhunkin tutkimuksen painopistealaan liittyvät ympäristön kestävän kehityksen tavoitteet. Tutkijamme osallistuvat tohtorikoulutukseen erityisesti DENVI- ja LUOVA –tohtoriohjelmissa.