AD-lupa
Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksesta aiemmin käytetty nimitys. Ks. Helsingin yliopiston käyttäjätunnus 

Adobe Connect (AC)
Helsingin yliopiston käyttämä verkkokokousympäristö, jonka kautta osallistutaan verkkoluennoille. Ks. Verkko-opinnot

AHOT
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Esim. aikaisempia opintoja on mahdollista hyödyntää Avoimen yliopiston opinnoissa. Lisätietoa aiempien opintojen hyödyntämisestä

Aineopinnot
Joidenkin koulutusohjelmien opinnot rakentuvat perus- ja aineopinnoista. Aineopinnoissa syvennetään perusopintojen antamaa oppiaineen sisältötietoa sekä keskeisten käsitteiden, teorioiden ja tutkimusmenetelmien tietoutta. Aineopintojen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 35–55 op (opintopistettä). Ennen aineopintoja suoritettavat perusopinnot ovat tavallisesti laajuudeltaan 25 op. 

Alkukuulustelu
Joissain opinnoissa opiskelijat valitaan aineopintoihin ennen opintojen alkua järjestettävän kirjatentin perusteella.

Avoimen väylä
Avoimen väylä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi pyrkiä perustutkinto-opiskelijaksi yliopiston joihinkin koulutusohjelmiin avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintaperusteet, hakuajat ja muut kriteerit vaihtelevat tiedekunnittain. Lisätietoa: Tavoitteena tutkinto

Avoin korkeakoulu
Korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Molemmat järjestävät avointa korkeakouluopetusta. Yliopistoissa nimityksenä on Avoin korkeakoulu tai Avoin yliopisto, ammattikorkeakouluissa avoin AMK.

Avoin yliopisto
Opintojärjestelmä, joka antaa mahdollisuuden osallistua yliopistojen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen pohjakoulutuksesta riippumatta. Sen avulla pyritään lisäämään koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa sekä kansalaisten mahdollisuuksia itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Suomessa 15 yliopistoa järjestää avointa yliopisto-opetusta.

Essee
Essee on tietystä aiheesta kirjallisuuden pohjalta laadittu kirjoitelma; esimerkiksi oppimistehtävät ovat usein esseemuotoisia. Lisätietoa esseestä

Etäopiskelu
Opiskelumuoto, joka on ajan ja paikan suhteen joustava. Etäopiskelussa hyödynnetään usein tieto- ja viestintätekniikkaa. Esimerkiksi verkko-opiskelu on etäopiskelua.

Etätentti
Etätenttiminen tarkoittaa opintojakson suorittamiseen kuuluvan lähitentin tekemistä jollain muulla kuin opinto-ohjelmassa mainitulla paikkakunnalla (tai ulkomailla). Opiskelija hankkii itse tentinvalvojan ja maksaa tentin järjestämisestä syntyvät kulut. Lisätietoa tenteistä.

Harjoituskurssit ja harjoitustyöt
Joihinkin opintoihin liittyy harjoituskursseja esim. laboratoriossa, jolloin opittua sovelletaan käytännössä. Joidenkin opintojaksojen suorittamiseen voi liittyä harjoitustyö, joka yleensä on kirjallinen työ.

HOPS
Lyhenne HOPS tulee sanoista henkilökohtainen opintosuunnitelma. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää HOPS-lomaketta opintojen suunnittelun työvälineenä. Lisätietoa: Opiskelun suunnittelu

HY
Helsingin yliopiston lyhenne

Hyväksilukeminen ja korvaavuudet
Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmin muiden opintojen yhteydessä saman tai samansisältöisen opintojakson, jota nyt opiskelee Avoimessa yliopistossa, hän voi hakea korvaavuutta. Lisätietoa: Aiempien opintojen jatkaminen ja hyväksilukeminen

Itsenäinen työskentely
Kaikkiin opintojaksoihin liittyy itsenäistä työskentelyä vaikka sitä ei ole erikseen mainittu. Itsenäinen työskentely voi olla kirjallisuuden tai luentomuistiinpanojen lukemista, harjoitusten tekemistä tai esseiden kirjoittamista. Itsenäisen työskentelyn määrän voi päätellä opintopiste- ja opetustuntien määrästä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työskentelyä. 

