Företagssamarbete som integreras i undervisningen är win-win-win

Sju företag i översättningsbranschen deltar för tredje gången i arbetslivsutbildningen som ordnas för studenter som studerar översättning vid Helsingfors universitet. Alla parter har haft nytta av samarbetet. Modellen kunde också kopieras av andra.

Varför samarbetar företag som konkurrerar sinsemellan och erbjuder sig att hjälpa till gratis i undervisningen vid universitetet? Vad har universitetet och studenterna för nytta av företagssamarbetet?

Kursen An Introduction to the Translation Industry är inte et tillfälligt uppblossat intresse för möjligheten att rekrytera arbetskraft eller att utnyttja studenterna i något projekt. I bakgrunden finns Anu Carnegie-Brown som är VD för Sandberg Translation Partners.

Hon har länge tänkt på hur man kunde minska gapet mellan översättningsbyråerna och de nyutexaminerade studenterna.

– Vi vill erbjuda kunskaper och färdigheter som studenterna behöver ute i arbetslivet. I så fall behöver företagen som rekryterar inte använda så mycket resurser på introduktionen.

År 2014 förde Carnegie-Brown saken på tal med kolleger från olika företag. En av dem var Danilo Monaco som numera är VD för Arancho Doc Group. Tillsammans tog de kontakt med lärare vid Institutionen för moderna språk och företag i översättningsbranschen som är verksamma i Finland. Det var början och företagssamarbete i kursform testades i undervisningen vårterminen 2015.

Förhoppningsvis hjälper vår kurs studenterna att vara stolta över sina yrkeskunskaper och modigare när de för fram sin kompetens

Carnegie-Brown och Monaco förenas av intresset att ge studenterna en realistisk bild av arbetet i branschen och praktiska färdigheter för arbetslivet. De uppskattar den teoretiska undervisningen i språk och översättning som universiteten erbjuder, men förundrar sig över att studenterna tycks sakna tro på sina möjligheter på arbetsmarknaden.

– Förhoppningsvis hjälper vår kurs studenterna att vara stolta över sina yrkeskunskaper och modigare när de för fram sin kompetens, konstaterar Carnegie-Brown.

Konkurrensen är hård i översättningsbranschen, men aktörerna har lagt märke till att det inte blir någon framgång om man bara går och sneglar på varandra. De bästa arbetstagarna cirkulerar mellan firmorna och det är därför naturligt att utvidga samarbetet mot översättarstuderandena.

– En stark motivation för företagen är naturligtvis att vi får kontakt med potentiella nya arbetstagare och vi kan se vilka specialkompetenser som finns bland de som snart blir färdiga, berättar Danilo Monaco.

Kursdeltagarna får tillgång till experter on program

Universiteten förväntas ha aktiva kontakter med samhället. Universitetsläraren i engelsk översättning Juha Eskelinen anser att kursen förverkligar två av universitetets grundläggande uppgifter: undervisning och samhällssamverkan.

– Det är inte frågan om en projektkurs där företagen lägger fram ett problem eller en utmaning som studenterna ska finna en lösning på. Här är företagens insats mycket större, tillägger Eskelinen.

Till kursen antas endast 16 studerande som befinner sig i slutskedet av sina studier och inte heller i år rymdes alla intresserade med. Tack vare det begränsade deltagarantalet kan deltagarna få individuell handledning.

– I januari ansvarade Anu Carnegie-Brown och Danilo Monaco för undervisningen. I mars var experter från de andra företagen turvis lärare för en dag. I maj återstår en vecka av kursen som Monacos firma Arancho Doc kommer att ansvara för, berättar Eskelinen.

Utöver de tre veckorna med intensivundervisning läser de studerande böcker som behandlar översättning, skriver reflekterande studiedagbok och besöker minst två av de medverkande företagen.

Studenterna får information om allt från företagens verksamhet till arbetsuppgifterna i branschen och får dessutom lära sig de olika firmornas översättnings- och projekthanteringsprogram.

– För kursen och för andra fördjupade översättningskurser har vi fått undervisningslicenser från företagen som gör programmen.

Ekonomiskt har företagens satsning varit betydande. Också i år får universitetet över 100 timmar gratis undervisning av experter på arbetlivsfärdigheter.

– För företagen betyder det här dessutom att deras arbetstagare inte sköter sina översättnings- och projekthanteringsuppgifter när de undervisar, konstaterar Eskelinen.

”Man borde ha arbetsgivarkontakter under studierna”

Saara Mälkiä deltog våren 2015 i en pilotkurs som ordnades tillsammans med samma sju företag som i år och fyra programtillverkare.

– Det öppnade verkligen ögonen för vad allt annat företagen också sysslar med än översättning och språkvård.

