Demokrati- och människorättsfostran som en del av lärarutbildningen och undervisningen

Genom ett pilotprojekt utreder Helsingfors universitet hur målen för demokrati- och människorättsfostran ska kunna främjas på bredare front inom lärarutbildningen. Inom projektet försöker man också hitta metoder för att inleda gemensam utbildning i demokrati- och människorättsfostran vid alla lärarutbildningsinstitutioner. Pilotprojektet bygger på tidigare undersökningar och projekt och genomförs 1.8.2018–31.7.2019.

Människorättsfostran anses vara viktig, och till exempel under Educa-mässan brukar avdelningen för människorättsfostran ha massor med besökare. Det finns trots allt ingen gemensam eller enhetlig utbildning för högskolorna. 

Syftet med projektet är att kartlägga material som gäller demokrati- och människorättsfostran och lämpar sig för undervisning och pedagogik, att utforma och som ett pilotprojekt testa en webbkurs för lärare om demokrati- och människorättsfostran samt att främja en mer systematisk behandling av dessa ämnen i lärarutbildningen.

Helsingfors universitet samordnar det nationella högskolenätverket i anknytning till UNESCO-professuren Values, Dialogue and Human Rights in Education. I högskolenätverket ingår Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi samt yrkeshögskolorna Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) och Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). De som ingår i högskolenätverket ansvarar tillsammans för att utveckla demokrati- och människorättsfostran inom lärarutbildningen.

Bak­grund till pro­jek­tet: lä­rar­nas va­ri­e­ran­de kom­pe­tens­ni­vå inom de­mo­kra­ti- och män­ni­sko­rätts­fost­ran

De nya läroplanerna fokuserar på kunskapsmålen för demokrati- och människorättsfostran. Forskning visar emellertid att kompetensnivån inom demokrati- och människorättsfostran varierar bland lärarna, och undervisningen i temana är alltjämt beroende av varje enskild lärares aktivitet. Man kan alltså fråga sig om lärarutbildningen ger lärarna tillräckliga färdigheter att nå målen. Inom det projekt som nu startat utreder man hur demokrati- och människorättsfostran kunde utvecklas till något mer än enbart sporadiska temadagar inom lärarutbildningen och i skolans verksamhetskultur. Innehållet i demokrati- och människorättsfostran utgör en viktig del av lärarens yrkeskunskap och blir allt viktigare i ett samhälle där mångfalden ökar.

I projektets styrgrupp ingår Människorättscentret, justitieministeriet och Helsingfors universitet. Projektet utgör ett led i justitieministeriets samordningsprojekt DINO (Projekt för att utveckla demokrati- och människorättsfostran samt främja ungas delaktighet)

Kart­lägg­ning av ma­te­ri­al för de­mo­kra­ti- och män­ni­sko­rätts­fost­ran för lä­ra­re

 

Känner du till material för demokrati- och människorättsfostran för lärare? Ange ditt förslag om material för demokrati- och människorättsfostran för lärare! Enkäten om material finns på svenskapå finska och på engelska.

Materialet kan vara allmän information, en materialbank, en guide för lärare, litteratur etc.