Studier

I dina studier i kandidatprogrammet i historia sätter du dig in i olika teman och epoker, historieforskningens metoder och historieforskningens historia.

Förmågan att skilja det väsentliga från det oväsentliga och att förstå företeelser och samband är viktiga mål för studierna i historia. Under studierna utvecklar du din förmåga att göra slutledningar, lär dig att granska världen och samhället kreativt och lär dig att tillämpa dina kunskaper kritiskt. Du lär dig också att läsa källor som berättar om det förflutna på olika språk. Du kan avlägga examen på svenska eller finska. Undervisning erbjuds på båda språken.

Då du får studieplats i kandidatprogrammet i historia, får du samtidigt rätten att avlägga magisterexamen i magisterprogrammet i historia. Du kan också ansöka om rätt att avlägga examen i ett annat magisterprogram vid Helsingfors universitet. Mer information om magisterprogrammen hittar du på Helsingfors universitets nätsidor om utbildningsutbudet.

Läs mera - studenterna berättar!

Varför kandidatprogrammet i historia?

Studierna i kandidatprogrammet i historia ger expertkunskaper i historia. I studierna ingår introduktion i olika teman och epoker (ekonomisk historia, politisk historia, medeltidens historia, osv.), historieforskningens metoder och historieforskningens historia. Du lär dig att ingenting är självklart utan att allting måste bedömas kritiskt, och du lär dig att formulera egna åsikter och motivera dem.

Studierna i historia ger dig förutsättningar för att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentligaste. Förmågan att skilja det väsentliga från det oväsentliga och att förstå företeelser och samband är viktiga mål för studierna i historia. Under studierna utvecklar du din förmåga att göra slutledningar. Därtill lär du dig att granska världen och samhället kreativt samt att tillämpa dina kunskaper kritiskt. Du lär dig också att läsa källor på olika språk.

  Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

  Tidsmässigt omfattar dina studier i historia tidsperioderna från antiken till nutid och tematiskt allt från Finlands och Nordens historia till globalhistoria. Dina studier omfattar både olika former av närundervisning och skriftliga arbeten. Närundervisningen består av föreläsningar och gruppundervisning, t.ex. studiecirklar där du diskuterar historiska källor och forskningslitteratur med andra studenter under en lärares handledning. De skriftliga uppgifterna är tentamina som gäller forskningslitteratur eller essäer som baserar sig på litteratur som man kommer överens om med läraren. I handledda proseminarier utvecklas de studerandes kunskaper i forskningsmetoder.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråken vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet är finska och svenska. I kandidatprogrammet i historia finns två ansökningsmål: ett för historiestudier på finska och ett annat för historiestudier på svenska. Du kan genomföra dina studier i kandidatprogrammet på båda inhemska språken. Undervisning ges också på engelska.

  Un­der­vis­ning­en

  Inom kandidatprogrammet i historia får du ett brett perspektiv på det förflutna och kan i dina studier fokusera på flera tidsperioder och tematiska områden. Undervisningen bygger på personalens omfattande sakkunskap på ett vitt spektrum av områden för mänsklig verksamhet från medeltiden till 2000-talet. Geografiskt är fokus i undervisning och forskning ställt både på lokala och nationella och på stora, globala perspektiv.

  I kandidatprogrammet i historia kan du avlägga examen på svenska eller finska. Du kan välja kurser, tentamina och seminarier på både svenska och finska oberoende av vilket språk du avlägger examen på. Undervisningen vid programmet är i ständig kontakt med den forskning som bedrivs och många kurser bygger på pågående forskning och forskningsprojekt.

  Utbildningsprogrammets lärar- och forskarpersonal har fördjupat sig bland annat i följande tyngdpunktsområden:

  • Idéhistoria, bl.a. det västerländska politiska tänkandets historia
  • Kulturhistoria, t.ex. forskning om vardagens normer och kulturella koder
  • Socialhistoria, t.ex. välfärdsstatens historia
  • Politisk historia och politisk kultur
  • Makt och våld som historiska fenomen
  • Europeisk stadshistoria
  • Ekonomisk historia, bl.a. om relationen mellan företag och samhälle
  • Nationell och internationell historiekultur, om hur historia används i och är en del av samhället
  • Miljö- och klimathistoria

  Läs mer om kursutbudet.

  Lär­doms­prov

  Kandidatavhandlingen heter det slutarbete som hör till kandidatexamen. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete där du utnyttjar de kunskaper och färdigheter som du har lärt dig på dina kurser. Innan du skriver din kandidatavhandling, deltar du i ett proseminarium där du lär dig, hur du arbetar med din avhandling och skriver en proseminarieuppsats.

  Syftet med avhandlingen är att du lär dig forskningens grundprinciper och kan skriva en kort vetenskaplig studie. Du lär dig att hitta och använda historiskt källmaterial, att formulera ett avgränsat forskningsproblem och att tillämpa tidigare vetenskaplig kunskap i ditt ämne. Du skriver din avhandling antingen på finska eller på svenska.

  När du har skrivit din kandidatavhandling

  • kan du avgränsa ett ämne och söka lämplig forskningslitteratur
  • kan du formulera ett forskningsproblem eller en frågeställning och forskningens målsättning
  • kan du presentera och behandla teorier som anknyter till ämnet, på ett ändamålsenligt sätt använda centrala grundbegrepp och lyfta fram tidigare forskning i ämnet
  • kan du samla in och analysera historiskt material med lämpliga metoder
  • kan du utifrån analysen dra slutsatser och skriva en argumenterande text
  • behärskar du vetenskaplig praxis inom vetenskapsområdet.
  Stu­di­e­li­vet

  Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

  Att studera vid Helsingfors universitet handlar inte bara om föreläsningar och tenter! En av de bästa sidorna med att studera vid Helsingfors universitet är den mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom studentkåren verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem finns allt från ämnes- och fakultetsföreningar till nationer och hobbyföreningar av alla de slag.

  Studenterna i kandidatprogrammet i historia verkar i flera olika studentföreningar som representerar de olika studieinriktningarna och studenternas intressen. Föreningarna bjuder studenterna på olika evenemang, aktiviteter, hjälp med studierna och kontakter till arbetslivet. Utöver det samlar fakultetsföreningen Humanisticum samman alla humaniststudenter, arrangerar gemensamma evenemang och bevakar humaniststudenternas intressen vid universitetet.

  Läs mera:
  Kronos ry
  Historicus r.f.
  ISHA Helsinki