Lähdekirjallisuutta

Haakana, Markku ja Kalliokoski, Jyrki (toim.): Referointi ja moniäänisyys. Tietolipas 206. SKS. Helsinki. 2005

Harmanen, Minna – Kaipainen, Suvi – Murto, Mervi: Uusi apulainen. Kieliopas. Laatusana Oy. 2009

Hellström, Inkeri ja Tuominen, Taija: Teoksessa Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.s.350 – 389 (Kirjoittaminen). Otava. 2012

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat. 2012

Iisa, Katariina –Kankaanpää, Salli - Piehl, Aino: Tekstintekijän käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat Oy. 2011

Kielikello. Kielenhuollon tiedostuslehti. Kotimaisten kielten keskus. Myös Verkko-Kielikello.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Toim. Salli Kankaanpää  al. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki. 2009

Linna, Helena: Prosessikirjoittaminen. Kirjoittamisen suuri seikkailu. WSOY. Helsinki.1994

Myllyntausta, Sirkku ja Routarinne, Sara: Sanahanat auki! Ideoita ja innostusta kirjoittamiseen. PS-kustannus. 2013