Första dagen för praktikforskning 1.9.2022 på Helsingfors universitet

Dagen för praktikforskning samlade socialarbetare, forskare, utvecklare, det sociala fältets undervisningspersonal, samt representanter från tredje sektorn för att diskutera aktuell forskning och forskningsbehov.

Eftermiddagen inleddes med presentation av Helsinki Practice Research Centre och pågående forskningsprojekt. Doktoranderna Mia Niemi och Tiina Soukiala (Helsingfors universitet) presenterade projektet Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT). Forskare Elina Aaltio (Socca) från projektet Lapsen etu lastensuojelussa (ETU), behandlade möjligheter och utmaningar med evidensbaserad praktikforskning.

https://blogs.helsinki.fi/gerit-hanke/ 

https://www.socca.fi/tutkimus/lastensuojelu_lapsen_etuna_-tutkimushanke_(etu)

 

Resultat från workshopparna

Under workshopparna kartlades i smågrupper aktuella forskningsbehov och idéer om framtida forskningssamarbete. Smågrupperna samlades kring tre tematiska helheter berörande äldre, personer i arbetsför ålder, samt barn, unga och familjer.

Beträffande service för äldre uppkom rikligt med forskningsbehov, bl.a. om perspektiv på ekonomisk och digital marginalisering, minoritetstillhörighet samt ojämlikhet i serviceutbud. Även redskap för professionella inom gerontologiskt socialt arbete identifierades som forskningsområde, detta berörde växelverkan, emotionella färdigheter, kvalitetsmätning och mångprofessionellt samarbete.

Gällande personer i arbetsför ålder, lyftes forskningsbehov om mångvetenskaplighet och mångprofessionalitet, samarbete mellan kommuner och välfärdsområden, socialt arbete inom hälso- och sjukvården, unga vuxnas utmaningar samt särskild service och metoder inom vuxensocialarbete. Även servicens verkningsfullhet, samt arbetares välmående och framtidsförväntningar framkom i diskussionen.

I temagruppen för barn, unga och familjer uppkom behov av grundforskning om arbetspraktiker gällande aktuella fenomen, så som vårdnads- och umgängestvister inom barnskyddet eller hemlöshet inom eftervården. Därtill diskuterades effekter av tjänster och interventioner, samt följder av strukturförnyelser så som t.ex. förlängd läroplikt, utveckling av servicesystemet, samt mångprofessionellt och flerspråkigt arbete.

Följande steg

Dagen ansågs lyckad av både arrangörerna och deltagarna. Workshoppdelen var ett fungerande sätt att kartlägga forskningsteman och idéer för fortsatt vidarearbetning. Dagen för praktikforskning önskades bli en regelbunden tillställning, där ett ännu bredare deltagarunderlag bjuds med i fortsättningen.

Sammanställningen av de forskningsteman som aktualiserades under workshopparna kommer att användas för planering av nästa dag för praktikforskning.

Följande dag för praktikforskning arrangeras i april-maj på Helsingfors universitet.