Donors

Thank you, donors, alumni and partners! More than 2000 donors have joined the University of Helsinki’s fundraising campaign with gifts totalling over € 52 million. Your donations are used to promote high-standard research in groundbreaking fields, support talented researchers and students as well as to boost our teaching.

We have listed on this page the donors, who have given the permission to publish their names and who have made their donations after the year 2013.

Siiri Aalto
Ab A. Recon Oy
ABB Oy
Abbvie Oy
Accenture Oy
Agronomiliitto ry
Ahlström Capital Oy
Heikki Ahonen
Jukka Ahonen
Air Spark Oy
Akava ry
AKT ry
Aktia Pankki Oyj
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Aktiastiftelsen i Vanda
Aktiastiftelsen i Vasa
Liisa Alanen
Kari Alanne
Algol Ab
Sakari Alhopuro
Aloha Pacific Oy
Dieter Aminoff
Felicia Aminoff
Heidi Andersson
Rauni Andersson
Pentti Arajärvi
Kauko Aromaa
Peter Arppe
Paula Arvas
Rolf Aschan
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy
Askolan Osuuspankki
Kari Asp
Aue-säätiö
Juhana Aunesluoma
Avance Advokatbyrå Ab
Alexander Baklanov
Sergej Bashmakova and Iryna Zilitinkevich
Heidi Bechstein
Beneq Oy
Bewe Commerce Ab
Biologian ja maantieteen opettajien liitto
Maria och Calle Björkman
BMX Helsinki ry
BMX Turku ry
Helena Bogdan
Borenius Advokatbyrå Ab
Robert Bornstein
Mallu Bruun
Elisabeth och Gustav Bygglin
Jaana Bäck
Johan Bärlund
Albert de la Chapelle
Comptel Oyj
Cramo Oyj
Joachim Curtius
Ritva Dammert
Ann Marie Didrichsen
Aijun Ding
Docrates Oy
Pia Dolivo
Dropp Water Oy
Bernt Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth
Einari Vidgrénin Säätiö
Susanna och Robert Ek
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
EM Group Oy
Tomi Englund
Leena Enqvist
Ensihoidon tukisäätiö sr
Ilona Ervasti-Vaintola
Etelä-Hämeen Osuuspankki
Jasmin Etelämäki
Etelä-Suomen OP-liitto ry
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön rahasto
Marjut Evälahti
Jannica Fagerholm
Kurt Fagerstedt
Harvestia Oy
Henrik von Fieandt
Harri Filen
Finska Kemistsamfundet
Fiskars Oyj Abp
Erik Floman
Patrik Floréen
Tanja Flythström
Kai Fogelholm
Marikki Forell
Thomas Forss
Fortum Oy
F-Secure Oy
Eeva Furman-Hanski
Fuugin säätiö sr
G. Andersson Management Consulting Oy Ab
Gammur fá Nedra-Seli
Gerente Oy
Glaukooma Tukisäätiö Lux
Elisabeth Granberg
Hilppa Gregow
Georg Grotenfelt
Johan Grotenfelt
Inka Grönqvist
Stig Gustavson
Kirsi Gylden
Matilda Gyllenberg
Tari Haahtela
Anni Haapalainen
​​​​​​​Leila Haaparanta
Pertti Haaparanta
Anu Hakala
Jaana Hallamaa
Matti Halonen
Tarja Halonen
Katri Halkka
Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Hangö Hamn Ab
Hankkija Oy
Hannes Snellman Advokatbyrå
Markku Hannula
Armin Hansel
Pertti Hari
Riitta Hari
Pirjo Harjanne
Harry Schaumans Stiftelse
Satu Hassi
John och Vivian Hartwall
Hartwall Capital Oy Ab
Ville Aleksi Havia
Tapio Heikkilä
Jussi Heinonen
Eero Heinonsalo
Marja-Liisa Heinonsalo
Arja Heinämäki
Ilkka Heiskanen
Marjo Heiskanen
Elisabeth Helander
Kari Heliövaara
Ari Helo
Helsingin Satama Oy
Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
Markku Henriksson
Livia Hertell
Anja Hietanen
Reino Hjerppe
HM Law Ab
Katri Hirvonen-Nurmi
Harri Holopainen
Otso Holttinen
Nanne och Otto Homén-Lindberg
Petri Honkamaa
Reijo Honkanen
Seppo Honkapohja
Johan Horelli
Laura Huikko
Huittisten kaupunki
Juha Hulkko
Pekka Huttunen
Eero Hyvönen
Johanna Hyytiäinen
Esa Hämäläinen
Marja-Liisa Hänninen
Juhani Härmä
Högskolestiftelsen i Österbotten
Laura Höijer
Urmas Hõrrak
Iberialais-amerikkalainen säätiö
I.H. Ahaa ry
Marja ja Arto Ihto
Antti Iivonen
Paula Ikonen
IK Investment Partners Ltd
Lea Ittonen
Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Marja Jalli
Janakkalan Osuuspankki
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Helena Jerman
Jan-Erik Johanson
Johanna Jouhki
John Deere Forestry Oy
Esko Joutsamo
JP Oikarinen & Co Oy
Satu Juhila
Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto
Mikael Jungner
Heikki Junninen
Juridiska Föreningen i Finland
Riitta Jyrhämä
Järvi-Hämeen Osuuspankki
Olli Jänne
Niilo Jääskinen
Timo Kaartinen
Päivi Kaiponen
Irma Kalaja
Kalle Kalaja
Kalkkisten Osuuspankki
Timo Kalliokoski
Martti Kalliomäki
Jussi Kallioniemi
Kaiju Kangas
Riku Kanerva
Birgitta ja Veikko Kantola
Peter Karell
Anu Karessuo
Pekka Karhunen
Katja Karimo
Ann-Marie Karjala
Antti Karppinen
Jaakko Karvonen
Tuval Katz
Juha-Pekka Kaukonen
Raili Kauppinen
llja Kavonius
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
Keskitien Tukisäätiö sr
Keski-Uudenmaan Osuuspankki
Jarno Kettunen
Timo Kiljunen
Kirsti ja Olli Blomqvistin säätiö
Arja Kirvesmäki
Malin Kivelä
Kristofer Klefbohm
Edward Kluen
Tiina Knuutila
Tarja Kohila
Jenni Koistinen
Mikko Koistinen
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki
Monica Koivulehto
Jan M. Koivurinta / Captium Havstjärna Ab
Sirpa Kokko
Kirsti Koli
Ritva Koljonen
Komatsu Forest Oy
Kirsi Komi
KONE Oyj
Konecranes Oyj
Koneen Säätiö
Koneyrittäjien liitto
Kimmo Kontula
Juhani Koponen
Yrjö Kopra
Tiina Korhonen
Matti Korkealehto
Tarmo Korpela
Juha Korppi-Tommola
Hanna Kortemaa
Hannele Koskenmäki
Aarne I.Koskimies
Rauno Koskinen
Ari Koskivaara
Seija Koskivaara
Karin och Anders Koskull
Katarina Kranck
Islin Krogerus-Therman
Kubo Oy
Pirjo Kukkonen
Mi Kuoppa
Sirpa Kuosmanen
Suvi Kurkijärvi
Rita Kuusakoski-Peltonen
Sirkka Kuusela
Maria Kännö
Timo Kärkkäinen
Virve ja Jukka Kärkkäinen
Katriina Könönen
Kärkölän Osuuspankki
Katariina Laakkonen
Tero Laaksonen
Marja-Leena Laipio
Tuija Lajunen
Lantmännens Forskningsstiftelse
Viljami Lappalainen
Lastentautien tutkimussäätiö
Anna Lauttamus-Kauppila
LAV Security Oy
Tuulikki Laurila
Jari Lavonen
Heidi Lehmuskumpu
Merja Lehti
Hanna Lehti-Eklund
Anna-Kaisa Lehtinen
Ceta Lehtniemi
Teija Lehto
Maija Lehtosen kuolinpesä
Lehtovirta & Lehtovirta Oy
Mikko Lehtovirta
Ritva Levo-Henriksson
Erkki Liikanen
Liikennevakuutuskeskus
Ulla Lindahls dödsbo
Carl-Johan Linden
Maria Lindén
Nea Lindfors
Tiina Lindholm
Jukka Lindstedt
Vesa Linja-aho
Ville Lovikka
Luise och Henrik Kuningas stiftelse
Titta Lumio
Jenni Luopajärvi
Jouni Luukkainen
Eija-Leena Lyly
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Alpo Länsisalmi
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maanpuolustuksen kannatussäätiö - Understödsstiftelsen för landsförsvaret

