dLearn.Helsinki hjälper team samarbeta bättre

Världen blir mer komplex, nätverksorienterad och internationell. Vi behöver allt fler färdigheter i att samarbeta och lyssna. Det är bra att lära sig dessa färdigheter redan i skolan, och i arbetslivet fortsätter processen. dLearn.Helsinki-teamet har utvecklat en applikation som hjälper utveckla färdigheterna.

Dagens arbetsliv är en krävande miljö. Arbetsuppgifterna och situationerna varierar och arbetstagarna behöver många slags färdigheter för att klara av dem. Vi talar om arbetslivsfärdigheter.

Arbetslivsfärdigheter är bland annat förmåga att analysera och finna lösningar till komplexa fenomen, att förstå olikhet, samarbeta smidigt, arbeta under varierande omständigheter och agera ansvarsfullt och med hänsyn till andra.

– Dessa är färdigheter som man inte lär sig genom att läsa böcker och man kan inte heller öva upp dem på egen hand, säger Auli Toom, professor i universitetspedagogik.

Egentligen borde man lära sig en del av färdigheterna redan i skolan. De främjar nämligen studieframgången, hälsan, kompetenserna och sysselsättningen.

Forskning visar att det är väsentligt att reflektera kring det man håller på med för att man ska kunna utveckla sina kompetenser. Människan lär sig genom att göra och utvärdera sina handlingar.

Hur skulle utvärderingen då kunna gå till? Det är inte alltid lätt att utvärdera hur ett team på en arbetsplats eller eleverna i en skolklass agerar och hur var och en beter sig i samarbetssituationer.

Helsingfors universitets dLearn.Helsinki-team har utvecklat lösningen. Teamets uppfinning är en forskningsbaserad digital applikation som elever, studenter och arbetstagare kan använda för att utvärdera sin egen insats och den gemensamma insatsen i en viss situation. Med hjälp av applikationen kan individer och team granska vilka styrkor de upplever sig ha och vad de tycker att de kunde utveckla. Dessutom kan de tillsammans reflektera kring och ställa mål för utvecklingen av sina färdigheter.

dLearn.Helsinki stöder kompetensutvecklingen

Så här fungerar dLearn.Helsinki-teamets applikation i praktiken: Först bestämmer teamet på arbetsplatsen eller läraren tillsammans med eleverna i skolan när det egna och gemensamma arbetet ska granskas och utvärderas. Sedan väljs frågorna. Varje teammedlem eller elev besvarar frågorna i applikationen, som är webbaserad.

Svaren bjuder på direkt individuell respons och de gemensamma resultaten kan granskas tillsammans. Efter den gemensamma diskussionen och observationerna väljer man ut vad man därnäst vill fokusera på att utveckla. Svararen utvärderar både sin egen insats i gruppen och hela gruppens gemensamma insats.

Just nu testar dLearn.Helsinki-teamet hur väl enkätinstrumenten i applikationen fungerar i praktiken samt testar och motiverar frågorna statistiskt.

Direkt respons synliggör utmaningar

dLearn.Helsinki-teamet har utvecklat en forskningsbaserad applikation med situationsanpassning som styrka. Applikationens användare kan utvärdera sin insats samtidigt som de arbetar och utgående från frågor som lämpar sig för situationen. Den respons som samlas in med hjälp av applikationen hjälper identifiera styrkor och utmaningar, och man kan genast ta tag i de mest centrala utmaningarna tillsammans.

Applikationen erbjuder konkret hjälp under det vardagliga arbetet: Hur arbetade gruppen med just detta uppdrag? Hur arbetade teamledaren eller läraren? Teamet och teamledaren eller läraren och eleverna kan bland ett flertal frågor välja dem som lämpar sig bäst för situationen, exempelvis frågan om vilka färdigheter som just nu är viktigast att utvärdera och utveckla med tanke på teamets arbetsuppgifter eller elevernas inlärning.

Applikationen hjälper identifiera de egna och andras kompetenser samt att utveckla en ömsesidig och förhandlande kultur i skolorna och på arbetsplatserna. Applikationen hjälper att konkretisera erfarenheter och att klä dem i ord. Teamet eller elevgruppen får tillsammans fundera vad de redan kan och vad de som grupp borde bli bättre på.

Resultaten kan till exempel avslöja att någon tycker att ett försök att stödja andra i arbetet inte alls lyckades. Detta öppnar för diskussion: vad kan problemet bero på?

Artificiell intelligens som stöd för undervisningen

Inom arbetslivet talar man om arbetslivsfärdigheter, och i skolornas läroplan används begreppet mångsidig kompetens, men vad innebär dessa i vardagen?

– Undervisningsarbetet är ofta väldigt hektiskt och bedömningen av inlärningen har ofta fokus på läroämnenas innehåll. Kännedomen om studenternas kompetenser inom dessa delområden, som är svårare att bedöma, kan grunda sig på sporadiska erfarenheter och intryck, konstaterar Auli Toom.

dLearn.Helsinki-teamet planerar att applikationen inom en nära framtid ska kunna erbjuda konkreta verktyg för läraren också i form av undervisningsstöd som bygger på artificiell intelligens. Målet är att applikationen ska hjälpa identifiera det som behöver utvecklas inom undervisningen.

