Alice i Underländerna - digitaliseringssprång i lärarutbildningen

I höstas tog man ett långt digitaliseringssprång på lärarutbildningens kurs i bild. Sagan om Alice i Underlandet fungerade som tema och inspirationskälla då en grupp på ungefär 16 studerande bekantade sig med olika uttrycksformer inom bildkonst och särskilt övade sig i att kreativt kombinera digitala och traditionella metoder.

Digitaliseringssprång till virtuella världar

Med hjälp av Pedagogiska fakultetens medel för digitaliseringssprånget har man skaffat HTC VIVE VR (Virtual Reality)-apparatur för undervisning och studier. Apparaturen gör det möjligt för studenterna att bekanta sig med VR-världar och skapa egna världar till exempel med hjälp av Googles Tilt Brush-plattform. På kursen i bild arbetade studenterna i grupper och skapade fem olika världar under handledning av universitetslektor Martina Paatela-Nieminen och Mikko Halonen, koordinator i undervisningsteknologi. Världarna skapades genom att teckna och måla i VR-läge, bygga 3D-objekt digitalt och importera föremål från verkligheten till den digitala världen med hjälp av fotografier och fotogrammetri. Se en video och bekanta dig med Alices Underländer.

Givande konstpedagogik med Virtual Reality-apparatur

Trots att Martina Paatela-Nieminen började arbeta med digitala uttrycksformer och deras utveckling redan under förra millenniet anser hon att det språng in i den virtuella världen som man nu håller på att ta är extra betydande och inspirerande.

– Det är intressant att vara inne i ett konstverk, göra verket så stort att man kan följa penseldragen eller teleportera sig själv till den virtuella rymden utanför arbetet; denna rymd erbjuder oändligt mycket utrymme för konstnärlig framställning. Det virtuella rummet är flexibelt och i det kan man kombinera olika medier och alla slags texter. Det virtuella rummet utvidgar det visuella tänkandet, beskriver Paatela-Nieminen möjligheterna med de nya metoderna.

Utöver de virtuella världarna skapade studenterna också mer traditionella konstverk under studieavsnittet. Men även då utnyttjades digitala metoder som kombinerades med de traditionella. T.ex. kunde en digital skiss gjord med en pekplatta fungera som bas för en akrylmålning, eller så kunde man digitalt tillägga text och fotografier på ett skannat grafittryck.

Studenterna skapade Instagram-konto

Eftersom livet vore onödigt utan sociala medier skapade studenterna ett eget Instagram-konto för studieavsnittet. Där lade de sedan upp bilder och videor av både skapelseprocesserna och de färdiga konstverken.

[social_media url=https://www.instagram.com/p/Bb4UPJ0BG_E/?taken-by=hykuva][/social_media]

Hur kan digitaliserad konstpedagogik spridas till skolorna?

Enligt Mikko Halonen finns det redan nu rätt gott om användbar digital teknik i skolorna. Nu vore det viktigt att hitta fler sätt att utnyttja redskapen så att de stöder undervisningen och lärandet och verkligen medför nya möjligheter. Naturliga användningsändamål för VR-teknik är utöver konstpedagogik åtminstone också undervisning i teknisk slöjd och textilslöjd. Lärarstuderande som specialiserar sig på dessa ämnen borde redan under studietiden få bekanta sig med de nyaste metoderna och få öva hur de kan användas i undervisningen. Man strävar efter att alla studerande redan under grundstudierna skulle få smakprov på tekniker som har konstaterats vara fungerande.  Användningen av mobila enheter vid fakulteten har redan långa anor, särskilt i bildkonstundervisningen. Man har t.ex. gjort animationer och kortfilmer samt e-portfolior som presenterar studenternas skapelseprocesser och konstverk i sociala medier.

De nyaste teknikerna testas och införs vanligen av en mindre grupp som specialiserar sig i tekniken. VR-teknik som en del av undervisningen är ännu nytt och det är en rätt stor utmaning att få fler att lära sig att utnyttja tekniken. De studenter som deltagit i kursen har därför ett viktigt uppdrag framför sig: att lära också de studenter som inte specialiserar sig på konstpedagogik att använda digitala redskap, t.ex. Tilt Brush.

Vad härnäst?

Under de följande studieavsnitten som ingår i grundstudiehelheten i bildkonstens didaktik får studenterna tillämpa digitala metoder på intertextuell konstforskning och kortfilm. Studenterna får också öva sig i 360-fotografering. De undersöker i första hand en plats som de valt lokalt, men också interkulturellt i samarbete med studenter från USA och Taiwan. Därtill bekantar sig studenterna med 3D-planering och 3D-utskrift. Till slut ska de utveckla ett Tilt Brush-undervisningsexperiment där de också har möjligheten att använda sig av utökad verklighet, som de har studerat under tidigare år.

Digitaliseringssprånget vid Pedagogiska fakulteten

  • Som centrala mål för den digitala undervisningen har Pedagogiska fakulteten lyft fram att utveckla digitala lärmiljöer och digitalt kunnande både vid den egna fakulteten och på universitetsnivå. Detta sker genom att stödja utbildning och experimentell verksamhetskultur och genom samarbete med andra aktörer inom området
  • Digitaliseringssprånget vid Pedagogiska fakulteten leds av en arbetsgrupp med vicedekanus professor Leena Krokfors som ordförande.