Nationellt nätverk för antagningssamarbete inom det pedagogiska området

VAKAVA är ett nationellt nätverk för antagningssamarbete inom det pedagogiska området. Nätverket utformar och ordnar det skriftliga VAKAVA-provet. Med VAKAVA-provet kan man söka till alla utbildningar som ingår i nätverket. I nätverket ingår Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Erbjuder VAKAVA de sökande en möjlighet att med ett urvalsprov söka till sju olika universitet och 34 olika utbildningar inom det pedagogiska området. Man kan söka till högst sex olika utbildningar via den riksomfattande antagningen.

Utbildningarna är:

  • klasslärare (flera)
  • klasslärare och ämneslärare i matematiska ämnen
  • barnträdgårdslärare och förskolepedagogik (flera)
  • mediefostran
  • specialpedagogik (flera)
  • pedagogik och vuxenpedagogik (flera)
  • slöjdvetenskap och handarbetslärare (flera)
  • hushållsvetenskap och lärare i huslig ekonomi (flera)
  • studiehandledning

VAKAVA-provet är en del av antagningsförfarandet för alla dessa utbildningar. En del av dessa utbildningar, såsomlärarutbildningarna, väljer vilka sökande som ska kallas till lämplighetstestet på basis av VAKAVA-provets poäng. Andra utbildningar, såsom utbildningarna i pedagogik, inkluderar poängen från VAKAVA-provet i de poäng som det slutgiltiga valet baserar sig på.

DEN GE­MEN­SAM­MA AN­TAG­NING­EN TILL KLASS­LÄ­RAR­UT­BILD­NING­AR­NA

I den gemensamma antagningen till klasslärarutbildningarna ingår nio klasslärarutbildningar vid olika universitet. Den sökande kan söka till högst tre klasslärarutbildningar som han eller hon rangordnar på ansökningsblanketten. Antagningen har två steg. I det första skedet avlägger den sökande VAKAVA-provet. Om den sökande får tillräckligt höga poäng för den utbildning som han eller hon valt som första alternativ kallas han eller hon till det andra skedet av antagningsprocessen (lämplighetstestet) till det universitet som ordnar utbildningen. Om poängen inte räcker till den sökandes första alternativ kontrollerar man om poängantalet överskrider gränsen till den utbildning den sökande valt som andra alternativ, och till sist om poängen räcker till det tredje alternativet.

Den sökande kan kallas till lämplighetstest till endast en av de klasslärarutbildningar som ingår i den gemensamma antagningen. Även om den sökandes poäng är tillräckligt höga för att berättiga till lämplighetstest för alla tre utbildningar kallas han eller hon endast till lämplighetstest för den utbildning som antecknats som första alternativ. Det här innebär också att den sökande kan bli antagen endast till sitt första alternativ, eftersom han eller hon inte deltagit i hela urvalsprovet till de andra utbildningarna.

Varje universitet utformar självständigt sina urvalsprov, varför antagningsförfarandet i det andra skedet vid de olika universiteten kan skilja sig från varandra. Lämplighetstestet kan bestå av intervjuer, gruppsituationer och olika skriftliga prov.

DEN GE­MEN­SAM­MA AN­TAG­NING­EN TILL BARN­TRÄD­GÅRDS­LÄ­RARUT­BILD­NING­AR­NA

I den gemensamma antagningen till barnträdgårdslärar-utbildningarna ingår sex barnträdgårdslärarutbildningar vid olika universitet. Antagningsprocessen till barnträdgårds-lärarutbildningen motsvarar den gemensamma antagningen till klasslärarutbildningarna.

ÄMNES­LÄ­RAR­UT­BILD­NING­AR­NA

Den studerande studerar sitt undervisningsämne som huvudämne på sin egen fakultet och de pedagogiska studierna för lärare som biämne på pedagogiska fakulteten. Dessa studier ger tillsammans med en högre högskoleexamen ämneslärarbehörighet. Urvalen för ämneslärarstudierna görs av pedagogiska fakulteten.

VAKAVA-provet baserar sig på material som offentliggörs cirka fem veckor före provet. För att inte missgynna de nya studenterna offentliggörs materialet först i slutet av mars efter vårens studentskrivningar. Materialet har vanligtvis varit 4-6 vetenskapliga artiklar inom ämnet pedagogik.

På basis av VAKAVA-provet bedömer man om de sökande har de akademiska studiefärdigheter som behövs i den pedagogiska utbildningen. Provet består av flervalsuppgifter.

VAKAVA-provet ordnas samtidigt på flera olika orter i april / maj varje år. De sökande kan fritt välja den ort de vill avlägga provet på av de orter där VAKAVA-provet ordnas.

VAKAVA, sammanlagt 2014 2015 2016
Ansökningar 32327 24466 23172
Sökande 11402 10058 9511
Antal personer som deltagit i provet 7469 7243 6975
Antal personer som inlett sina studier i en VAKAVA-utbildning 1757 1741 1760
Hur stor procent av de sökande deltog i provet? 66 72 73
Hur stor procent av de som deltog i provet inledde studier i en VAKAVA-utbildning? 23,5 24,0 25,2