Ekosysteemit ja ympäristö

Laaja-alainen ja monitieteinen Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä sekä tuottaa ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin. Ohjelman painopistealat ovat

  • ilmastonmuutos ja arktiset alueet,
  • Itämeri ja
  • kaupunkiekosysteemit.

Ilmastonmuutostutkimus painottuu sekä pitkän aikavälin ilmastovaihteluihin että viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen syihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ekosysteemeissä, mm. mustan hiilen rooliin ilmastonmuutoksessa ja hiilen kiertoon arktisilla alueilla, sekä ilmastoriskien muodostumiseen yhteiskunnassa.

Itämeren ja sen valuma-alueen tutkimus keskittyy merellisten ja sisävesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan, sekä ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen vaikutuksiin niiden monimuotoisuuteen. Tutkimus keskittyy myös kalastuksen ja laivaliikenteen aiheuttamien ympäristöriskien sekä valuma-alueilla tapahtuvien ihmisen aiheuttamien muutosten analysointiin.

Kaupunkiekosysteemitutkimuksen tavoitteena on kaupungistumiseen liittyvien ympäristökysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen. Tutkimuksen keskiössä on selvittää viheralueiden tuottamia ekosysteemipalveluja (esim. ilmansaasteiden ja hulevesihaittojen lievennys) ja niiden sosio-ekologisia heijasteita. Jälkimmäiseen lukeutuu mm. sosiaalisten arvojen, ympäristöoikeuden-mukaisuuden ja subjektiivisen hyvinvoinnin tutkiminen. Sosio-ekologinen kestävyys on keskeistä kussakin tutkimuksen fokusalueessa.

Kuhunkin tutkimuksen painopistealaan liittyvät ympäristön kestävän kehityksen tavoitteet. Tutkijamme osallistuvat tohtorikoulutukseen erityisesti DENVI- ja LUOVA –tohtoriohjelmissa.