Publiceringskanalers tillförlitlighet

Man kan bedöma open access-publikationers tillförlitlighet med hjälp av subjektiva, kvalitativa och kvantitativa indikatorer.

Du kan söka open access-tidskrifter, serier och konferenser i Publikationsforumet (Jufo) som drivs av Vetenskapliga samfundens delegation och forskarsamhället. Du kan begränsa din sökning efter publikationsforumsnivå och open access (green, blue, yellow, white) eller efter indexering i DOAJ.

I den internationella databasen DOAJ (Directory of Open Access Journal) finns referentgranskade open access-publikationer av hög kvalitet. Databasen är relativt omfattande, särskilt när det gäller utländska open access-publikationer.

Man kan bedöma open access-publikationers tillförlitlighet med hjälp av subjektiva, kvalitativa och kvantitativa indikatorer. Nedan finns tips på hur man kan känna igen högklassiga öppna publiceringskanaler. Du kan dessutom alltid kontakta bibliotekets experter på öppen vetenskap direkt via adressen: openaccess-info@helsinki.fi

Karaktäristiskt för en öppen tidskrift av hög kvalitet: 

 • Tidskriften är referentgranskad och finns i DOAJ (DOAJ:s synlighetskriterier). 
 • Förlaget är medlem i OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association). 
 • Publikationen är minst på nivå 1 i Publikationsforumet. 
 • Tidskriften är listad på Ulrichsweb (Global Serials Directory). 
 • Tidskriften är listad i metrik- och referensdatabaser som Web of Science och Scopus
 • Det är lätt att hitta information om tidskriften på dess webbplats (redaktion, utgivare, påverkansfaktorer, artikelavgifter). Observera dock att alla OA-tidskrifter inte tar ut några författaravgifter.  
 • Tidskriften har ett ISSN-nummer och den använder permanenta koder som DOI-nummer i sina publikationer. 
 • Redaktionen har medlemmar som är kända forskare inom området, och tidskriften har publicerat en rad artiklar av hög kvalitet av kända forskare. 
 • Referentgranskningsprocessen är transparent, dvs. dess principer finns på tidskriftens webbplats. Referentgranskningen tar vanligtvis minst en månad. 
 • Tidskriften har publicerats regelbundet, och man har sett till att numren förvaras långvarigt. 
 • En hög standard för manuskript, man kan också se avslagsprocenten. 
 • Högkvalitativa tidskrifter marknadsförs sällan aggressivt till exempel via e-post. De får manuskript och referentgranskare i alla fall. 
 • Tidskriften publicerar inte gärna redan tidigare utgivna forskningsrapporter (med undantag för publikationer som populariserar vetenskap). 

Det finns också olika checklistor för identifiering av rovtidskrifter såsom Think.Check.Submit, se även checklistan för OA-böcker och bokartiklar.

Du kan kontrollera nivåklassificeringen av centrala publikationer inom vetenskapsområdet i Publikationsforumet (Jufo) som drivs av Vetenskapliga samfundens delegation och forskarsamhället och som stöder kvalitetsbedömningen av publiceringskanaler.

Det finns tre nivåer: 1 = basnivå, 2 = ledande nivå, 3 = högsta nivå). Tjänsten har ett stort utbud av i synnerhet inhemska tidskrifter, bokserier, konferenser och bokförlag. 

I den internationella databasen DOAJ (Directory of Open Access Journals) finns referentgranskade och högkvalitativa öppna publiceringsplattformar. Databasen ger relativt omfattande information särskilt om högkvalitativa utländska open access-publikationer. 

Det finns också några betaltjänster för tillförlitlighetsbedömning (t.ex. Cabells)

Med rovförlag (predator publishers) avses förläggare som bryter mot god vetenskaplig praxis och som missbrukar nya kostnadsmodeller eller som är direkta bedragare. Det huvudsakliga motivet för rovförlag är i de flesta fall pengar som de försöker få genom att ta ut avgifter.

Uni­ver­si­te­tets öpp­na pub­li­ce­rings­platt­for­mar

Helsingfors universitet erbjuder kanaler för publicering av artiklar, tidskrifter och böcker. 

Helsinki University Press erbjuder forskarsamhället en publiceringskanal där forskningsresultat kan spridas effektivt och rättvist. HUP är ett öppet vetenskapsförlag av Helsingfors universitet och Gaudeamus och förlagets alla publikationer är referentgranskade och fritt tillgängliga på nätet.  

Helsingfors universitets öppna digitala publiceringsplattform och -arkiv Helda erbjuder en okomplicerad möjlighet till open access-publicering och långvarig lagring av data. Open access-publikationer som lagras i forskningsdatabasen överförs automatiskt till Helda. 

Editori är Helsingfors universitets biblioteks publiceringsplattform för open access-tidskrifter och verktyg för att lära sig publikationspraxis.