Utlysning av professurer motgift mot kompetensflykt

Det stora antalet ansökande gladde dekan Patrik Scheinin, speciellt då kompetensflykt från Finland är ett aktuellt samtalsämne.

Utlysningen av professurer vid Pedagogiska fakulteten drog åt sig stor uppmärksamhet både i Finland och internationellt. Det kom in sammanlagt 72 ansökningar till professurerna som finns inom två olika fokusområden. Ungefär en tredjedel var internationella sökande. Den ena anställningen hör till fakultetens fokusområde lärande och interaktion och den andra till fokusområdet fostran, samhälle och kultur.

Utöver de ovannämnda sökte också 18 personer till professuren i den svenskspråkiga klasslärarutbildningen, vilket också överträffade förväntningarna. Den svenskspråkiga undervisningen vid Pedagogiska fakulteten kommer att förstärkas märkbart då två professorer och fem universitetslektorer anställs. Tack vare detta kan universitetet bättre råda bot på den stora lärarbrist som råder i södra Finland och framförallt i huvudstadsregionen.

Professurerna tillsätts under innevarande år enligt tenure-modellen som biträdande professor eller professor.

Det finns fortfarande tre anställningar med Profi2-finansiering som biträdande professor (tenure track) eller professor att söka till vid Pedagogiska fakulteten. Ansökningstiden går ut 15.2.2017.