Kandidaatin tutkinto
Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus 180 opintopistettä (op). Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yleensä alkuvaiheen osia kandidaatin tutkinnosta, mutta ei koko tutkintoa.

Kieliopinnot
Yliopistotutkintoihin kuuluu pakollisena äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opintoja. Kieliopinnot sisältyvät kandidaatin tutkintoon. Lisätietoa: Opintotarjonta / Kieli- ja viestintäopinnot

Kirjallisuuskuulustelu
Ks. kirjatentti

Kirjatentti
Kirjallinen tentti, jossa kysymykset perustuvat kurssin opinto-ohjelmassa ilmoitettuun kirjallisuuteen. Avoimessa yliopistossa tenttiin on ilmoittauduttava etukäteen. Lisätietoa: Tentit

Korvaavuus
Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmin muiden opintojen yhteydessä saman tai samansisältöisen opintojakson, jota nyt opiskelee Avoimessa yliopistossa, hän voi hakea korvaavuutta. Lisätietoa: Aiempien opintojen jatkaminen ja hyväksilukeminen

Kotitentti
Opiskelija voi tehdä kotitentin haluamassaan paikassa. Tehtävänanto on Moodle-oppimisympäristössä, jonne tentti myös palautetaan. Tehtävän suoritusaika on rajattu, yleensä joitakin vuorokausia. Kotitentin aikana opiskelijalla on käytettävissä opintoihin liittyvät materiaalit ja lähteet. Tarkemmat ohjeet löytyvät opinto-ohjelmasta ja oppimisympäristöstä.

Koulutusohjelma
Syksystä 2017 alkaen Helsingin yliopistossa opiskellaan kotimaisilla kielillä 64 eri koulutusohjelmassa. Näistä 32 on alkuvaiheen (kandiohjelma) ja 32 maisterivaiheen (maisteriohjelma) opintoja. Avoimessa yliopistossa järjestettävät opinnot ovat pääasiassa alkuvaiheen (kandiohjelmien) osia. 

Käyttäjätunnus
Avoimen yliopiston opiskelijoilla on käytössään kaikille opiskelijoille opintojen ajaksi automaattisesti myönnettävä Helsingin yliopiston käyttäjätunnus (ent. AD-lupa).

Käyttövaltuus
Jokaiselle Avoimen yliopiston opiskelijalle myönnetään opinto-oikeuden ajaksi käyttövaltuus (ent. käyttölupa, AD-lupa) Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttöön. Valtuutta käytetään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttövaltuudella saatavat palvelut

Luentokuulustelu
Ks. tentti

Lähiopetus
Opettaja opettaa ryhmää luokkahuoneessa. Lähiopetuksessa opinnot koostuvat pääasiassa luento-opetuksesta ja harjoituksista. Lisäksi opintoihin liittyy itsenäistä työskentelyä, kirjallisuuden lukemista sekä tenttejä. Opintoihin voi kuulua myös verkkotyöskentelyä.

Maisterin tutkinto
Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa kandidaatin eikä maisterin tutkintoa. Lisätietoa: Tavoitteena tutkinto 

Monimuoto-opinnot
Opiskelumuoto, jossa opinnot koostuvat lähi- ja etäopiskelusta.

