forskning

Studenterna har möjlighet att göra sin avhandling inom något av Medicinska fakultetens pågående forskningsprojekt.
Hälsovetenskaplig forskning

Magisteravhandlingens ämne kan också väljas utifrån informationsbehov hos programmets samarbetspartner. Vi samarbetar med bland annat Institutet för hälsa och välfärdHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS (specialiserad sjukvård), primärvården i Nyland, social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Nyland. 

Forskningsprojekt

Forskningsgruppen Helsinki Health Study

Forskningen Helsinki Health Study producerar ny vetenskaplig information om arbetets och det övriga livets inverkan på hälsan, funktionsförmågan och välbefinnandet. Kunskapen kan utnyttjas för att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan och hälsan – även efter karriären.

En hel del examensarbeten och avhandlingar har skrivits och skrivs inom projektet. Exempel på publikationer (på finska).

Forskningsgruppens webbplats

Forskningsgruppens ledare Tea Lallukka

Centret för forskning i vård- och hälsovetenskaper

Centret för forskning i vård- och hälsovetenskaper (Nursing Research Center, NRC), är en viktig samarbetspartner, som har till mål att främja vård- och hälsovetenskaplig forskning och använda resultaten för patientens bästa.

Mer information