Samlingsverksamhet

Det händer i samlingarna!
Samlingsarbetet

Samlingsvård är professionellt museiarbete som styrs av lagar, internationella anvisningar och museets egna samlingspolitiska program.

Samlingsarbetet omfattar uppgifter i anslutning till mottagande av material, som att göra upp avtal och behandla material för att förebygga skadedjur. Materialet katalogiseras i samlingsförvaltningssystemet och fotograferas. I föremålsmagasinen packas de in på ett lämpligt sätt för förvaring. Konstverk hängs upp på universitetets campus och de måste också ofta flyttas, till exempel på grund av att lokalerna renoveras eller för att användarna flyttar. Vi lånar även ut föremål och verk till utställningar.

När samlingarna är korrekt katalogiserade och bevarade kan de göras öppna och tillgängliga. Forskare kan komma och bekanta sig med samlingarna i föremålsmagasinen enligt överenskommelse.

Samlingspolitiska programmet

Det samlingspolitiska programmet är en handbok för museets samlingsverksamhet, där man definierar principerna för tillvaratagandet av material och där man berättar om samlingarna, deras historia, underhåll och tillgänglighet. I programmet utvärderas samlingsverksamhetens situation för tillfället och mål fastställs för den framtida verksamheten. Vårt samlingspolitiska program är från 2019.

Läs mer under denna länk: Samlingspolitiska programmet (PDF).

Föremålsmagasinen

Endast en liten del av våra samlingar står framme på utställningar. Resten bevaras och tas om hand om i föremålsmagasinen. Vi bevarar samlingar både på universitetets centrumcampus och i Vanda i moderna lokaler som uppfyller de museala kraven och som vi hyr av Museiverkets center för samlingar och konservering.

TAKO-samarbete

Vi medverkar i nätverket för professionella museers dokumentations- och samlingssamarbete TAKO. I nätverket fördelar man ansvaret för deponeringen av material per tema och ordnar gemensamma kampanjer för dokumentation av nutiden. I en sådan kampanj med konsumtionstema år 2020 dokumenterade vi studentmåltider under coronatiden. Temat för kampanjen 2022 var frihet.

Samlingsnyheter
Museiförbundets medalj till samlingschef Jaana Tegelberg

Finlands museiförbunds styrelse har beviljat förbundets mest prestigefyllda utmärkelse, en medalj designad av Kauko Räsänen, till fyra förtjänstfulla personer inom museibranschen. Bland de belönade finns vår samlingschef Jaana Tegelberg. Medaljerna kungjordes i samband med de Riksomfattande museidagarna i Helsingfors 25.5.2023.

Jaana Tegelberg har gjort ett sällsynt långsiktigt och inflytelserikt arbete till förmån för Helsingfors universitetsmuseum och Finlands akademiska kulturarv. Tegelbergs karriär har präglats av krävande projekt för att rädda och flytta samlingar samt av verksamhetsutveckling. Under Tegelbergs ledning har man på Universitetsmuseet klarat av utmaningar som gällt förvaringsutrymmen och museisamlingar som innehållit skadliga ämnen på ett sådant sätt att de insikter man erhållit från projekten har kunnat förmedlas till andra museer såväl nationellt som internationellt. På hennes ansvar har under årens lopp legat rekryteringen av många praktikanter och anställda, och många är de museiprofessionella som har tagit sina första professionella steg under hennes handledning.

Grattis till alla prisbelönta!