Att ta emot studieplatsen och göra närvaroanmälan

Du måste ta emot eller avstå från din studieplats inom utsatt tid. Det gör du i Studieinfo. Om du inte tar emot din studieplats inom utsatt tid, förlorar du studierätten du har blivit beviljad.
Hur du tar emot din studieplats

Studieplatsen ska tas emot i Studieinfo. Du måste ta emot eller avstå från din studieplats inom den utsatta tiden.  I antagningen till pedagogiska studier och ämnesdidaktiska studier (studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen) behöver examensstuderande vid Helsingfors universitet inte ta emot sin studieplats i Studieinfo. Ditt meddelande är bindande. När du har skickat in meddelandet om mottagande av studieplats, kan du inte längre ta tillbaka meddelandet eller ändra innehållet i det. Om du inte har tagit emot din studieplats inom den utsatta tiden förlorar du den beviljade studierätten.

 

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen ska du avstå från den i Studieinfo. På så sätt får du inga påminnelser om att ta emot platsen, och studieplatsen kan erbjudas till nästa i kön.

 

Om du har en finländsk personbeteckning ska du meddela ditt beslut i Studieinfos tjänst Min Studieinfo. För att logga in på tjänsten behöver du finländska nätbankkoder eller finländskt mobilcertifikat eller finländskt elektroniskt personkort. Om du inte har något av dessa ska du omedelbart kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice (t.ex. på hakijapalvelut@helsinki.fi).

 

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela ditt beslut. Studieinfos system skickar meddelandet inom 24 timmar efter det att antagningsresultaten publicerats.

 

Om du har blivit villkorligt antagen ska de dokument som efterfrågas i antagningsbrevet lämnas in till Ansökningsservicen antingen i original eller som officiellt bestyrkta bilagor. Se närmare anvisningar under Villkorlig antagningOm du inte lämnar in de efterfrågade dokumenten inom utsatt tid, annulleras mottagandet av studieplatsen även om du redan har tagit emot platsen i Studieinfo.

När- eller frånvaroanmälan

Anvisningarna finns i Instruktioner för studerande.

Närvaroanmälan

När du har tagit emot studieplatsen i Studieinfo införs du automatiskt i studeranderegistret som närvarande. Fristående studenter kan frånvaroanmäla sig för det första studieåret endast av lagstadgade skäl.

 

Frånvaroanmälan

Enligt universitetslagen kan första årets studenter anmäla sig som frånvarande det första läsåret endast av lagstadgade orsaker.

Lagstadgade orsaker till frånvaro under det första läsåret och frånvarointyg

1. Du fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

  • inryckningsorder (förordnande att inleda tjänstgöringen)

2. Du är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig:

  • FPA:s intyg över moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller läkarintyg över graviditet om intyg från FPA ännu saknas
  • motsvarande intyg från en utländsk myndighet över lagstadgad föräldraledighet

3. Du kan inte inleda studierna på grund av egen sjukdom eller skada:

  • Beslut om sjukdagpenning, eller läkarintyg om beslut saknas. Av läkarintyget ska framgå sjukdomens eller skadans art och att sjukdomen eller skadan hindrar dig från att inleda dina studier 1.8.2022 [SU1] .
  • Hinder som beror på praktiska arrangemang på grund av sjukdomen eller skadan: en tillräcklig redogörelse, t.ex. studentbostadsstiftelsens intyg att studenten köar för en sådan bostad som hens sjukdom eller skada kräver. Studentens egen anmälan är inte en tillräcklig redogörelse.

4. Du är förhindrad att inleda dina studier på grund av myndighetsföreskrifter som gäller covid-19-pandemin eller av andra vägande skäl som gäller pandemin.

  • Länk till t.ex. Finlands beskicknings webbsidor i landet i fråga, eller ett annat intyg över att du på grund av myndighetsföreskrifter eller reserestriktioner inte kan inleda dina studier hösten 2022

Till exempel vistelse, arbete eller studier utomlands är inte grunder för att bevilja uppskov med studiestarten.

Frånvarointygen som lämnas in ska vara på svenska, finska eller engelska.

Preciseringar

  • Om den lagstadgade orsaken till frånvaron gäller bara en termin (t.ex. värnpliktstjänstgöring eller moderskapsledighet som börjar i januari), kan du, om du så vill, anmäla dig som frånvarande hela läsåret. Du kan också ändra din närvaroanmälan för vårterminen till en frånvaroanmälan om du gör det under anmälningstiden för vårterminen.

Så här gör du frånvaroanmälan

Skriv en fritt formulerad ansökan om uppskov med studiestarten. Ansökan ska adresseras till Pedagogiska fakulteten och lämnas in till Ansökningsservicen som bilaga till inskrivningsdokumenten senast 1.7.2022 före kl. 15.00. Om orsaken till uppskovet visar sig efter 1.7.2022 ska ansökan lämnas in till Pedagogiska fakulteten.

Att inleda studierna efter frånvaron

När du inleder dina studier efter din frånvaro ska du lämna in ett intyg över den lagstadgade orsaken till frånvaron till Studentservicen. Då förbrukar du inte av din studietid under frånvaron.