Projekt

Presentation av HPRC:s aktuella forskningsprojekt.

TAITAVA

Forskningsprojektets syfte är att kartlägga socialarbetares växelverkanförmåga inom socialt arbete med barn och familjer. På basis av forskningsresultaten utvecklar det mångprofessionella forskningsteamet en evidensbaserad tilläggsutbildning och ett mentorpaket riktat till barn- och familjearbete, men också bredare inom socialt arbete och undervisningen.

Tilläggsinformation:

Maija Jäppinen, biträdande professor, projektledare, Helsingfors Universitet, maija.jappinen@helsinki.fi

 

Dokumentation som en del av inkludering och klientsäkerhet i tjänster avsedda för barn (ASTULA)

Syftet med forskningsprojektet är att ta fram information om dokumentation inom tjänster avsedda för barn. Forskningsprojektet fokuserar särskilt på kundernas deltagande i dokumentation, förverkligandet av kunders juridiska rättigheter och konsekvenserna av dokumentation. Målet är att skapa evidensbaserade dokumentationsmodeller som tar hänsyn till kundmedverkan och kundsäkerhet, samt rättsskydd för professionella

Tilläggsinformation:   

Aino Kääriäinen, äldre universitetslektor, docent, projektledare, Helsingfors Universitet, aino.kaariainen@helsinki.fi 

 

Vardagseffekter i systemisk praxis  – en multifallsstudie med avsikt att främja utvecklingen av hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster 

Forskningsprojektet strävar att få kunskap om vardagseffekter i en systemisk kontext i socialt arbete inom flerspråkiga kommuner och välfärdsområden.

Inom fokus i forskningen står hur professionella skapar kunskap om och med familjerna och vilken betydelse flerspråkighet har. Klientens delaktighet står också i fokus samt hur barnperspektivet dokumenteras bland professionella. Betydelsen av styrande dokument granskas också. Målgruppen för studien är barnskydd, barn- och familjearbete samt eftervård. I forskningen ingår granskning och uppföljning av evalueringsverktyg FIT-mätare, analys av klientdokumentering samt intervjuer och enkäter med professionella och ledare inom välfärdsområden.

Forskningsprojektet bygger på jämförande studier i tre områden. Det är sällan som forskning i socialt arbete bygger på jämförande fallstudier. Projektet förväntas resultera i ny kunskap den systemiska praktiken och dess vardagseffekter och om förutsättningar för att kunna skapa kunskapsbaserade strukturer i socialt arbete. Studien ger även kunskap om flerspråkighet inom socialvården inom tre olika välfärdsområden.

Forskningen tar avstamp i ett långvarigt samarbete mellan universitet och högskolor, kompetenscenter, kommuner och välfärdsområden omkring det systemiska barnskyddet och den systemiska verksamhetsmodellen som THL har varit med och utvecklat i Finland sedan 2017. Den bygger på två utvecklingsprojekt inom de av Social- och hälsovårdsministeriet finansierade nationella barnskyddsprojekten (2021-2022) Framtidens barnskydd och Stöd från rätt plats (TOP). Projektet genomförs i tre tvåspråkiga välfärdsområden 2022-2024:  

Västra Nylands välfärdsområde, Egentliga Finlands välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde. Forskningsprojektets frågeställningar är:

  1. Vilka är förståelserna av det gemensamma språket och värderingarna i systemisk praxis och hur syns dessa på olika nivåer?
  2. Hur har barns delaktighet och barnsensitiv kunskap dokumenterats och realiserats samt utvecklats i de olika case som studeras?
  3. Hur syns de professionellas systemiska förhållningssätt i samskapande av vardagskunskap?
  4. Vilka är de sammantagna vardagseffekterna av systemisk praxis inom verksamhetsområden?

Projektet genomförs i tre steg:

(1) kartläggande analys av välfärdsstrategier och styrande dokument samt intervjustudier med nyckelpersoner inom välfärdsområden

 (2) uppföljande forskning (systematisk och regelbunden dokumentation, observation, enkäter, intervjuer och mätningar i systemisk praxis i tre områden

(3) jämförelser mellan vardagseffekterna inom de undersökta områdena och utvecklande av en regional kunskapsskapande modell.

Projektet utförs inom ramen för Helsinki Practice Research Centre och forskningskonsortiet består av: Helsingfors universitet,  Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Novia samt  FSKC (Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området).

Forskningsprojektet har fått statlig finansiering för forskning inom socialt arbete (VTR) från social- och hälsovårdsministeriet.

Tilläggsinformation:

Ilse Julkunen, professor, projektledare, Helsingfors Universitet, ilse.julkunen@helsinki.fi

 

Skapande av förtroende för socialt arbete inom barnskyddet (LURA)

 

I forskningsprojektet LURA granskar man hur förtroende uppbyggs för socialt arbete inom barnskyddet.  Målet är att

- såväl teoretisk som praktiskt granska hur förtroende skapas 

- producera forskningsbaserad kunskap om processen kring hur förtroende byggs upp och om de faktorer som påverkar detta 

- utveckla praxis och metoder som stöder skapande av förtroende inom kontexten av socialt arbete inom barnskyddet

 

Tilläggsinformation:

Eveliina Heino, VTT, universitetslektor inom socialt arbete, docent, projektledare, Helsingfors Universitet, eveliina.heino@helsinki.fi

 

Anne-Mari Jaakola, YTT, specialforskare inom socialt arbete, projektets andra ansvariga ledare Turun yliopisto, anne-mari.jaakola@utu.fi