Proving your language skills for doctoral education
Lue tämä ohje huolellisesti, sillä sen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa hakemuksesi hylkäämiseen.

Huomaa, että vain tällä sivulla luetellut kielitaidon todistamisen tavat hyväksytään. Et siis voi todistaa riittävää suomen kielen taitoa tavalla, jota ei ole mainittu tällä sivulla.

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos olet hakemassa tohtoriopintoihin ja haluat todistaa riittävän akateemisen kielitaidon suomen kielessä. Tutkinnonsuorituskieleksesi merkitään suomi.

Tohtorikoulutukseen haettaessa liitteet liitetään AAVAn hakulomakkeeseen PDF-tiedostoina sekä toimitetaan paperisena Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Huom. koska tohtorikoulutukseen ei haeta Opintopolun kautta, hakijapalveluissa ei päästä katsomaan VIRTA-tietoja, vaan kaikista todistustavoista on toimitettava paperinen liite.

Toimita suomen kielen taitosi osoittava liite hakuajan päättymiseen mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida.

Asiakirjojen toimitusohjeet löydät sivulta Hakukelpoisuus ja koulutusasiakirjat.

Hyväksytyt tavat todentaa kielitaito

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos:

 • olet suorittanut tutkinnon suomeksi

TAI

 • tutkintosi pääaineena on suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan)

TAI

 • olet suorittanut kypsyysnäytteen suomeksi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Helsingin yliopistossa, sinun ei tarvitse toimittaa paperista jäljennöstä tutkintotodistuksestasi. Sinun tulee kuitenkin liittää sähköiseen hakemukseesi skannaus kielitaitosi osoittavasta asiakirjasta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muussa korkeakoulussa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut tai laillistetut paperiset jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi. Toimita lisäksi viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että hakukelpoisuutesi tohtorikoulutukseen, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Tietoa asiakirjojen oikeaksi todistamisesta ja virallisista käännöksistä löydät sivulta Hakukelpoisuus ja koulutusasiakirjat.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

TAI

 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot tai arvosanan cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu Helsingin yliopistossa, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Sinun tulee kuitenkin liittää skannaukset asiakirjoista sähköiseen hakemukseesi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu muussa korkeakoulussa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi paperisina Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä. Toimita lisäksi viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Tietoa asiakirjojen oikeaksi todistamisesta ja virallisista käännöksistä löydät sivulta Hakukelpoisuus ja koulutusasiakirjat.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur

TAI

 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta Helsingin yliopiston Hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Tietoa asiakirjojen oikeaksi todistamisesta ja virallisista käännöksistä löydät sivulta Hakukelpoisuus ja koulutusasiakirjat.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma) Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Abiturprüfung-tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4), TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella. Todistuksessa on oltava hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Toimita kopio päättötodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä. Toimita kopio päättötodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista. Toimita kopio tutkintotodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Toimita kopio tutkintotodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakijoiden kielitaidon testaus Helsingin yliopistossa on lopetettu. Jos olet suorittanut Helsingin yliopiston kielipalveluiden kielitaitotestin aiemmin, voit todistaa kielitaitosi vanhalla testillä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, jos olet suorittanut testin keskiarvonalla taitotaso 4 (B2). Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella, jonka arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-6. Keskiarvosanan tulee olla taitotaso 4 (B2). Toimita todistus muualla suoritetusta kielikokeesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.