Information om hökbon ska trygga häckningen

Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns. Det är Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus som har gjort det här möjligt. Förhoppningen är att hökfåglarnas ställning ska förbättras och fler boplatser bevaras då informationen blir tillgänglig.

Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i  avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns. Det är Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus som har gjort det här möjligt. Förhoppningen är att hökfåglarnas ställning ska förbättras och fler boplatser bevaras då informationen blir tillgänglig. 

Ormvråken, bivråken och duvhöken häckar i grövre skogar. Hökarna har enligt Luomus nationella uppföljning av rovfåglar minskat under de senaste årtiondena. Skogsbruksåtgärder är ofta ogynnsamma för dem då skogen de bygger bon i avverkas och häckningen störs. Ofta är inte avsikten att störa fåglarna, utan man känner helt enkelt inte till att det finns ett bo i skogen. 

Luomus och Finlands skogscentral ville tillsammans lösa bristen på information genom ett skogsrovfågelsprojekt som Luomus koordinerar och som är en del av METSO-programmet för skogens biologiska mångfald.

Som ett resultat av samarbetet finns hökfåglarnas bon sedan april 2019 markerade i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. MinSkog.fi är en tjänst ämnad för skogsägare och skogsbranschens aktörer där skogsägare ser skogsdata om sin skog och aktörer ser uppgifter om de fastigheter som skogsägaren har gett samtycke åt aktören att se. 

Hökbon i MinSkog.fi 

Ett hökpar använder ofta ett par olika boträd och samma bo kan vara i användning i många år. Luomus har låtit Skogscentralen ta del av information från ringmärkningen av hökungar från de senaste fem åren eftersom hökpar också kan hålla mellanår i häckningen. Då kan boet tas över av ugglor. 

Det finns information om hökbon från sydkusten upp till Kemijärvis höjd. Skogscentralen har fört in hökbona på ett kartlager i MinSkog.fi som användaren kan välja att se. I samband med informationen om boet finns det en länk till Luomus och Skogscentralens anvisningar om hur man frivilligt beaktar hökboet i samband med skogsvårdsåtgärder. 

Bara för berörda parter 

Alla rovfåglar är fridlysta. Ormvråken och bivråken är utrotningshotade och duvhöken är nära hotad. Informationen om bona är därför känslig information som i fel händer kan äventyra arternas skydd. Av den orsaken måste alla som vill se informationen om hökbona i MinSkog.fi godkänna uppdaterade användarvillkor. 

Skogsägare som godkänner användarvillkoren i e-tjänsten ser de hökbon som finns i den egna skogen. Skogsbranschens aktörer godkänner användarvillkoren för de skogsfastigheter som skogsägaren gett samtycke åt aktören att se.  Därefter ser aktören de hökbon som finns på den berörda fastigheten. Systemet sparar en notering om att skogsägaren eller aktören granskat informationen. Ringmärkare har länge följt bona och den verksamheten fortsätter som förut. 

Informationen hjälper i bevarandet 

För skyddet av arterna är det viktigt att både skogsägare och aktörer känner till boplatserna. Ett mål med delandet av informationen om hökbona är att förebygga att hökfåglars häckning störs av misstag. Erfarenheter visar att skogsägare ofta förhåller sig positivt till att hökbon bevaras. Man hoppas också främja förtroendet mellan olika intressentgrupper. Förhoppningen är att framtida uppföljningar av häckningen ska visa på positiva följder av att informationen öppnas. 

Anvisningar för att bevara boplatser hittas på finska på Luomus (www.luomus.fi/fi/pesapaikkojen-saastaminen) och Skogscentralens (www.metsakeskus.fi/tausta-aineistot) webbsidor. 

Mer information om skogsrovfågelsprojektet (www.luomus.fi/fi/metso-petolintuhanke) och METSO-programmet för ökad biologisk mångfald i skogarna (www.metsonpolku.fi/sv-FI). 

Mer information ger: 

FD Heidi Björklund
forskningskoordinator
METSO-rovfågelprojektets koordinator, Naturhistoriska centralmuseet Luomus,
tfn 029 412 8844,
heidi.bjorklund(at)helsinki.fi 

Hannu Lehtoranta,
expert på naturvård,
Finlands skogscentral,
tfn 0500 186 607, hannu.lehtoranta(at)skogscentralen.fi