Små övervintrare expanderar snabbare mot norr

Finska fågelarters häckningsbestånd har expanderat norrut som respons till klimatförändringen. Alla artgrupper rör sig ändå inte med samma hastighet, visar ny forskning.

Finska fågelarters häckningsbestånd har expanderat norrut som respons till klimatförändringen. Alla artgrupper rör sig ändå inte med samma hastighet, visar ny forskning.

De snabbaste förflyttningarna i utbredningsområdena har observerats hos små arter som övervintrar i Finland. Snabbast är de partiella flyttarna, d.v.s. arter där en del individer flyttar medan resten övervintrar. Dessa har i medeltal förflyttat sig ca 2,34 kilometer norrut per år. Kortdistansflyttare som övervintrar i Mellan- och Sydeuropa har däremot förflyttat sig i snitt endast en knapp halv kilometer norrut per år.

– Flyttfåglarnas goda flygförmåga tycks inte försnabba förändringar i arternas utbredningsområden, fast man med bondförnuft kunde vänta sig just det, konstaterar forskare Kaisa Välimäki vid Naturhistoriska centralmuseet Luomus.

Eventuellt är de allt mildare vintrarna orsaken till den kraftigare reaktionen hos i Finland övervintrande arter. Egentliga flyttfåglar, som endast kommer hit för att häcka, stöter däremot på problem med klimatförändringar under flera olika skeden av sin flyttningsrutt.

Små fågelarters utbredningsområden har förflyttats norrut snabbare än stora arters. Hos de flesta arter sker spridning i huvudsak när fåglarna är unga. Därför har små arter med kort generationstid oftare tillfälle att bidra till expansion, jämfört med stora långlivade arter. Dessutom har en del stora arter så som korpen lyckats sprida sig till södra Finland efter att förföljelse av arten har upphört.

Studien granskade faktorer som påverkar förändringar i utbredningen hos 92 fågelarter. Bland de granskade faktorerna var det endast val av häckningsmiljö som inte påvisades ha en inverkan på utbredningshastigheten. Man kan ändå inte från denna hastighet direkt konkludera huruvida miljöns förändringar ökar deras risk att försvinna.

– Arter reagerar ofta på klimatförändringar genom att röra mot lämpliga klimatförhållanden. Men en långsam förflyttning kan också betyda att arten kan anpassa sig till förändringen på något annat sätt, berättar specialforskaren Andreas Lindén från Novias kustlandsteam.

Flyttfåglarnas årscykel är komplex och att snabbt förflytta sig norrut är inte nödvändigtvis den bästa lösningen. Denna nya kunskap kan ändå användas när man funderar på hur arter i framtiden skall skyddas.

Forskningen är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Oecologia och det omfattande materialet har samlats av frivilliga finska fågelskådare sedan 1970-talet.

Tilläggsinformation: