Ny juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom pedagogik!

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet har publicerat ett finskspråkigt läromaterial om typiska juridiska utmaningar vid finländska pedagogiska institut. Målgrupp för guiden är studerande och sakkunniga inom pedagogik. Guiden har tagits fram i samarbete med riksdagens justitieombudsman och är en unik sammanställning av typiska klagomål. Läromaterialet kombinerar juridik och pedagogik på ett unikt sätt.

Samtliga aktörer inom undervisning och pedagogik har nytta av guiden, men särskilt lärarstuderande, lärarutbildare, lärare, rektorer och ledare av bildningsväsendet. Guiden fick sin början genom entusiastisk respons från lärarstuderande då justitieombudsmannens avgöranden för undervisningsväsendet användes som läromaterial under en specialkurs i demokrati- och människorättsfostran.

Guiden som nu publicerats granskar utmaningar i vardagen och juridisk reglering i anslutning till dessa. Guidens tio teman: en trygg studiemiljö, jämlikhet och jämställdhet, elevvård, stöd för inlärning och anordnande av särskilt stöd, specialfrågor som gäller barn och unga med funktionsnedsättning, religion och livsåskådning, arbetsro, yttrandefrihet, god förvaltning och gott beslutsfattande, skoltransport och samarbete mellan hemmet och skolan. Lösningarna som presenteras i guiden gäller utöver lärare och rektorer ledare av undervisnings- och bildningsväsendet. Situationerna granskas även ur exempelvis barns, ungas och vårdnadshavares perspektiv.

– Grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter är viktiga grundstenar för ett demokratiskt samhälle, även inom undervisning och pedagogik. I egenskap av laglighetsövervakare är riksdagens justitieombudsmans uppgift att övervaka att man håller fast vid dessa, påminner biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen.

– Grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter är viktiga grundstenar för ett demokratiskt samhälle, även inom undervisning och pedagogik. I egenskap av laglighetsövervakare är riksdagens justitieombudsmans uppgift att övervaka att man håller fast vid dessa, påminner biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen.

Från abstrakta principer till vardaglig praxis

Vad innebär grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter i läroanstalternas vardag? Vilket är lärarens tjänsteansvar? Vilka slags klagomål görs till riksdagens justitieombudsman? Varför bör varje lärare förstå principerna för god förvaltning?

Guiden ger praktiska svar på bland annat dessa frågor. Samtidigt stärker den lärarens yrkesidentitet och framhäver lärarnas betydande samhällsställning som en grupp som tryggar varje elevs mänskliga rättigheter.

– Läromaterialet och övningsuppgifterna som kommer från det verkliga livet fungerar utmärkt som material för fördjupad kunskap och förståelse för proffs inom undervisning och pedagogik om såväl elevers och undervisningsmyndigheters rättigheter som om deras skyldigheter. Jag tror och hoppas att materialet för sin del kan utgöra ett stöd i det tidvis krävande vardagliga arbetet, sammanfattar biträdande justitieombudsman Pölönen.

Mer information

Tuija Kasa, Projektplanerare, Helsingfors universitet, tuija.kasa@helsinki.fi, +358(0)2941 20665

Guide

Grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom undervisning och pedagogik – Juridisk och pedagogisk guide för studerande och sakkunniga inom pedagogik (på finska) (Helda - Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv)