Muut opinto-oikeudet

Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella myös ilman, että suoritat tutkintoa! Sinulla on mahdollisuus suorittaa ns. erillisiä opintoja yksittäisissä opintojaksoissa tai opintokokonaisuuksissa tai jos olet opiskelijana toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, voit ns. joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta opiskella aineita, joita sisällytät kotiyliopistossasi suoritettavaan tutkintoon. Ulkomaisessa yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat puolestaan hakeutua tiedekuntaan vaihto-opiskelijaksi.

ERIL­LIS­TEN OPIN­TO­JEN SUO­RI­TUSOI­KEUS

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, jolla ei ole tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeus voidaan myöntää hakijan ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi tai suoritettavien opintojen liittämiseksi toisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon.

Yksittäisten opintojaksojen tai opintokokonaisuuksien suoritusoikeutta voi hakea:

  • Toisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai oppilaitoksessa opiskeleva, joka sisällyttää opinnot suoritettavaan tutkintoon. Hakemukseen tulee tällöin liittää oman oppilaitoksen vahvistama opintosuunnitelma tai lausunto siitä, että opinnot soveltuvat suoritettavaan tutkintoon. Erillisten opintojen suoritusoikeutta ei kuitenkaan pääsääntöisesti myönnetä toisen yliopiston tutkinto-opiskelijalle, jos hänellä on mahdollisuus saada opinto-oikeus JOO-sopimuksen perusteella. Opiskelijan tuleekin ensin selvittää mahdollisuus JOO-opintojen suorittamiseen.
  • Ammattipätevyyden lisäämiseksi tai sen hankkimiseksi. Hakemukseen tulee tällöin liittää työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen.
  • Tutkimustehtävissä toimiva henkilö tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi. Hakemukseen tulee tällöin liittää tutkimusryhmän johtajan tai muun vastaavan henkilön selvitys opintojen liittymisestä tieteellisen pätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään laitosten opetusmahdollisuuksien mukaan hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella. Valintatilanteessa etusijalle voidaan asettaa omassa tiedekunnassa ja/tai Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneet hakijat.

Erillisiin opintoihin ei pääsääntöisesti myönnetä opinto-oikeuksia, mikäli kyseiset opinnot on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opetus toteutetaan tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti ja se vastaa tiedekunnassa annettavaa opetusta.

Syventävien opintojen suoritusoikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä ennen kuin on suorittanut perus- ja aineopinnot kyseisessä aineessa.

HAKU ERIL­LI­SIIN OPIN­TOI­HIN

Erillisiin opintoihin haetaan kahdesti vuodessa sähköisellä lomakkeella. Hakuajat vuonna 2018 ovat: 1.-30.4. ja 1.-31.10.2018.

Päätökset

Hakemukset käsitellään tiedekunnan valintalautakunnassa, ja tiedekunnan dekaani päättää opinto-oikeuden myönnöstä. Päätöksistä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti touko-kesäkuun aikana (kevätlukukausi) ja marraskuun aikana (syyslukukausi). Jos opinto-oikeus myönnetään, myönnetään se pääsääntöisesti alkamaan seuraavan lukukauden alusta. Kevään valinnassa hyväksytyillä opinto-oikeus alkaa pääsääntöisesti 1.8., ja syksyn valinnassa hyväksytyillä 1.1. alkaen. Hakija voi perustellusta syystä anoa hakemuksessaan opinto-oikeuden alkamista ennen seuraavan lukukauden alkamista.

Tiedekunnan dekaani päättää myös erillisten opintojen suoritusajasta. Mikäli opiskelija ei ehdi suorittaa opintoja tässä ajassa, mutta haluaa jatkaa opintoja, tulee hänen hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta uudelleen hakuaikana. Häneltä peritään myönteisissä päätöksissä myös erillisten opintojen maksu uudelleen.

ERIL­LI­SIS­TÄ OPIN­NOIS­TA PE­RIT­TÄ­VÄT MAK­SUT

Erilliset opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Opintojakson hinta on 15 euroa / opintopiste. Maksutiedot lähetetään opiskelijalle hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Joustavalla opinto-oikeudella pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan oman yliopiston (kotiyliopiston) opintotarjontaa, lisäämään valinnanmahdollisuuksia ja tukemaan opintojen etenemistä. Opiskelijalle joustava opinto-oikeus tarjoaa mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta sekä hyödyntää opinnoissaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Ha­ke­mi­nen

Bio- ja ympäristötieteellisen opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta. Ajankohtaiset opetustiedot löytyvät WebOodista, jossa kurssin tietoja voi hakea esim. kurssin nimellä, lyhenteellä tai kurssin 5-numeroisen rekisteröintikoodin (tunniste) avulla. Sekä WebOodin että kurssisivujen tietoja voi selata rekisteröitymättä.