MOOC
Mooc-kurssit ovat verkkokursseja, joihin on kokonaan tai osin avoin pääsy. Lyhenne Mooc tulee sanoista Massive Open Online Course. Opintomaksu saatetaan periä siinä tapauksessa, että osallistuja haluaa suorituksen Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Lisätietoa: Mooc-kurssit

Moodle
Moodle on verkko-oppimisympäristö, jossa opettaja ja opiskelijat työskentelevät verkon välityksellä. Moodlea voidaan käyttää myös opintojen tukena. Moodlea käytetään verkkoselaimella ja siihen kirjaudutaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Lisätietoa: Verkko-opinnot 

Oodi
Oodi on Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmä. Opiskelijat pääsevät käyttämään Oodin tietoja WebOodilla. Ks. WebOodi

Opetuksen toteuttaja
Avointa yliopisto-opetusta toteuttavat Avoimen yliopiston lisäksi yhteistyöoppilaitokset kuten kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja kesäyliopistot ympäri Suomea. Tiedon opetuksen toteuttajasta löydät ao. opintojakson opinto-ohjelmasta.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelma kertoo, mitkä opinnot tarvitaan tietyn koulutusohjelman mukaisen tutkinnon tai opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Avoimen yliopiston opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia, ja ne vastaavat sisällöiltään ja vaatimuksiltaan yliopiston opintoja. Ennen syksyä 2017 opetussuunnitelman sijaan käytettiin tutkintovaatimusten käsitettä.

Opintojakso
Opintojen suorittamisen perusyksikkö eli yhtä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi. Opintojakso voi koostua luennoista tentteineen, ryhmätyöskentelystä tai pelkästä kirjallisuustentistä. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat: esim. osan tenttikirjoista voi suorittaa luentokurssilla tai seminaarilla. Opintojakson nimi kertoo sisällön ja opintopistemäärä kuvaa laajuutta.

Opintokokonaisuus
Opintokokonaisuus koostuu kahdesta tai useammasta opintojaksosta. Koulutusohjelmasta riippuen puhutaan esimerkiksi perusopintokokonaisuudesta tai aineopintokokonaisuudesta. Osa opintokokonaisuuksista (kuten elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus) on koulutusohjelmarajat ylittäviä.  

Opintomaksu
Avoimet yliopisto-opinnot ovat opiskelijalle maksullisia. Maksu vaihtelee opintojen laajuuden ja opetuksen toteuttajan mukaan. Opintomaksut löytyvät opinto-ohjelmista. Lisätietoa: Ilmoittautuminen ja maksut

Opinto-oikeus
Opinto-oikeus merkitsee oikeutta suorittaa tietty opintojakso tai opintokokonaisuus. Avoimessa yliopistossa opinto-oikeus myönnetään niiden opintojen ajaksi, joihin olet ilmoittautunut. Opintojesi aikana voit tarkistaa voimassa olevat opinto-oikeutesi WebOodista.

Opinto-ohjelma
Opinto-ohjelmassa kerrotaan miten, milloin ja missä opetus järjestetään. Opinto-ohjelmassa on ohjeet opintoihin ilmoittautumisesta sekä tiedot maksuista, suoritustavoista ja kirjallisuudesta. Opinto-ohjelmat löytyvät Avoimen yliopiston opintotarjontapalvelusta aiheittain ja koulutusohjelmittain sekä opetushaulla.

Opintopiiri/-ryhmä
Pienryhmätyöskentelyä, jota ohjaa opettaja tai tuutori. Opintopiiriin osallistuminen on yleensä vapaaehtoista ja siihen on ilmoittauduttava etukäteen.

Opintopiste (op)
Opintojakson nimen yhteydessä ilmoitettava opintopistemäärä (esim. 5 op) kuvaa opintojakson suorittamisen vaativaa työmäärää. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Käytännössä työmäärä voi kuitenkin vaihdella riippuen esimerkiksi opiskelijan sisällöllisistä tai opiskelutaitoihin liittyvistä valmiuksista.

Opintosuoritusote
Opintosuoritusote on virallinen todistus tehdyistä opinnoista. Opintosuoritusotteessa näkyvät kaikki Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot. Lisätietoa: Todistus opintosuorituksista

Opiskelijanumero
Jokaisella Helsingin yliopiston opiskelijalla ja Avoimeen yliopistoon ilmoittautuneella henkilöllä on oma opiskelijanumero. Se säilyy samana, vaikka ei opiskelisi yhtäjaksoisesti. Oman opiskelijanumerosi löydät kirjautumalla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi WebOodiin. Opiskelijanumero näkyy WebOodin etusivulla ja henkilötiedoissasi. 

Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirja on suppeahko kirjallinen tehtävä, jonka keskeinen tavoite on lisätä kirjoittajan tietoa omasta oppimisesta. Lisäksi tavoitteena on tehdä oppiminen näkyväksi niin itselle kuin opettajallekin. Oppimispäiväkirjassa tarkasteltava oppiminen liittyy opintojaksolla käsiteltyyn tiettyyn aiheeseen tai teemaan.

Oppimistehtävä
Oppimistehtävä on sovittuun ajankohtaan mennessä itsenäisesti tehtävä opintosuoritus, yleisimmin esseemuotoinen kirjoitelma.

Orientaatiotilaisuus
Orientaatiotilaisuus on ennen opintojen alkua järjestettävä tilaisuus, jossa kerrotaan opiskeluun liittyvistä keskeisistä käsitteistä ja Avoimen yliopiston opiskelukäytännöistä. Joissakin aineissa on opettajan tai tuutorin pitämä orientaatio, jossa kerrotaan yleisten käytäntöjen lisäksi tieteenalasta  ja sen opiskelusta.

Perusopinnot
Opintokokonaisuus, joissa keskitytään jonkin tieteenalan perusteisiin. Aiemmin käytettiin myös nimitystä approbatur. Perusopinnot ovat tavallisesti laajuudeltaan 25 opintopistettä (op).

Perustutkinto-opiskelija
Yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittava opiskelija.

Pääaine
Aiemmin opiskelijat hyväksyttiin yliopistoon opiskelemaan tiettyä pääainetta. Syksystä 2017 alkaen opiskelijat opiskelevat pääaineiden sijaan laajoissa kandiohjelmissa.

Seminaari
Seminaari on opintojakson työskentelytapa/suoritusmuoto, jossa harjaannutaan opettajan opastuksella tutkimustyöhön ja tieteelliseen keskusteluun. Seminaareissa kukin opintoryhmän jäsen valmistelee ja esittelee oman seminaarityönsä yhteisissä istunnoissa. Seminaarityötä tehdessä harjoitellaan lähdekirjallisuuden etsimistä, sen käyttöä ja lähdemerkintätapoja, tieteellisen tekstin kirjoittamista sekä keskustelemista ja argumentointia.

Siirtotentti
Avoimen yliopiston järjestämissä tenteissä on mahdollista suorittaa myös muiden oppilaitosten ja Helsingin yliopiston perusopetuksen tenttejä. Tentit siirretään kyseisen oppilaitoksen ja kuulustelijan suostumuksella. Palvelu on maksullista. Lisätietoa: Tentit 

Sivutoiminen opiskelu
Sivutoimisella opiskelulla tarkoitetaan esimerkiksi työn ohessa tapahtuvaa opiskelua, joka ei ole päätoimista. Sivutoimiseen opiskeluun ei yleensä saa opintososiaalisia etuuksia, kuten opintotukea. Avoimessa yliopistossa opiskelu on yleensä sivutoimista opiskelua.

Syventävät opinnot
Joidenkin koulutusohjelmien opinnot rakentuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Syventävät opinnot (laudatur -opinnot) antavat syvällisemmän kuvan opiskeltavasta aineesta ja valmiudet tutkielman tekemiseen. Opintoihin sisältyy tutkielma, jossa on tarkoitus osoittaa tieteenalan tutkimusmenetelmien, lähteiden käytön ja tieteellisen esitystavan hallintaa. Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa syventäviä opintoja.

