Språkinlärares syn på automatiserad bedömning av muntliga språkkunskaper

DigiTala-projektet undersökte gymnasieelevers uppfattning om automatiserad bedömning och om ett datorbaserat prov av muntliga språkkunskaper. Elevernas repons var till största delen positiv och innehållet i taluppgifterna ansågs lämpligt.

Deltagarna studerade finska som andraspråk eller som andra modersmål i finska gymnasieskolor. Deltagarna genomförde ett talprov med färdighetsnivån B1–B2. I slutet av provet fick eleverna möjlighet att ge respons på taluppgifterna samt berätta om sin syn på automatiserad bedömning.

Deltagare med olika nivåer

Forskningen väckte en fråga om Finlands utbildningspolitik. Nivån på elevernas finska kunskaper varierade mycket inom undervisningsgrupperna. Grupperna inkluderade elever som talade finska som sitt andra modersmål och elever som nyligen hade flyttat till Finland, vilket gjorde bedömningen av tal mycket utmanande. Som en lösning föreslår forskarna ett adaptivt talprov, där eleven kan välja sin egen färdighetsnivå eller alternativt skulle systemet tilldela uppgifter som passar elevens färdigheter utifrån elevens nivå.

Ångest att tala

Många elever visade medvetenhet om dataskyddspolicyn och var mycket intresserade av varför deras röst spelades in och hur inspelningarna kommer att användas. Dessutom var några elever nervösa för att tala högt eftersom de var rädda för att bli mobbade av studiekamrater. Detta berodde på elevernas tidigare erfarenheter.

Ett nödvändigt verktyg

Verktyget som utvecklats i projektet gör det möjligt att lära sig språk självständigt, oavsett tid och plats. Med hjälp av verktyget är det möjligt att skapa en stimulerande träningsmiljö där eleverna får omedelbar respons, vilket i sin tur stödjer det livslånga lärandet. Verktyget kommer att fungera snart även på svenska.