Dataskyddsmeddelande

Användarregister på Naturhistoriska centralmuseets webbplats.

Användaren måste inte registrera sig för att använda Naturhistoriska centralmuseets (Luomus) webbplats, och vi samlar inte in personuppgifter under användarens besök på sidan.

Detta dataskyddsmeddelande gäller de sidor på Luomus webbplats där användaren kan lämna personuppgifter, t.ex. olika blanketter för respons, anmälningar och bokningar.

Kombinerat dokument för registerbeskrivning och information
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §
Dokumentets datum: 14.8.2006, uppdaterat 13.8.2019

1. Den personuppgiftsansvarige

Namn
Helsingfors universitet, Naturhistoriska centralmuseet
FO-nummer: 0313471-7

Adress
Naturhistoriska centralmuseet
PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

2. Person och/eller kontaktperson med ansvar för registerärenden

it-chef: Esko Piirainen
Adress: Naturhistoriska centralmuseet
PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
Tfn: +358504154849 E-post: it-support@luomus.fi

3. Registrets namn

Användarregister för kontaktblanketterna på Naturhistoriska centralmuseets webbplats

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets ändamål

Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna svara på de meddelanden som kommer in med kontaktblanketterna och hålla kontakt med avsändarna. Om meddelandet gäller en naturobservation kan vi behöva kontaktuppgifterna för att bekräfta observationen, ställa följdfrågor och liknande. Man kan också skicka meddelanden anonymt.

5. Registrets innehåll

Användaren kan uppge följande personuppgifter:

  • Namn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet (blanketten för praktikansökan)
  • Faktureringsuppgifter (blanketten för guidebokning)
  • Övriga uppgifter

Dessutom registreras användarens IP-adress och när blanketten har använts (datum och klockslag).

6. Regelmässiga informationskällor

Alla uppgifter i registret kommer direkt från användarna via blanketterna.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte och utlämnas inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med undantag av personers för- och efternamn i samband med naturobservationer.

8. Principer för skyddet av registret

Endast de som har bemyndigats av den personuppgiftsansvarige har åtkomst till personuppgifterna. Datanätet och datorutrustningen som registret befinner sig i skyddas med brandmurar och andra tekniska åtgärder. Datorutrustningen finns i ett låst och övervakat rum.

9. Rätt till insyn och utövandet av rätten

Var och en har i regel rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv.

Man kan göra en begäran om insyn skriftligen med ett brev som man själv undertecknar, eller personligen hos den personuppgiftsansvarige. Skriftliga begäranden ska skickas till den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter i punkt 2).

Man kan kontrollera sina uppgifter gratis en gång om året.

10. Rättelse av uppgifter

Var och en har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i registret rättas.

Det är skäl att begära rättelse skriftligen och tillräckligt detaljerat. Ange i begäran ditt namn och de felaktiga och korrigerade uppgifterna. Begärandena ska skickas till den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter i punkt 2).

11. Övriga eventuella rättigheter

Personuppgifter används inte och överlämnas inte till att användas för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning

12. Kakor

Webbplatsen använder kakor (cookies). Kakor är filer med information om användningen av webbplatsen. Filerna sparas t.ex. på användarens dator och kan användas för att styra kontakten mellan webbläsaren och servern. Användaren kan stoppa användningen av kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare.

Statistik över användningen av webbplatsen

Användningen av Naturhistoriska centralmuseets webbplats statistikförs anonymt med hjälp av loggfiler och kakor. Användarnas personuppgifter kopplas inte till besöksstatistiken.