Tentti
Kirjallinen tentti, jonka kysymykset perustuvat luentoihin ja mahdolliseen oheiskirjallisuuteen (vrt. kirjatentti). Opinto-oikeuteen sisältyy pääsääntöisesti kolme (3) tenttimahdollisuutta. Tarkemmat tiedot löytyvät opinto-ohjelmista. Lisätietoa: Tentit

Todistus
Opintosuoritusote on virallinen todistus tehdyistä opinnoista. Lisätietoa: Todistus opintosuorituksista

Tutkinto
Nykyisessä tutkintojärjestelmässä yliopistossa suoritettava perustutkinto on kaksivaiheinen: ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sitten ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa. Lisätietoa: Tavoitteena tutkinto

Tutkintovaatimukset = Opetussuunnitelmat
Ennen syksyä 2017 tutkintovaatimusten käsiteellä tarkoitettiin niitä opintoja, jotka tarvitaan tutkinnon tai tietyn opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Helsingin yliopiston koulutusuudistuksen yhteydessä asiasta on siirrytty käyttämään opetussuunnitelman käsitettä. (ks. kohta Opetussuunnitelma)

Tuutori
Oppiaineen asiantuntija, opintojensa loppuvaiheessa oleva tai jo opintonsa päättänyt henkilö, joka auttaa yksittäisiä opiskelijoita ja ryhmiä opinnoissa, esimerkiksi vastaanotoilla ja opintoryhmäkokoontumisissa. 

Vahva tunnistaminen
Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen saaminen ja käyttöönotto edellyttää tunnistautumista. Käyttäjätunnus on edellytys verkko-opiskelulle sekä useille yliopiston tarjoamille palveluille. Vahva tunnistaminen tapahtuu joko sähköisesti Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelussa (Vetuma) tai henkilökohtaisesti Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen ID Pointissa. Lisätietoa: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Verkkokokousympäristö
Avoimen yliopiston verkkoluennot välitetään useimmiten Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän kautta. Lisätietoa: Verkko-opinnot 

Verkkoluento
Opettajan pitämä vuorovaikutteinen luento verkon välityksellä. Opiskelijat tarvitsevat luennolle osallistumiseen tietokoneen, jossa on kaiutin ja verkkoyhteys. Opiskelijat kysyvät ja kommentoivat luennolla chatin avulla tai suullisesti (tarvitaan mikrofoni) ja tekevät erilaisia tehtäviä. Luennolle osallistumiseen ohjeistetaan opintojaksolla. Lisätietoa: Verkko-opinnot

Verkko-opinnot
Verkko-opinnoissa opiskellaan verkon välityksellä verkko-oppimisympäristössä. Verkossa voi suorittaa yksittäisen opintojakson tai useammasta kurssista koostuvan opintokokonaisuuden. Moodle-oppimisympäristö on usein käytössä myös lähiopinnoissa. Verkko-opinnoissa tarvitaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Lisätietoa: Verkko-opinnot

Verkko-oppimisympäristö
ks. Moodle

Verkkotentti
Verkko-oppimisympäristössä suoritettava tentti. Tenttiaika on rajattu, yleensä muutamia tunteja. Verkkotentissä kysymykset ovat laajoja ja edellyttävät usein tiedon soveltamista tai vertailuja. Opiskelijalla on tentin aikana käytettävissään opintojakson materiaali sekä verkon tietolähteet. Lisätietoa: Tentit

Välikoe
Välikuulustelu eli opintojakson osatentti, jossa opiskelija vastaa opetuksen ja/tai kirjallisuuden pohjalta.

Väylä
ks. Avoimen väylä

WebOodi
WebOodi on opiskelijan käyttöliittymä yliopiston Oodi-opintohallintojärjestelmään.

Yhteistyöoppilaitos
Avoimen yliopiston opintoja voi opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa, joita ovat kansalais- ja työväenopistot, kesäyliopistot ja kansanopistot ympäri Suomea. Lisätietoa: Yhteistyöoppilaitokset

Yleisopinnot
Tutkintoon pakollisina kuuluvia opintoja, joihin kuuluu ainakin kieliopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Yleisopintoihin voi pääaineesta riippuen kuulua myös esim. tilastotieteen tai filosofian kursseja. Avoimessa voi opiskella eri tiedekuntien yleisopintoja. Yleisopinnot löytyvät opintotarjonnasta tiedekunnittain.