Studier

Magisterstudierna i filosofi syftar till att ge systematiska kunskaper om filosofi som ett självständigt vetenskapsområde och om dess specialområden samt fördjupa studentens förmåga till filosofisk analys och argumentation.
Varför magisterprogrammet i filosofi?

Magisterstudierna i filosofi syftar till att ge systematiska kunskaper om filosofi som ett självständigt vetenskapsområde och om dess specialområden samt fördjupa studentens förmåga till filosofisk analys och argumentation. Vidare ger magisterprogrammet färdigheter att göra en självständig filosofisk bedömning både muntligt och skriftligt.

Efter examen har filosofie studerande placerat sig på många olika slags arbetsplatser. Merparten arbetar som forskare och lärare vid högskolor, gymnasier och andra läroanstalter. De övriga placerar sig på många olika håll, i arbeten där tyngdpunkten inte ligger på att behärska ett specialområde utan snarare på en allmän kompetens, t.ex. inom kommunikation, förvaltning och planering.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Magisterexamen är 120 studiepoäng till omfattningen och innehåller följande:

  • 60–110 sp fördjupade studier i vilka ingår en pro gradu-avhandling (30 sp) och andra ämnesområdesstudier
  • 5–15 sp arbetslivsstudier, i vilka kan ingå praktik, ett arbetslivsprojekt eller andra studier som utvecklar arbetslivsfärdigheterna
  • Valfria studier max. 55 sp

Vid magisterprogrammet i filosofi avlägger man filosofie magister eller politices magisterexamen. Det finns fyra studieinriktningar:

  • Teoretisk filosofi
  • Praktisk filosofi
  • Filosofi (undervisning på svenska)
  • Studielinje för ämneslärare

Studenterna meddelar i ansökningsskedet vilkendera examen de planerar avlägga och därmed vilken studieinriktning de väljer. Man kan fritt byta studieinriktning inom magisterprogrammet, men för att slutföra examen måste man genomföra de studier som anges i examensfordringarna för studieinriktningen.

Utbildningen för ämneslärare är strukturerad så att de som avlägger både kandidat- och magisterexamen vid Helsingfors universitet ansöker om rätten till pedagogiska studier under kandidatstudierna. De som år 2020 får rätt att avlägga endast magisterexamen kan inte söka till pedagogiska studier under magisterstudierna. Efter att ha avlagt magisterexamen kan man ansöka om rätt att avlägga de pedagogiska studierna som avgiftsfria fristående studier.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken är engelska, finska och svenska. Oavsett undervisningsspråk har du rätt att i dina studieprestationer använda finska eller svenska.

Un­der­vis­ning­en

Studierna består av föreläsningar och seminarier, litteraturtentamina och föreläsningstentamina, essäer, avhandlingar och korta föredrag.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

Syftet med pro gradu-avhandlingen är att öva upp studentens förmåga att bedriva självständig forskning, behärska sitt vetenskapsområdes forskningsmetoder, använda källitteratur och presentera sitt arbete vetenskapligt och i god skriftlig form. Av en pro gradu-avhandling förutsätts inga nyskapande vetenskapliga forskningsresultat.

Arbetets ungefärliga längd är 60–80 sidor, men beroende på undersökningens natur kan även kortare eller längre arbeten vara möjliga.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Dilemma ry är en förening för filosofistudenter vid Helsingfors universitet som grundades 1968. Dilemma arrangerar underhållnings- och kulturevenemang för sina medlemmar och är studenternas språkrör i kontakt med fakulteten och universitetet. Dilemma representerar studenter inom praktisk filosofi, teoretisk filosofi och filosofi (på svenska) vid Helsingfors universitet. Du kan bekanta dig närmare med Dilemma på ämnesföreningens webbsidor: Dilemma ry.

”Vad är filosofi?” ”Varför studera filosofi?” Om bland annat sådana frågor skriver Laura Kallio, Dilemmas f.d. ordförande, funderingar på ämnesföreningens blogg. Du hittar bloggen på ämnesföreningens webbsidor: Laura Kallio – Mitä filosofia on?

Minervan pöllö (Minervas uggla) är en tidskrift som utges av Dilemma ry, ämnesföreningen för Helsingfors universitets filosofistudenter. Tidningen utges fyra gånger om året. Den kan beställas hemläsas digitalt eller plockas upp på universitetet. Tidningens första nummer flög ut i världen redan år 1979. Minervan pöllö har vunnit HUS tävling för ämnesföreningstidningar flera gånger, senast år 2009.