Anvisningar för att söka till undervisnings- och forskningsuppdrag
Den som söker till en undervisnings- och forskningsanställning vid Statsvetenskapliga fakulteten ska följa fakultetens anvisningar nedan om meritförteckning, bedömning av undervisningsförmåga och publikationsförteckning.
General anvisningar

På universitetets webbplats finns allmänna anvisningar för dem som vill ansöka om undervisnings- och forskningsuppdrag. Anvisningarna inkluderar bland annat en cv-mall och information om kraven på språkkunskaper. Till skillnad från universitetets allmänna krav förutsätter Statsvetenskapliga fakulteten ändå inte en akademisk portfolio i sina rekryteringar. Instruktionerna finns på sidan Anvisningar för dig som söker undervisnings- och forskningsuppdrag.

Pub­li­ka­ti­ons­för­teck­ning

Den som söker till en undervisnings- och forskningsanställning vid fakulteten skall disponera sin publikationsförteckning enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper.

A Re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar

Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
Obs! Artikelavhandlingar uppges också vid punkt G.

B Icke-re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga skrif­ter

Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C Ve­ten­skap­li­ga böc­ker (mo­no­gra­fi­er)

Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
Obs! Monografiavhandlingar uppges också vid punkt G.

D Pub­li­ka­tio­ner som är av­sed­da för en yr­kes­grupp

Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E Pub­li­ka­tio­ner för all­män­he­ten, med an­knyt­ning till den sö­kan­des forsk­ning

Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi

F Of­fent­lig konst­när­lig och konst­in­dust­ri­ell verk­sam­het

Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G Lär­doms­prov

Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H Pa­tent och upp­fin­nings­an­mäl­ning­ar

Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I Au­di­o­vi­su­ellt ma­te­ri­al samt data- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nis­ka program

Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Be­döm­ning av un­der­vis­nings­för­må­gan

Vid Helsingfors universitet bedöms undervisningsförmågan när undervisnings- och forskningsbefattningar tillsätts och docenturer ansöks om. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet, vars delområden består av pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande, undervisningserfarenhet och utveckling av undervisningen, erfarenhet av att handleda  examensarbeten, förmåga att producera undervisningsmaterial, övriga undervisningsmeriter samt ett undervisningsprov. Bedömningen gäller de undervisningsmeriter som uppgetts i det elektroniska formuläret och ett offentligt undervisningsprov. I bedömningen används skalan 1–5 där medelnivån är god (examens- och rättssäkerhetsinstruktionen, 37 §). Bedömningen av undervisningsförmågan baserar sig på Helsingfors universitets instruktion och rektors beslut (HY/1333/00.00.06.00/2021) om bedömning av undervisningsförmågan vid Helsingfors universitet:

I enlighet med Helsingfors universitets instruktion och rektors beslut varierar minimikraven för undervisningsförmågan i fråga om olika anställningar. Detta beaktas vid bedömningen av undervisningsförmågan och huruvida den räcker till för den befattning som ska tillsättas.

Bedömning av undervisningsmeriter

Sökanden ombes under ansökningsprocessen att fylla i ett elektroniskt formulär där undervisningsmeriterna ska beskrivas för olika delområden. Undervisningsmeriterna bedöms utifrån svaren på respektive i punkt i formuläret. Försäkra dig alltså om att du besvarat alla frågor omsorgsfullt. Bedömningen av helheten av undervisningsmeriter baserar sig på följande delområden:

 • Pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande
 • Undervisningserfarenhet på olika nivåer av universitetsutbildning samt utveckling av undervisningen
 • Erfarenhet av handledning av examensarbeten
 • Framställning av undervisningsmaterial
 • Övriga omständigheter som påvisar undervisningsmeriter.
 • Undervisningsprov

I kriterierna för bedömning av undervisningsförmågan beskrivs kraven för respektive delområde. Helhetsbetyget för undervisningsförmågan blir inte nödvändigtvis ett matematiskt medelvärde av de delområden som utvärderas, utan olika delområden kan kompensera varandra eller ges olika tyngd till exempel i förhållande till den befattning som ska tillsättas och de krav som ställs på just den.

Undervisningsprov

Ett undervisningsprov är ett offentligt undervisningstillfälle. Provets längd är högst 20 minuter. I början av provet ska sökanden kort (max. 5 minuter) berätta om undervisningsprovets målgrupp, kunskapsmål och kontext. Det egentliga undervisningsprovets längd ska vara 20 minuter. Efter undervisningsprovet ges pedagogiska nämnden och åhörarna möjlighet att ställa frågor under maximalt 10 minuters tid. Vid undervisningsprovet deltar pedagogiska nämnden, medlemmar i beredningsgruppen och eventuella andra åhörare.

Under provtillfället undervisar sökanden som om det vore faktisk undervisning. Provet kan också inkludera metafunderingar om hur sökanden skulle utföra någon viss del i en faktisk undervisningssituation. Sökanden kan aktivera publiken som om de vore studenter ur målgruppen.

När befattningen ska tillsättas meddelas sökanden på förhand om ämnet för undervisningsprovet samt dess målgrupp och språk. De som ansöker om docentur får själva välja ämne. Sökanden ska lämna in en kort läroplan (max. 2 sidor) till personalspecialisten.

Förberedelser inför undervisningsprovet

 1. Skriv en plan för undervisningen (max. 2 sidor). I planen ska särskilt det pedagogiska genomförandet uppmärksammas och lösningarna motiveras. Bekanta dig med kriterierna för bedömning av undervisningsprov. Planen ska inkludera uppgifter om kursens målgrupp, de viktigaste innehållen och målen med lärandet, undervisnings- och lärandemetoder, bedömning och återkopplingspraxis. Kursen kan redan ingå i examensfordringarna eller vara en fiktiv helhet som du själv utarbetat.
   
 2. Förbered ett 20 minuter långt undervisningsprov om den kurs som presenteras i planen. Undervisningstillfället bör genomföras så att det rent allmänt motsvarar sökandens uppfattning om god undervisning. Under tillfället kan sökanden använda läromedel enligt eget gottfinnande. I undervisningslokalen finns normal undervisningsteknisk utrustning. Vid bedömningen av undervisningsprovet ägnas uppmärksamhet åt följande aspekter av provet:
  • Kunskapsmål, målgrupp och kontext
  • Faktainnehåll
  • Undervisningsmetoder och verktyg
  • Bedömning av lärandet
  • Interaktion och tidsanvändning
 3. Avge undervisningsprovet vid den avtalade tidpunkten och besvara sedan de frågor som ställs av deltagarna i undervisningsprovet. Bedömningen av provet och undervisningsförmågan skickas till de sökande skriftligen för kännedom.

Se undervisningsförmågan matris (pdf).