Ansökan om titeln docent

Universitetet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga.
An­sö­kan om ti­teln do­cent i statsvetenskapliga fakulteten

Utnämningen till docent går till så här: innan fakultetsrådet fattar sitt beslut ska rådet av två sakkunniga begära ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens, om inte rådet av särskild anledning anser att utlåtandena är onödiga. Fakultetens pedagogiska nämnd ger ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Om fakultetsrådet anser att den som ansöker om titeln docent uppfyller villkoren, gör fakultetsrådet en framställning till kanslern. Kanslern beslutar om beviljande av titeln docent.

Mera information om ansökan finns på finska eller engelska sidan.

Tie­teel­li­nen pä­te­vyys

Yliopistolain mukaan dosentin arvo voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää dosentin arvon tiedekuntaneuvoston esityksestä. Johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi harkita dosentin arvon esittämistä sen perusteella, katsooko se arvon myöntämisen tiedekunnan, laitoksen tai oppiaineen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Dosentin pätevyyden yleisenä kriteerinä on, että dosentin arvoa hakevalla on hyväksytyn väitöskirjan lisäksi muita julkaisuja siten, että kyseiseen dosentin arvon alaan kuuluvat tutkimukset tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään vastaavat kuutta väitöskirjaan hyväksyttävää artikkelia. Julkaisujen tulee olla vertaisarvioituja ja haetun dosentin arvon alan kannalta keskeisiä. Lisäksi julkaisujen on osoitettava hakijan tutkimuksen korkeatasoisuutta ja laajuutta, kykyä luoda väitöskirjan jälkeen uutta tieteellistä tietoa sekä kehittymistä itsenäisenä tutkijana. Useamman henkilön kirjoittamissa julkaisuissa tulee yksilöidä hakijan oma osuus mahdollisimman selvästi. Mikäli julkaisuissa on käytetty samaa aineistoa kuin väitöskirjassa, hakijan tulee antaa selvitys julkaisujen suhteesta väitöskirjatutkimukseen.

Hakijan on lisäksi annettava näyttöä itsenäisen tutkijanuran luomisesta (esim. omaan tutkimukseen saatuun rahoitukseen), osallistumisesta opinnäytetöiden ja tieteellisten tutkimusten ja/tai väitöskirjojen ohjaukseen, sekä aktiivisesta osallistumisesta alansa kansainväliseen toimintaan ja tieteellisiin kokouksiin.

Tieteellisestä pätevyydestä hankitaan lausunto kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Lopullisen päätöksen tieteellisestä pätevyydestä tekee tiedekuntaneuvosto käyttäen apunaan saatuja asiantuntijalausuntoja.

Opetus- ja kielitaitovaatimukset

Ope­tus­tai­to­vaa­ti­muk­set

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Sitä arvosteltaessa otetaan huomioon pedagogiset valmiudet, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäytteellä osoitettu opetuskyky. Dosentuurin hakijan on pääsääntöisesti annettava julkinen opetusnäyte, ellei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.

Kie­li­tai­to­vaa­ti­muk­set

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin eli opetuskielen hallinta sekä suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Ulkomaalaiselle sekä Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen, voidaan myöntää dosentin arvo, vaikka hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Do­sen­tin ar­von vai­ku­tuk­set

Dosentin arvo on osoitus siitä, että sen saaneella henkilöllä on Helsingin yliopistossa toteutetun arvioinnin mukaan kyseisellä alalla tietyn tasoinen tieteellinen pätevyys ja kyky itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Yliopistossa työskentelevät ja akateemista uraa suunnittelevat henkilöt hakevat dosentin arvoa tyypillisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin toisen portaan eli post doc -vaiheen loppupuolella tai kolmannella portaalla. Arvo huomioidaan yhtenä tekijänä arvioitaessa henkilön tehtävän sijoittumista palkkausjärjestelmässä. 

Dosentin arvo ei muodosta työsuhdetta yliopistoon, eikä dosentilla ole pelkän arvon perusteella oikeutta opettaa yliopistossa tai saada mitään henkilöstölle kuuluvia etuja. Aktiivisten ja yliopiston kanssa yhteistyöhön halukkaiden dosenttien asiantuntemuksen hyödyntäminen tapahtuu parhaiten niin, että tiedekunta tekee dosentin kanssa erillisellä lomakkeella sopimuksen, johon sisällytetään yhteistyön muodot ja ehdot. Sopimuksen tekeminen edellyttää aina halukkuutta molemmilta osapuolilta. Sopimuksen hyväksyy tieteenalavastaava ja tutkimuksesta vastaava varadekaani ja allekirjoittaa tutkimuksesta vastaava varadekaani, joka harkitsee onko sopimuksen tekeminen tiedekunnan tarpeiden ja etujen mukaista. 

Dosentin arvo on pysyvä, eikä siitä siis tarvitse luopua, toisin kuin aiemmin, ylimmän eläkeiän saavuttamisen yhteydessä. Se myös säilyy henkilöllä, joka tulee valituksi professoriksi dosentin arvon saamisen jälkeen. Professorin ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista hakea dosentin arvoa omasta yliopistosta. Laitokset voivat halutessaan solmia eläköityneiden professorien kanssa samankaltaisia sopimuksia kuin dosenttien kanssa. 

Ha­ki­jan oh­jeet

Dosentin arvoa koskevan hakemuksen vireille panemisesta (mm. julkaisujen riittävyydestä) ja dosentin arvon alasta (nimikkeestä) tulee neuvotella tieteenalavastaavan ja oppiaineen professorin kanssa. Jos dosentin arvon ala on uusi (alalla ei ole ennestään yhtään dosenttia tiedekunnassa), on hakemukseen liitettävä tieteenalavastaavan selvitys ja perustelu alasta. Tieteenalavastaavan on aina puollettava uutta alaa. Dosenttinimikkeet eivät saa olla liian suppeita, eikä erityisesti-sanan avulla muodostettuja alan täsmennyksiä tule käyttää. Useimmissa tapauksissa nimikkeet ovat oppiaineiden mukaisia. 

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi harkita dosentin arvon esittämistä sen perusteella, katsooko se arvon myöntämisen tiedekunnan tai tieteenalan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan valtiotieteelliselle tiedekunnalle ja lähetetään osoitteeseen valt-dosentit@helsinki.fi hakuajan loppuun mennessä. Hakemuksia vastaanotetaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Hakuasiakirjat nimetään selkeästi (esim. sukunimi_etunimi_ansioluettelo.pdf).

Hakemuksesta tulee käydä ilmi dosentin arvon ala (nimike) ja hakijan osoite- ja muut yhteystiedot (kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus) sekä perustelut hakemukselle (miksi haet kyseistä dosentin arvoa Helsingin yliopistosta). Lisäksi tarvitaan tieto väitöskirjan ohjaajista; ohjaaja ei voi toimia asiantuntijana.

Hakemuksen liitteinä tulee olla

 • englanninkielinen ansioluettelo (ansioluetteloon merkityt ansiot on tarvittaessa pystyttävä todistamaan oikeaksi),
 • selvitys opetusansioista (tehdään e-lomakkeella),
 • englanninkielinen julkaisuluettelo, joka noudattaa Helsingin yliopiston TUHAT-julkaisutietokannan ryhmittelyä (huom. katso ohjeistusta) ja johon on merkitty erikseen ne julkaisut, jotka lähetetään arvioitaviksi,
 • todistukset kielitaidosta (ellei sisälly Helsingin yliopistossa suoritettuun tutkintoon),
 • ulkomaalaiselta hakijalta kopio passin nimiösivusta,
 • muualla kuin Helsingin yliopistossa tohtorintutkinnon suorittaneilta kopio tutkintotodistuksesta (valmistumispäivä, ala),
 • motivaatiokirje, jossa perustellaan, miksi hakija haluaa dosentin arvon valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja esitetään, miten hakija voisi dosentin arvon saatuaan osallistua tiedekunnan toimintaan.
 • Lisäksi hakemukseen liitetään ne julkaisut, joiden perusteella hakija toivoo asiantuntijoiden arvioivan tieteellistä pätevyyttään dosentiksi. Hakemukseen on mahdollista liittää korkeintaan 10 julkaisua. Tiedostot nimetään selkeästi ja numeroidaan (esim. sukunimi_etunimi_julkaisu1.pdf). Helsingin yliopiston tai HAKA-verkostoon kuuluvien yliopistojen käyttäjätunnuksilla suuret tiedostot voi lähettää pakattuna yhteen kansioon (.zip) käyttämällä Funet FileSender -palvelua. Mikäli hakijalla ei ole tunnuksia, hän voi ottaa yhteyttä osoitteella valt-dosentit@helsinki.fi ja lähetämme kutsun, jolla pääsee lähettämään tiedostot meille. 
Hakemusten käsittely

Tiedekunnassa toimii dosenttitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava varadekaani ja jäseninä kaksi professoria, kolme muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, joilla on dosentin arvo ja yliopistopedagogiikan lehtori. Toimikunnan tehtävänä on

 • tarkastaa dosentuurihakemukset (julkaisujen riittävyys, dosentin ala, opetustaito, tieteenalavastaavan puollolla osoitettu tarve) ja hyväksyä asiantuntijaehdotukset;
 • valmistella tiedekuntaneuvostolle dosentuurin pätevyysvaatimuksiin liittyviä asioita;
 • kehittää dosentti-instituutiota ja edistää dosenttien integroitumista tiedekuntaan;
 • muut dekaanin toimikunnalle määräämät tehtävät.

Dosenttitoimikunta hyväksyy dosentin arvoa koskevat hakemukset ja tieteenalavastaavan esittämät asiantuntijat. Hakemus lähetetään asiantuntijoille lausuntoa varten toimikunnan hyväksymisen jälkeen. Hakijan väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia asiantuntijana ja vähintään toisen asiantuntijoista on oltava Helsingin yliopiston ulkopuolinen. Asiantuntijoilla on 2 kuukautta aikaa lausunnon antamiseen. Jos molemmat asiantuntijalausunnot ovat puoltavia, arvioidaan vielä hakijan opetustaito.

Puoltavien asiantuntijalausuntojen ja opetustaitolautakunnan antaman lausunnon jälkeen tiedekuntaneuvosto päättää, onko hakijalla dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys, hyvä opetustaito ja kielitaito sekä esittääkö se kanslerille dosentin arvon myöntämistä hakijalle.

Dosentin arvon myöntämisestä päättää kansleri.

Opetustaidon arviointi

Dosentin arvon hakijan opetustaidon arvioi tiedekunnan opetustaitotoimikunta. Dosentiksi hakevien opetustaidon arvioinnissa noudatetaan tiedekunnan yleisiä ohjeita opetustaitotoimikunnille.

Hakija voi pitää näyteluentonsa itse valitsemastaan aiheesta. Dosentin arvoa hakevan opetusnäyte kestää 20 minuuttia.

Dosentin arvon haun yhteydessä on mahdollista antaa yksi opetusnäyte. Mikäli hakijan opetustaito arvioidaan riittämättömäksi dosentin arvoon, hakijalta edellytetään mahdollisen uuden haun käynnistämiseksi selvitystä opetustaitonsa kehittämisestä edellisen hakukierroksen jälkeen.