Karriär

I arbetslivet finns filosofiutexaminerade inom ett flertal olika arbetsuppgifter.

Många skaffar sig lärarbehörighet eller fortsätter sina studier som doktorander med forskningsarbete i sikte. Härutöver arbetar filosofialumner med många olika slags statliga och kommunala arbeten liksom expert- eller chefsuppgifter inom företag och medborgarorganisationer. Efter universitetsreformen år 2017 ska studenternas arbetslivskompetenser uppmärksammas ännu mer i färdighetsinriktade kurser.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fi­lo­so­fistu­den­ter i ar­bets­li­vet

Personer med högskoleexamen i filosofi hittar man på många ställen i arbetslivet. Det är inte bara studieinriktningen som bestämmer den framtida karriären, mycket viktigt är arbetslivserfarenhet, praktik och övriga studier liksom arbetslivsrelaterad kunskap och kompetens med mera. Kontakter med arbetsgivare under studietiden är en väg för studenten att få arbete. En egen aktiv inriktning mot arbetslivet och arbetssökande har stor betydelse.

Bland de utexaminerade hittar man yrken som webbinformatör, chefredaktör, utbildare, rekryteringschef, museidirektör, kulturchef och nyhetschef. Examen ger beredskap för många slags informations-, utbildnings-, planerings- och förvaltningsuppgifter inom stat, kommun, privata organisationer och företag. Bibliotek, arkiv, kulturföreningar och museer är de traditionellt vanligaste arbetsgivarna, men allt fler filosofer hittar arbete i affärslivet och it-branschen. Utexaminerade kan också arbeta som forskare vid universitet och olika forskningsprojekt.

Titta närmare på var utexaminerade landat i arbetslivet: Töissä.fi.

Nyt­tan med fi­lo­so­fistu­di­er

Studier i filosofi ger kompetens för arbete där man behöver förmåga att analysera begrepp, presentera alternativa tanke- och handlingssätt och lösa problem. De utexaminerade arbetar på olika områden i kulturlivet, såsom inom förvaltning och planeringsuppgifter. Studenten kan också utbilda sig till ämneslärare i filosofi eller arbeta som forskare i filosofi.

Enligt en undersökning, gjord i samband med en publik, har filosofer arbetat bland annat som kundserviceansvariga, chefer, författare, planerare, biblioteksanställda, forskare, regissörer, företagare inom reklambranschen, koordinatorer, utbildningsplanerare, föreningssekreterare, produktchefer, specialkonsulter och förlagsredaktörer. Den här undersökningen ger bara en antydan om de utexaminerades arbetsmarknader, eftersom många utexaminerade inte besvarat enkäten. Alla olika slags karriärmöjligheter öppnar sig först efter att man har fått arbetserfarenhet och kunskap och skapat nätverk.

"Endast genom interaktion kommer vi nära varandra"

Vid Helsingfors universitet lärde sig filosofen Frank Martela samma sak om världen i praktiken som det som han läste i en klassikerroman när han gick i gymnasiet: ett sätt att leva är inte bättre än något annat sätt, utan lika bra.

Martela hade två huvudämnen. Vid den dåvarande Tekniska högskolan studerade han informationsnätverk och vid Helsingfors universitet praktisk filosofi. 

– Jag hade ingen tydlig tanke om vad jag ville göra när jag blir stor.

Att genomföra studier i två huvudämnen betydde att jag delvis kastades mellan två världar. De olika grupperna hade delvis olika värderingar, vilket passade Martela väl. 

– Jag har alltid fascinerats av möjligheten att röra mig i lite olika typer av världar. Vi lär oss mera då än om vi bara rör oss med samma typer av människor. Min världsbild vidgades när jag märkte på hur många olika sätt det går att närma sig saker och ting. Detta var en av de viktigaste lärdomar jag fick från universitetet.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.