Studier

Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården ger ett helhetsperspektiv på utvecklingen av hälsovården och servicesystemet. Programmet fokuserar på kunskapsbasen inom hälsovetenskaper, viktiga forskningsmetoder inom hälsovårdssektorn, ledarskap och forskningsområden inom hälsovårdssektorn. Även forskningsbaserad utveckling och expertis inom hälsovårdssektorn behandlas ur ett mångvetenskapligt perspektiv.
Varför ett magisterprogram i hälsovetenskaper?

Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården utbildar experter inom hälsovårdstjänster och rehabilitering med ett grepp som grundar sig på forskningsbaserad kunskap. Det mångvetenskapliga utbildningsprogrammet genomförs vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Programmet leder till magisterexamen i hälsovetenskaper och erbjuder olika infallsvinklar för att studera, förstå och utveckla hälsovården. Studenterna får möjlighet att planera och genomföra kliniska och förebyggande utvecklingsprojekt inom hälsovården.  

En utexaminerad student behärskar:

Efter att ha avlagt examen i magisterprogrammet för utveckling av hälsovården kan den utexaminerade

 • arbeta effektivt i multidisciplinära och mångvetenskapliga team
 • kombinera forskningsdata från flera vetenskapsområden som berör hälsa, behandling och förebyggande av sjukdomar samt forskning
 • främja evidensbaserad patient- /klientvård, forskningsbaserat beslutsfattande och kunskapsbaserat ledarskap
 • starta, genomföra och rapportera om interventioner eller utvecklande arbetsforskningsprojekt inom följande områden inom hälsovården: vårdens organisering eller ledning, vårdutbildning, patienters/klienters hälsobeteende och vård, där forskningsrönen kan användas för utveckling av hälso- och sjukvården eller utbildning inom området
 • i samband med i forsknings- och utvecklingsprojekt följa riktlinjerna för god vetenskaplig praxis, patientdatalagen samt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
 • tillämpa principerna för systemtänkande, processtänkande och utvecklingsarbete i sin egen verksamhet som anställd, chef, utvecklare eller forskare inom hälso- och sjukvården
 • kritiskt utvärdera forskningsrön om allmänna hälsoproblem och med evidensbaserade resultat bidra till utvecklingen av vården för att förbättra patienternas/klienternas behandlingsresultat
 • analysera och utvärdera strukturen och helheten i det finländska systemet för hälso- och sjukvård och socialvård, de allmänna verksamhetsprinciperna och serviceproduktionen både ur systemets och klientens synvinkel
 • beskriva den centrala lagstiftningen inom hälso- och sjukvården och dess betydelse för styrningen
 • specificera systemiska utmaningar inom patientsäkerheten samt dess kvalitet och genomslagskraft i samarbete med aktörer som deltar i patientarbetet, samt med patienter/klienter och forskare
 •  tillämpa sin kunskap och sitt kunnande om hållbarhet i det mångvetenskapliga och multidisciplinära arbetet som expert inom sitt eget område.
Kompetensmålens delområden: Generiska färdigheter, forskningsfärdigheter, färdigheter för kontinuerligt lärande

Efter att ha avlagt magisterexamen i hälsovetenskaper kan den utexaminerade

 • utvärdera information kritiskt och analytiskt
 • arbeta effektivt i multiprofessionella och mångvetenskapliga team och grupper, samt värdesätta alla deltagares insatser
 • kommunicera inom arbetsgemenskapen såväl muntligt, skriftligt som i webbaserade diskussioner
 • främja interaktionen inom mångkulturell hälso- och sjukvård, både i patientvården och arbetsgemenskaper
 • ge och ta emot konstruktiv respons samt främja responskulturen i arbetsgemenskapen.

Efter att ha avlagt magisterexamen i hälsovetenskaper kan den utexaminerade

 • systematiskt söka litteratur om forskningsämnet och skriva en litteraturöversikt utifrån sökningen
 • behärska både statistiska och kvalitativa forskningsmetoder samt metoder för att bedöma forskningens trovärdighet och tillförlitlighet
 • identifiera forskningsproblem, formulera en forskningsfråga/forskningsfrågor som lämpar sig för forskningsprojektets (avhandlingens) mål samt välja relevant forskningsmaterial och forskningsmetod
 • utvärdera forskningsämnets etiska perspektiv, förbereda en forskningsetisk förhandsprövning av ett forskningsprojekt (avhandling) samt följa forskningsetiska principer vid genomförande av projekt 
 • analysera och tolka forskningsresultat samt utvärdera dem i förhållande till tidigare forskningslitteratur
 • presentera forskningsinformation i enlighet med principerna för vetenskaplig forskning.

