Antalet övervintrande stads- och sjöfåglar ökar, skogsfåglarna minskar

Antalet fåglar som övervintrar i städer har trefaldigats och sjöfåglarna rentav tiofaldigats i Finland sedan slutet av 1950-talet. Arter som tillbringar sin vinter i skogsmiljöer har däremot minskat i antal till ungefär hälften under samma tidsperiod. Dessa resultat presenteras i en forskningsartikel som nyligen publicerades i tidskriften Journal of Avian Biology.

Antalet fåglar som övervintrar i städer har trefaldigats och sjöfåglarna rentav tiofaldigats i Finland sedan slutet av 1950-talet. Arter som tillbringar sin vinter i skogsmiljöer har däremot minskat i antal till ungefär hälften under samma tidsperiod. Dessa resultat presenteras i en forskningsartikel som nyligen publicerades i tidskriften Journal of Avian Biology.

– Städernas fåglar har gynnats bland annat av ökande vinterutfodring allt sedan 1960-talet, berättar forskare Sara Fraixedas vid Naturhistoriska centralmuséet, Luomus.

Orsaken till att sjöfåglarna övervintrar i allt högre grad är att början av vintern blivit varmare, vilket leder till att vattendragen hålls isfria längre in på vintern.

– Sjöfåglarna övervintrar allt längre norrut som en följd av klimatuppvärmningen. Finland har därför i framtiden ett allt större ansvar för Europas övervintrande sjöfåglar, sammanfattar akademiforskare Aleksi Lehikoinen vid Luomus.

Skogsfågelfaunans fortsatta tillbakagång är troligen en följd av det moderna skogsbruket. På vintern är fågeltätheten fem gånger större i skogar än på hyggen och i ungskog. Gammelskogarna avverkades mest från 1950-talet till 1980-talet vilket ledde till att bland annat skogshönsfågelstammarna kraschade på många håll.

De övervintrande skogsfåglarna minskar ännu efter 1990-talet, även om variationen mellan olika år är stor. Det här beror bland annat på trädens fröproduktion, som växlar från år till år. Den fortsatta tillbakagången tyder på att skogsbruket fortfarande försvagar skogsfågelfaunan.

I studien utvecklades indikatorer som gör att man snabbare kan bedöma den övervintrande fågelfaunans tillstånd. Med hjälp av indikatorerna kan man enkelt följa stads-, sjö- och skogsfåglarnas utveckling även i framtiden.

Indikatorerna baserar sig på de årliga vinterfågeltaxeringarna, som åter påbörjas tidigt i november. Luomus koordinerar taxeringarna och deltog även i det här forskningsprojektet i samarbete med Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronias kustlandsteam.

Tilläggsinformation:

Akademiforskare Aleksi Lehikoinen, Luomus (finska, engelska)
aleksi.lehikoinen@helsinki.fi, 050-3182340

Specialforskare Andreas Lindén, Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia (svenska, finska, engelska) andreas.linden@novia.fi, 050-3446399

Forskare Sara Fraixedas, Luomus (engelska)
sara.fraixedas@helsinki.fi, 044-9586456

Länkar: