Studier

Studierna fokuserar på främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar, vilket är en viktig del av läkarens arbete.

Största delen av de medicinska studierna består av kliniska studier där studenterna medverkar i vården av patienter vid olika enheter inom hälso- och sjukvården. Studenterna lär sig kliniska färdigheter också via simulationer där de tryggt kan öva sig i vanliga och kliniskt utmanande patientsituationer. Interaktionsfärdigheterna tränas genom hela utbildningen.

Varför utbildningsprogrammet i medicin?

Studierna som leder till medicine licentiatexamen förbereder studenterna för att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Målet för den medicinska utbildningen vid Helsingfors universitet är att utbilda läkare som självständigt kan utöva läkaryrket. Den som utexamineras har förutsättningar och tillräckliga kompetenser för många olika uppgifter inom läkaryrket. Läkare måste utveckla sina yrkeskompetenser under hela sin karriär. I centrum av läkarens arbete står möten med och vård av patienter. Det förutsätter god interaktionsförmåga med patienter och anhöriga samt som medlem i arbetsgemenskaper. Läkaren ansvarar för patientens diagnos och riktlinjer för vården, och genomför dem i samarbete med andra experter inom hälso- och sjukvården. Läkarens verksamhet styrs av läkaretiska regler och principer som studenten omfattar och utvecklar under studiernas gång.

Helsingfors universitets medicinska fakultet är en internationellt ansedd forskningsgemenskap. Studenterna kan börja forska redan under studietiden. Utexaminerade läkare har en god grund för yrkesinriktad eller vetenskaplig påbyggnadsutbildning.

Utbildningens innehåll och uppbyggnad

Utbildningen som leder till medicine licentiatexamen ordnas så att en lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen. Medicine licentiatexamen omfattar 360 studiepoäng och det tar cirka 6 år att avlägga examen om man studerar på heltid. Studierna vid Medicinska fakulteten är kursbaserade. Studieplanerna för alla studenter görs upp på förhand för varje termin. Största delen av studierna är obligatoriska och gemensamma för alla och kurserna ska avläggas i den ordning som anges i studieplanen. En del av studierna är utlokaliserade till enheter i huvudstadsregionen eller till exempel till Södra Karelens och Kymmenedalens centralsjukhus. Svenskspråkig undervisning ordnas vid bl.a. Raseborgs sjukhus och Vasa centralsjukhus.

Undervisningsspråk

Utbildningsprogrammet i medicin har en finskspråkig och en svenskspråkig studielinje. Den finskspråkiga linjens undervisningsspråk är finska men undervisning kan också ges på svenska. Målet för den svenskspråkiga linjen är att utbilda tillräckligt många läkare med kunskaper i svenska för hela landets behov. Undervisningen vid den svenskspråkiga linjen ges endast delvis på svenska, vissa delar av undervisningen ges alltså på finska även för de svenskspråkiga studenterna. Kunskaper i finska behövs även i kontakten med patienterna.

Den som studerar på den svenska linjen måste alltid delta i den svenskspråkiga undervisningen när sådan ordnas. Smågruppsdiskussionerna sker på den svenska studielinjen på svenska.

Kunskaper i engelska underlättar studiernas framskridande. En del av den obligatoriska litteraturen är på engelska.

Undervisningen

Studenterna inom utbildningsprogrammet i medicin väljer inget huvudämne, utan alla studenter genomför samma utbildning. Det finns cirka 50 specialiseringsområden inom medicin och studenterna kan välja specialitet efter medicine licentiatexamen när de beviljats rätt att utöva läkaryrket av Valvira. Medicinska fakulteten satsar också starkt på undervisning i forskningsfärdigheter och forskning.

Lärdomsprov

Till medicine licentiatexamen hör att skriva en avhandling. Avhandlingen omfattar 20 studiepoäng. Syftet med avhandlingen är att utveckla studentens förmåga att självständigt söka och strukturera information samt att studenten övar sig i vetenskapligt skrivande. Till avhandlingens övriga syften hör kritisk utvärdering av information samt att producera och tillämpa ny information. Arbetet med avhandlingen inkluderar läsning av forskningslitteratur, forskningsarbete och ett självständigt examensarbete.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

Studenterna kan i princip åka på utbyte när som helst under studietiden. De måste dock beakta eventuella restriktioner vid utbytesdestinationen gällande studiernas skede. Vanligtvis åker grundexamensstuderande på utbyte i det kliniska skedet av studierna.

Under utbytet kan man genomföra obligatoriska kursformade studier, praktik eller forskning som ingår i de fördjupade studierna. Man kan också genomföra valfria studier eller språkstudier under utbytet. Det är enklast att åka via fakultetens mobilitetsprogram Erasmus+ (för Europa) eller Nordplus (för de nordiska länderna).

Helsingfors universitet har också utbytesavtal som administreras av enheten för internationellt utbyte med universitet i andra världsdelar, som också medicine studerande kan söka till.

Samarbete med andra aktörer

Akademiska medicincentret Helsinki (AMCH) är ett internationellt ansett medicinskt campus i Mejlans. Det består av Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet (HU), Helsingfors universitetssjukhus (HUCS/HUS) och Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE). Fakulteten samarbetar också med andra enheter inom hälsovården, till exempel hälsovårdscentralerna i huvudstadsregionen och andra sjukhus. Det riksomfattande samarbetet med andra medicinska undervisningsenheter och läkarsällskap omfattar antagning av studerande och utveckling av undervisningen.