Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar

När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer igen har hjälpt sjöfågelarter som har blivit sällsyntare.

När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer igen har hjälpt sjöfågelarter som har blivit sällsyntare.

Över hälften av världens våtmarker har försvunnit till följd av människans aktiviteter under det senaste århundradet och många av dem som finns kvar lider av övergödning och föroreningar. En nyutkommen studie utredde vilka åtgärder som kan förbättra våtmarkernas kvalitet.

– I synnerhet när stränderna användes som betesmark ökade både antalet häckande fåglar och antalet fåglar som stannar på våtmarker under flytten. Restaureringsåtgärderna ökade antalet både allmänna och utrotningshotade arter, vilka numera utgör en tredjedel av alla fågelarter i Finland, berättar forskare Petteri Lehikoinen från Naturhistoriska centralmuseet Luomus.

Resultaten är betydande, eftersom de restaurerade våtmarkerna hörde till de mest värdefulla för fågelbeståndet i södra Finland redan före restaureringen och åtgärderna ökade deras värde för fågelbestånden mångdubbelt.

Röjning av igenvuxna våtmarker med hjälp av djur på bete, slåtter och muddring ökade antalet simänder, vadare, rallar och rödrommar. Efter saneringen återvände också skrattmåskolonierna till våtmarkerna. De är viktiga för häckande änder, eftersom de ger skydd mot rovdjur.

Varenda euro kom till nytta

Utvärderingen av restaureringens kostnader visade att varje euro kom till nytta. Forskarna understryker att det är viktig att utvärdera åtgärdernas effektivitet för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva saneringsmetoderna.

Åtgärderna behövs eftersom de förbättrar levnadsförhållandena för sjöfågelarter, som minskat i antal på grund av förändringar i miljön. Många arter klassades som utrotningshotade i den senaste uppskattningen av utrotningshotade arter.

– Speciellt övergödningen har försämrat våtmarkernas levnadsförhållanden för sjöfåglar. Övergödning leder till att våtmarker växer igen, karpfiskstammarna ökar och vattnen grumlas, vilket minskar sjöfåglarnas livsrum och tillgång till föda, förklarar äldre forskare Markku Mikkola-Roos från Finlands miljöcentral.

Klimatförändringen ökar betydelsen

Behovet av restaurering av våtmarkerna är stort också för att Finlands våtmarker blir allt viktigare för sjöfågelbeståndet i och med klimatuppvärmningen. Redan nu anländer många sjöfåglar till Finland tidigare än förr och flyttar senare, de tillbringar alltså mer tid i Norden än tidigare.

Om de skadade våtmarkerna inte kan upprätthålla det nuvarande sjöfågelbeståndet, kan det leda till en ännu kraftigare minskning av sjöfågelbeståndet än tidigare.

Klimatförändringen väntas också öka vattendragens näringsbelastning och övergödningen till följd av de allt vanligare vinterregnen, vilket understryker behovet av restaurering av våtmarkerna.

Undersökningen är ett samarbete mellan Finlands miljöcentral och Naturhistoriska centralmuseet och Tvärminne zoologiska station som hör till Helsingfors universitet, och kan läsas på nätet i den internationellt ansedda publikationsserien Scientific Reports.

Mera information:
Forskare Petteri Lehikoinen
Naturhistoriska centralmuseet Luomus, Helsingfors universitet
+358407233383
petteri.lehikoinen@helsinki.fi

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos
Finlands miljöcentral
+358295251429
markku.mikkola-roos@ymparisto.fi

Forskare Kim Jaatinen Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet
+358294128116
kim.jaatinen@helsinki.fi

Länkar

  •