Maatalouskoneiden tutkimussäätiö sr
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Toni Malminen
Management Services Skandinavia Oy Ab
Manifesto Consulting Oy
Mannerheim-stiftelsen rs 
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Ulla Marttinen
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Mikko Mattila
Pieta Mattila
Anna Mauranen
MCF Corporate Finance
Medi-Heli ry
Oy Medix Ab
Veijo Meisalo
Sakari Melander
Mercantile Oy
Merenkulun säätiö
Metalliasennus Huuhka Oy
Metsähallitus Metsätalous Oy
Metsäliitto osuuskunta
Metsämiesten Säätiö
Jukka Meurman
Per Mickwitz
Microsoft Oy
Miltton Group Oy
Marja Mononen-Aaltonen
MTK ry
Arto Mustajoki
Ahti Mykkänen
Synnöve Mynttinen
Heidi Myrberg
Marianne Myrberg
Aki Mäkelä
Jukka Mäkitie
Mäntsälän Osuuspankki
Riikka Mäntyniemi
Neste Oyj
Wei Nie
Jari Niemelä
Niemi-säätiö
Liisa Nieminen
Ülo Niinemets
Tapio Nikkanen
Nokia Oyj / Nokia Corporation
Nokia Solutions and Networks Oy
Detlef Nolte

Nordea Pankki Suomi Oyj
Nordenskiöld-samfundet i Finland rf
Kai Nordlund
Tarja Nordman
Thomas Ntrikos
Cursus Nukari
Ulla Numminen
Kimmo Nuotio
Minna-Maarit Nurmi
Carita Nyberg
Lotta Nyberg
Markus Nylund
Jukka Nyrölä
Observatorion ystävät ry
Juha Oikarinen
Markus Olin
Eeva Ollila
Jorma Ollila
OP Helsinki
OP Osuuskunta

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö
OP Yrityspankki
Osuuskunta Tradeka
Orimattilan Osuuspankki
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Ovenia Group Oy
Oy Karl Fazer Ab
Oy MUSH Ltd

Jari Paakkarinen
Panu Paakkarinen
Kaarina Paavilainen
Jussi Pakkasvirta
Sten Palmgren
Riikka Paloniemi
Kyllikki Pankakoski
Access Partners
Anneli Pauli
Eduard Paulig
Paulig Oy
Päivi Pekkarinen
Panu Pekko
Kyösti Pekonen
Jukka Pelkonen
Petri Pellikka
Jari Peltonen
Pellervo-Seura ry.
Marja Pemberton
Marianne ja Hannu Penttilä
Raija Penttinen
Antto Pesonen
Pets Living Well Foundation
Ilkka Pietilä
Tapani Piha
Panu Pihkala
Henrietta Pihlaja
Sinikka Pohjola-Sintonen
Polarputki Oy
Päivi Portaankorva-Koivisto
Potentia Oy
Topi Pouttu
PricewaterhouseCoopers Oy
Projektinuotit Oy Rakennuttajatoimisto
ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry.
Professori Kai Ekholmin muotokuvatoimikunta
Pro Olympiamaneesiyhdistys ry
Propulsor Oy Ab
Pukkilan Osuuspankki
Olli Puntila
Pirkko-Riitta Puro
Mikko Pyhälä
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sr.
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy
Ossi Rahkonen
Rahtarit ry
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Juha Raitio
Tuila Raitio
Piia ja Esa Rane
Tuula Rantasalo
Rapal Oy
Mari Rauhala
Tapio Raunemaa
Pentti Rautiainen
Risto Renkonen
Markku Riikonen
Aino Elina Sylvia Roininen
Ulrika Romantschuk
Roschier Asianajotoimisto Oy
Henrik Rosenius
Kalevi Ruhala
Heikki Ruismäki
Carola Rundman
Ilkka Ruoppila
Tuula Ruusunen
Leena Ruusuvaara
Raija Rymin-Nevanlinna & Jorma Nevanlinna
Kari Rytkönen
Tiina Saareks
Kirsi Saarikangas
Harri Saarinen
Hertta Saarinen
Pirkko Saarinen
Tuomas Saarinen
Salla Saastamoinen
Kirsi Sainio
Sahateollisuus ry
SAK ry
Salaojituksen Tukisäätiö sr
Terja Salaspuro
Anna-Maria Salmi
Pia Salo
Merja Salonen
Niina Salonen
Hannu Saloniemi
Kalle Sandelin
Helder Santos
Mirkka ja Jaakko Sarparanta
Antti Sartanen
Björn Savén
Eero Savonen
Outi Savonen
Carl Johan Schauman
Patrik Scheinin
Barbara Schneider
Kitty Schulman
Leif Schulman
SEB
Mikael Sergercrantz
Olof Selroos
Maaria Seppänen
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Harri Sihto
Siivoussektori Oy (SSTL Puhtausala ry)
Leena Simonen
Markku Simula
Matti Sintonen
Kristiina Sippola
Peter Sjöholm
Jussi Solja
Wojciech Solowski
Auroora Somerjoki
Tommi Sormunen
Sanna Sorvari-Sundet
Spectrum rf
Anna Spikberg
Henrica Stjernvall
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr
Stiftelsen Tre Smeder
Leif Stolt
Tea Stolt de Glanville
Karin Ström
Henrik Strömberg
Fredrik Ståhl
Mika Sulkava
Tarja Sundell
Sanna Suomalainen
Sanna Suomalainen-König
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomen Kennelliitto
Suomen museoliitto ry
Suomen Messusäätiö
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Suomen Pankki
Suomen Proviisoriyhdistys ry
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Suomen Taksiliitto ry
Suomen Tietokirjailijat ry
Suomen veromiehet ry
Santeri Suomi
Arja Suominen
Suominen Oyj
Jan-Erik Suttle
Svenska folkskolans vänner rf
Svenska kulturfonden
Svenska tekniska vetenskapsakademi i Finland r.f.
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.
Sirkku Söderqvist
Nina och Jussi Tallberg
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Riku Talvisto
Sirpa Tani
Jarkko Tapiola
Helena Tarkka
Juha Tarkka
Teemu Teeri
Teivo Teivainen
Tekniikan akateemiset ry
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Teollisuuden Metsänhoitajat r.y.
The Boston Consulting Group, Filial in Finland
Thelma Mäkikyrön säätiö
Ami Thibblin
Thorén-Talvela säätiö
Joel Thornton
Tiedonvalo Oy
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus / Suomen tietokirjailijat ry
Mika Tiihonen
Yrjö Tiitola
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Kirsi ja Henry Tirri
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Markku Toivonen
Tuuli Toivonen
Mikko Tolonen
Sirpa Tomperi
Steven Tseng
Veli-Matti Tulkki kuolinpesä
Sirpa Tulla
Johanna Tuutti
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Anna Uitto
Esko Ukkonen
Maija Urponen
Martin Uunila
Magnus Vaenerberg
Johanna Vahlman
​​​​​​​​​​​​​​Raimo Vaintola
Vaisala Oyj
Jami Valorinta
Mervi Vanhala
Lasse Vanhanen
Varhaiskasvatussäätiö
Anita Varsa
Varsinaissuomalainen Osakunta
Inka Vaskimo
Veho Oy Ab
Tapani Veistola
Versowood Oy
Victoriastiftelsen
Viestilehdet Oy / Koneviesti -lehti
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Mikko Viitasalo
Viking Line Abp
Jaakko Viljanen
Raimo Virkkala
Iiris Virtasalo
Visionplus Holding Oy
Vivace kuoroyhdistys ry
Marja Voipio
Raimo Voipio
Tauno Voipio
Vuokon luonnonsuojelusäätiö
Pauliina Vuorinen
Tuula Väisänen
Minna Väkevä
Suvi Väätänen
Mats Wagner
Carita Wallgren-Lindholm
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse
Anu van Waversveld
Weisell-säätiö s.r.
Roger Och Petra Wessman
Camilla Weurlander
Mari Wiklund
Douglas Worsnop
Wunderdog Oy
Qiaozhi Zha
Minzhang Zhu
Chao Yan
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Yrjö Jahnssonin säätiö sr
Österbottens Andelsbanksförbund
Österbottens handelskammare / Vasa handelskammarfond