Just nu diskuteras de vetenskapliga bevisens betydelse för undervisningen och dess utveckling: läraren kan i sina beslut utöver andra fakta använda aktuella vetenskapliga bevis. Tillämpningsmöjligheterna är många.

Pedagoger, psykologer och datavetare slog sina kloka huvuden ihop

dLearn.Helsinki-teamets applikation har redan testats av företag och skolor, och erfarenheterna och responsen har varit mycket uppmuntrande och givande.

Forsknings- och utvecklingsprojektet utförs i ett mångvetenskapligt team med forskare från Helsingfors universitets pedagogiska och matematisk-naturvetenskapliga fakultet.

Professor i universitetspedagogik Auli Toom, pedagogie professor Katariina Salmela-Aro, docent Minna Lakkala, forskare Veera Kallunki och forskningsledare Mari Tervaniemi ger teamet kompetens inom pedagogik, psykologi och inlärningsteknologi.

Professor i datavetenskap Tomi Männistö, ansvarig applikationsutvecklare Philip Dexter, universitetslektor Fabian Fagerholm och applikationsutvecklare Heikki Ahonen tillför teamet kompetens inom applikationsutveckling.

Veli-Matti Harjula från Merilahden peruskoulu i Helsingfors erbjuder teamet grundskolelärarens perspektiv. Sari-Anna Pulkkinen driver projektet framåt med särskild fokus på kommersialisering och samarbetar tätt med intressegrupperna, till exempel företag och skolor.

dLearn.Helsinki-teamet har en styrgrupp som består av representanter för många centrala intressegrupper inom utbildning och arbetslivet. Helsinki Innovation Services (HIS) vid Helsingfors universitet stöder kommersialiseringen av dLearn.Helsinki.

dLearn.Helsinki helps in developing skills in cooperation and listening

Problemet

Världen blir mer komplex, nätverksorienterad och internationell. För att kunna samarbeta och klara av de krävande uppgifterna behöver vi nya slags färdigheter. Man lär sig inte färdigheterna genom att läsa böcker och kan heller inte öva upp dem på egen hand.

Lösningen

Lösningen har utvecklats vid Helsingfors universitet och heter dLearn.Helsinki. Det är fråga om en forskningsbaserad applikation som hjälper sina användare att identifiera sina styrkor i en specifik situation och att känna igen det som borde utvecklas. Var och en kan utveckla sina färdigheter utgående från resultaten.

Styrkorna

dLearns styrka är situationsanpassning. Användarna kan utvärdera sin verksamhet just nu – responsen synliggör utmaningarna och man kan genast ta tag i problemen.

I skolan kan läraren anpassa undervisningen utgående från resultaten i dLearn, så att undervisningen passar den specifika elevgruppen.

Affärsmodellen

dLearn.Helsinki är ett Ny affärsverksamhet från forskningsidéer-forskningsprojekt (TUTLI) som finansieras av Business Finland (8/2018–2/2020). I enlighet med TUTLI-finansieringens karaktär har man inom dLearn.Helsinki-projektet identifierat de mest ändamålsenliga sätten att kommersialisera. De grundar sig på stark, effektiv och ansvarsfull samverkan inom och mellan olika intressegrupper. 

Vi samarbetar med användarna för att skapa en skalbar webbaserad applikation med moduler. Applikationen kan användas för att utvärdera den egna och gruppens insatser och den stöder tanken om livslångt lärande uttryckligen i fråga om utvecklingen och utvecklandet av breda arbetslivsfärdigheter.

dLearn.Helsinki-teamets mål är att hjälpa individer och grupper att identifiera och tillsammans utveckla sina färdigheter målmedvetet och pragmatiskt. Vi kan visa att dLearn.Helsinki-teamet redan nu har starka bevis på att konceptet fungerar både i skolan och i arbetslivet och att potentiella kunder alltid har varit genuint intresserade att köpa lösningen.

Kom med

dLearn.Helsinki söker finansiärer som vill skapa strategiska partnerskap med oss. Vi uppskattar aktiva finansieringsproffs. Med dem kan vi dela vår vilja att starkt och systematiskt utvidga affärsverksamheten både i Finland och på den internationella marknaden. 

Vi vill dessutom hitta företag och skolor som vill bli våra långvariga partner. Tillsammans kan vi utveckla dLearn.Helsinki-applikationen till en inlärningslösning i världsklass. Som partner har vi en konkret möjlighet att lära oss av varandra om hur vi kan utveckla och upprätthålla samarbetsfärdigheter i vardagen på jobbet eller i skolan.

Kontaktuppgifter

Auli Toom, professor, projektets ledare, auli.toom@helsinki.fi, @AuliToom

Tomi Männistö, professor, tomi.mannisto@helsinki.fi, @TomiMannisto

Minna Lakkala, docent, forskare, minna.lakkala@helsinki.fi, @MinnaHL

Sari-Anna Pulkkinen, expert på kommersialisering, sari-anna.pulkkinen@helsinki.fi

@DlearnHelsinki