Ordbok håller romani levande

Resultatet av flera års arbete, universitetsläraren Henry Hedmans moderna finska-romani ordbok svarar i synnerhet på behovet av nyord.

– I vårt kunskapssamhälle finns det många ord som inte har någon motsvarighet på romani. Därför har bildandet av nyord blivit en del av romanispråkets vardag, berättar Henry Hedman.

Suomen romanikielen nykyajan sanastoa gavs ut i september av Helsingfors universitet.

Arbetet bär frukt

Ordboksprojektet började när Henry Hedman forskade i romani vid Institutet för de inhemska språken. Arbetet fortsatte när han blev universitetslärare i romani och romsk kultur vid Helsingfors universitet. Ordboken blev inte till i den ensliga forskarkammaren: I förordet tackar Hedman bl.a. ordföranden för romska språknämnden vid Institutet för de inhemska språken Jouko Lindstedt, specialsakkunniga Miranda Vuolasranta och sina egna romanistuderande.

– Av dem har några börjat producera material på romani för Utbildningsstyrelsen och arbeta som romanilärare. Det är precis sådana resultat som säkerställer kontinuiteten i det arbete som jag har gjort sedan 1978, gläder sig Hedman.

Romani är identitet

Romani talades ursprungligen av kringvandrande grupper från Indien. Släktspåk är bl.a. hindi och urdu. I Finland talas en lokal dialekt som är släkt med romanidialekterna i Wales, norra Ryssland, Polen och Baltikum.

– Det är ett mirakel att romerna har lyckats bevara sitt språk och sin kultur ända fram till våra dagar, konstaterar Henry Hedman.

Romani är en del av den romska kulturen: det är känslornas språk som talaren har ett starkt band till. Språket är viktigt för gemenskapen och bidrar till att bevara seder och drag som är utmärkande för den romska kulturen. Man tror också att språket har varit ett skydd mot majoritetsbefolkningens hegemoni.

Språkets användningsområde har utvidgats. Romani används också i medierna, t.ex. i nyhetsprogrammet Romano mirits. Barnens och ungdomarnas kunskaper i romani får stöd i skolundervisningen, i språkklubbar och i språkbon. Läromedlen är uppdaterade tack vare nyorden. Också skönlitteraturen på romani och för översättningen av officiella texter behövs det en användbar, modern ordbok. Enligt Hedman behövs det också mera tv- och radioprogram på romani, och material som intresserar barn och unga, t.ex. spel.

Barn och unga som språkanvändare

Nyordboken riktar sig till alla som arbetar med romani och studerar romani. Henry Hedman vill också se fler kompetenta språkanvändare och innovativa romanilärare i framtiden.

– Målet är att med hjälp av ordboken utvidga och stöda användningen av språket i synnerhet bland romska barn och unga.

Romani och romsk kultur kan man också studera vid Helsingfors universitet i form av grundstudier och ämnesstudier.

– Universitetsutbildningen har stärkt romanins ställning som ett av de minoritetsspråk i Finland som är tryggade genom grundlagen, påpekar Hedman.