Efter att ha avlagt magisterexamen i hälsovetenskaper kan den utexaminerade

 • reflektera över sina egna handlingar som expert inom hälso- och sjukvården (reflective practitioner)
 • utnyttja respons och utmanande situationer i sin egen yrkesutveckling eller utveckling
 • identifiera sina egna lärbehov genom att utnyttja responsen samt sätta upp sina egna kompetensmål utifrån den (self-directed learning)
 • förvärva och upprätthålla nödvändiga kunskaper, färdigheter och kompetenser
 • interagera konstruktivt med andra studenter
 • skapa en kultur och gemenskap för att lära sig nytt, där kunskapen hos olika experter uppskattas
 • främja utnyttjandet av nya lärmiljöer i sin arbetsgemenskap, såsom simulationer samt digitala och virtuella lärmiljöer.
Uppbyggnad och innehåll

Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården omfattar 120 sp och leder till magisterexamen i hälsovetenskaper (HvM). I de fördjupade studierna på 70 sp, som är gemensamma för alla ingår magisterseminarier, magisteravhandling och metodikstudier. Utöver detta avlägger studenterna två studiehelheter på 25 sp av alternativa inriktningsstudier enligt eget val.

Examensstruktur

De alternativa inriktningsstudierna erbjuds via Helsingfors universitets utbud för kontinuerligt lärande. Studierna för kontinuerligt lärande är avgiftsfria för examensstuderande.

Studenterna väljer två studieavsnitt på 25 sp (totalt 50 sp) av följande alternativ:

 1. Studiehelhet i klinisk vårdvetenskap 25 sp
 2. Studiehelhet i folkhälsovetenskap 25 sp
 3. Studiehelhet i mångprofessionell expertis inom social- och hälsovården 25 sp 
 • Det är också möjligt att genomföra studiehelheter som avgiftsbelagda studier för kontinuerligt lärande redan innan beviljad studierätt.

10 sp metodikstudier, 60 sp fördjupade studier inklusive avhandling (30 sp), ledarskaps- och utvecklingsstudier samt praktik.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet är finska, och dessutom kan enskilda studieavsnitt ordnas på svenska och engelska.

Kurser och undervisning

I utbildningsprogrammet tillämpas studentorienterade, aktiverande undervisningsmetoder, där studenterna förbereder sig för undervisningen med hjälp av inslag och uppgifter, samt utför uppgifter i multidisciplinära smågrupper, där studenterna tillämpar sin kunskap och löser autentiska fall. Digitala lärmiljöer, simuleringar och virtuella lösningar utnyttjas i undervisningen.

Studieprogrammet har en stark framtidsorientering med fokus på kontinuerligt lärande och identifiering av kompetenser. Bedömningen av kompetensutvecklingen har sin betoning på formativ bedömning, konstruktiv respons och systematisk dokumentation. Bedömningen sker elektroniskt.

Genomförandet av utbildningen är arbetslivsorienterad och beaktar möjligheten att integrera studierna i utvecklingsprocesser inom det egna området inom hälso- och sjukvården.

Obligatoriska arbetslivsstudier och praktik ingår i studierna. Praktiken kan utföras till exempel inom social- och hälsovården inom den offentliga, privata och tredje sektorn, samt vid forskningsinstitut och ministerier. 

Examensarbete

Studenterna skriver en magisteravhandling som slutarbete. Arbetet med avhandlingen stöds med hjälp av ett magisterseminarium och en handledd peer-to-peer diskussion.    

Syftet med avhandlingen är att utveckla de grundläggande färdigheter som behövs för forskning. De viktigaste av dessa är förmågan att självständigt söka information, att analysera och kritiskt utvärdera befintlig information samt att självständigt producera och tillämpa information. Dessutom ger arbetet med avhandlingen färdigheter i projektledning och hantering av omfattande helheter. 

Avhandlingen skrivs på finska, svenska eller engelska. 

Påbyggnadsstudier

Doktorsexamen i hälsovetenskaper kan avläggas vid Medicinska fakulteten.

Studier och studieliv

I början av läsåret fylls Helsingfors universitets campus av gamla och nya studenter. En stor del av studielivet koncentrerar sig till campusområdena i Vik, Gumtäkt och Mejlans och Centrumcampus. Det som i synnerhet uppskattas av studenterna är det mångsidiga studieutbudet och medstudenterna vid hemuniversitet.

På den här sidan hittar du information om Helsingfors universitets studiemiljö och studieliv.

Bekanta dig med studenternas studiemiljö både i hemlandet och utomlands, samt med de möjligheter som studentkåren vid Helsingfors universitet kan erbjuda studenterna. Du kan också läsa om hur det är att inleda studier vid universitetet.

Har du frågor om studier eller studielivet som du vill ställa direkt till dem som studerar vid Helsingfors universitet? Chatta med våra studenter och få svar på dina frågor!