Under kursen frågade Mälkia efter sommarjobb på ett av företagen. AAC Global Ab konstaterade att Mälkiä var bra och förlängde anställningen. Idag jobbar hon som projektchef på bolaget.

– Jag jobbar mellan kunden och översättaren. Min uppgift är att sköta jobbet så att översättaren kan koncentrera sig på att översätta och kunden får sin text kvalitetskontrollerad och inom den utsatta tiden.

Akademiska studier ger teoretiska kunskaper, men arbetslivets vardag blir man bekant med först när man kommer i kontakt med aktörerna. Mälkiä uppmuntrar alla studenter att söka till motsvarande kurser.

– Jag fick nyttiga kunskaper om hur man sköter översättningsprojekt och arbetar i kundgränssnittet. Det är frågor som inte behandlas i universitetsundervisningen.

Studenternas respons har höjt de två tidigare kurserna till skyarna. Kritiken har närmast gällt varför inte kurser av den här typen inte ordnas tidigare under studierna.

– Man borde ha kontakter med arbetsgivare under studierna så skulle de teoretiska kunskaperna som man får vid universitetet länkas smidigare till arbetslivet, reflekterar Mälkiä.

Vad händer om studenterna går över till arbetslivet mitt under studierna?

Att arbetsgivarna deltar i undervisningen är inte uteslutande positivt ur universitetets synvinkel. Magisterexamen kan bli hängande och universitet förlorar en stor summa om en student sugs ut i arbetslivet. Avbrutna studier kan också senare vara till förfång i karriären.

– I år har vi ett gentlemanavtal med företagen att de inte ska rekrytera innan en studerande verkligen avlägger sin examen, konstaterar Jussi Eskelinen som är ansvarig lärare för kursen.

Å andra sidan kan det inte vara ett problem för universitetet att någon ”halkar” ut i arbetslivet. Ett av Helsingfors universitets strategiska mål är att producera experter för samhällets olika områden. Den största delen av deltagarna i kurserna har fått jobb i de medverkande företagen.

Saara Mälkiä är en av dem och också hennes studier blev hängande. Men i hennes fall har oron över studierna förbytts till glädje: Hon kan snart lämna in sin pro gradu-avhandling.

– Arbetsgivaren har understött studierna genom att låta mig delta i pro gradu-seminarierna som ordnades mitt på dagen. Jag blir färdig filosofie magister nu i juni, lovar Mälkiä.

Partnerskap stöder undervisningen

Alla ser gärna att kursen fortsätter, men fortsättningen får inte bara bero på Anu Carnegie-Browns och Danilo Monacos aktivitet.

– Ansvaret för kursen måste fördelas jämnare mellan alla medverkande företag, konstaterar Carnegie-Brown.

Utbildningsreformen som genomförs vid universitetet innebär bl.a. arbetslivsorientering kommer att vara ett obligatoriskt studieavsnitt både i kandidat- och magisterstudierna. Juha Eskelinen har varit med och planerat undervisningsplanerna för undervisningen vid Institutionen för moderna språk.

– I fortsättningen är den är kursen en valfri kurs som ingår i studieavsnittet Johdatus käännnöstoimialaan i magisterprogrammet i översättning och tolkning. Kursen hör till de absoluta vinnarna i utbildningsreformen Stora hjulet, konstaterar en glad Eskelinen.

Företagssamarbete som är integrerat i undervisningen är en modell som kan kopieras i synnerhet av program där universitetet står för teorin, men företag och andra organisationer bäst kan erbjuda introduktionen i arbetslivets realiteter.

Åtminstone skulle vi som leder översättningsbyråerna gärna se forskning om branschens framtid 

För att det ska vara möjligt krävs också samarbete inom universitetet och resurser så att man kan söka lämpliga samarbetsföretag och organisationer. Eskelinen påminner också om att kursarrangemangen kräver mycket tid.

– Men jag har tack vare kurserna fått se så mycket av översättningsföretagens verksamhet och fått fler och mångsidigare kontakter än man t.ex. får när man som forskare deltar i en konferens. Kontakterna har jag också nytta av i min undervisning och forskning.

När man planerar samarbeten borde universitetet också tänka på vad annat än arbetskraft universitetet kan erbjuda företagen. Forskningsresultat och tillämpningar av forskningen kan det finnas efterfrågan på också utanför den akademiska världen. På så sätt får man med universitetets tredje grundläggande uppgift.

– Åtminstone skulle vi som leder översättningsbyråerna gärna se forskning om branschens framtid, säger Anu Carnegie-Brown.

läs också:

Översättning: Teresia Ijäs

Språkgranskring: Marjukka Heinonen