Erilliset opinnot

Täydennä tutkintoasi ja pätevöidy ammatti- ja tutkimustehtävissä. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit täydentää aiemmin suorittamaasi alan tutkintoa niin sanotulla erillisten opintojen suoritusoikeudella.
Erillisten opintojen suoritusoikeus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä ja joka ei ole kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana missään korkeakoulussa siinä vaiheessa, kun mahdollisesti myönnetty opinto-oikeus astuu voimaan.

Yksittäisten opintojaksojen tai opintokokonaisuuksien suoritusoikeutta voi hakea:

 • Korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi ja pätevöitymiseksi. Hakemukseen on liitettävä jäljennös tutkintotodistuksesta ja opintojen suoritusotteesta sekä selvitys erillisten opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta.
 • Ammattipätevyyden lisäämiseksi tai sen hankkimiseksi. Hakemukseen tulee tällöin liittää työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen.
 • Tutkimustehtävissä toimiva henkilö tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi. Hakemukseen tulee liittää tutkimusryhmän johtajan tai muun vastaavan henkilön selvitys opintojen liittymisestä tieteellisen pätevyyden lisäämiseen.
 • Biologian aineenopettaja- ja luokanopettajaopintoihin järjestetään myös erillinen haku, katso lisätietoja Opiskelijan ohjeista

Erillisten opintojen suoritusoikeutta ei myönnetä tutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille. Suomalaisessa korkeakoulussa opiskeleva voi hakea opinto-oikeutta JOO-sopimusten tai koulutusohjelmien ja kotikorkeakoulun erillisen opiskelijavaihtosopimuksen puitteissa. Ulkomailla korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea vaihtosopimusten ja –järjestelmien kautta.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä sellaisiin opintojaksoihin, joita on tarjolla Avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opetus toteutetaan tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti ja se vastaa tiedekunnassa annettavaa opetusta.

Hakuajat ja hakulomake erillisiin opintoihin
 • Keväällä 2024:  2.- 16.4.2024  klo 15.00 mennessä
  (syyslukukaudella -24 alkavaan opetukseen)
   
 • Syksyllä 2024:  1. - 15.10. klo 15.00 mennessä
  (kevätlukukaudella -25 alkavaan opetukseen)
Päätös ja opintojen voimassaoloaika

Dekaani päättää suoritusoikeuden myöntämisestä koulutusohjelmaa/opintojakson tai opintokokonaisuuden vastuuhenkilöä kuultuaan. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja hakijan esittämät perustelut ja esitiedot ja -taidot, mukaan lukien edeltävät opinnot ja arvosanataso.  Syventävien opintojen suoritusoikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä ennen kuin on suorittanut perus- ja aineopinnot kyseisessä aineessa. Suoritusoikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen hakuaikaa seuraavasta lukukaudesta (syyslukukaudella lukukausi alkaa 1.8. ja kevätlukukaudella lukukausi alkaa 1.1.).

Hakija voi perustellusta syystä anoa hakemuksessaan opinto-oikeuden alkamista ennen seuraavan lukukauden alkamista. Mikäli opiskelija ei ehdi suorittaa opintoja määräajassa, mutta haluaa jatkaa opintoja, tulee hänen hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta uudelleen hakuaikana. Myönteisissä päätöksissä häneltä peritään erillisten opintojen maksu uudelleen.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse touko-kesäkuun aikana (kevätlukukauden haku) ja marraskuun aikana (syyslukukauden haku).

Erillisistä opinnoista perittävät maksut

Erilliset opinnot ovat maksullisia 15 euroa / opintopiste kun myönnetty oikeus on laajuudeltaan 1-35 op ja 10 €/opintopiste kun myönnetty oikeus on laajuudeltaan 36-60 op. Erillisten opintojen suoritusoikeuksien maksuja ei palauteta, vaikka opintojakso jää suorittamatta. Maksutiedot lähetetään opiskelijalle hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Aineenopettajan opintoja suorittamaan hyväksytyiltä ei peritä maksuja
Aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen tai lukion koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja, ovat kuitenkin maksuttomia.

Tie­de­kun­nan tar­joa­ma ope­tus

Bio- ja ympäristötieteellisen opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta. Ajankohtaiset opetustiedot löytyvät Sisusta, jossa kurssin tietoja voi hakea esim. kurssin nimellä, lyhenteellä tai kurssin rekisteröintikoodin (tunniste) avulla. Sekä Sisun että kurssisivujen tietoja voi selata kirjautumatta/rekisteröitymättä.

Palvelusähköposti

viikki-student@helsinki.fi