Ordlista för öppen vetenskap

Förklaringar till ord som är etablerade inom öppen vetenskap. Alla ord på den här listan har inte nödvändigtvis ett etablerat betydelseinnehåll.
Alt­me­tri

Altmetri (altmetrics) innebär att man utvärderar forskningens och forskningspublikationers samhälleliga genomslagskraft med hjälp av olika mått. Ett mått kan vara t.ex. hur många gånger en publikation har delats i sociala medier.

Med hjälp av altmetri kan man kartlägga aktuella ämnen inom vetenskapen och undersöka vilka ämnen som intresserar forskare och allmänheten mest.

AOE.fi

AOE.fi är ett bibliotek för öppna lärresurser där du kan hitta och lagra egna öppna läromedel från alla utbildningsstadier.

Tjänsten utvecklas av Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen och dess utveckling koordineras av CSC – Centret för IT-expertis.

APC-av­gift

APC-avgift (article processing charge) är en författaravgift som författaren eller bakgrundsorganisationen betalar till förlaget för att det publicerar artikeln i en tryckt prenumerationsbaserad tidskrift eller i en digital, helt öppen open access-tidskrift.

APC-avgiften kan variera mellan 300 och 4500 €. Helsingfors universitets bibliotek har förhandlat om rabatter på vissa förlags avgifter.

Ar­ti­kel­ver­sion

Artikelversion (article version): När en publicerad artikel parallellpubliceras i universitetets eller i en annan institutions publikationsarkiv kan versionen vara, beroende på förlagets bestämmelser, preprint, post-print eller en så kallad förlagets version.

Preprint är en version av artikeln före referentgranskning, postprint (även author’s accepted version AAM eller final draft) är författarens sista version efter referentgranskningen (saknar förlagets ombrytning och sidnummer) och förlagets version (publisher’s version) är den slutliga versionen med ombrytning och sidnummer.

Betal­vägg

En betalvägg (paywall) innebär att publikationen är tillgänglig bara för dem som har betalat för den.

De flesta vetenskapliga tidskrifter och artiklar som är tillgängliga för forskare och studenter vid Helsingfors universitet är avgiftsbelagda det vill säga bakom betalvägg. De licensavtal som biblioteket har förhandlat fram garanterar tillgång till tidskrifterna via Helsingfors universitets nätverk.

Bib­li­o­me­tri

Bibliometri (bibliometrics) undersöker den vetenskapliga publikationsverksamheten på kvantitativa grunder, till exempel i fråga om antalet hänvisningar.

BPC-av­gift

En BPC-avgift (book prosessing charge) är en författaravgift som betalas för att göra en bok till en open access-publikation. Avgiften varierar mellan 4000 och 20 000 euro per bok.

Vid Helsingfors universitet publicerar Helsingfors University Press (HUP) open access-böcker. Helsingfors universitet betalar BPC-avgiften för dessa referentgranskade verk. I serien Helda Open Books (HOB) publiceras open access-verk av forskare vid Helsingfors universitet och biblioteket ansvarar för publiceringen.

DOI

DOI (Digital object identifier) är en permanent kod (som kan innehålla både siffror och bokstäver) som fungerar som en permanent länk till publikationen. När en artikel eller en datamängd får ett DOI-nummer bibehålls den permanenta koden även om webbadressen till den plats där publikationen eller datamängden lagras ändras.

Editori

Med hjälp av tjänsten Editori kan forskare och studenter vid Helsingfors universitet redigera och publicera open access-tidskrifter. Tjänsten baseras på Open Journal Systems (OJS) som är en publiceringsplattform med öppen källkod.

Helsingfors universitets bibliotek ansvarar för det tekniska stödet för plattformen och ger permanenta DOI-nummer till referentgranskade artiklar. Användarna ansvarar för innehållet i tidskrifterna och förbinder sig att använda CC BY -licens i sina publikationer. Tidskrifterna är fritt tillgängliga i portalen Editori: journals.helsinki.fi.

Embargo

Embargo är en karenstid som förlaget bestämmer för parallellpublikationer och som räknas från utgivningsdagen. En kopia får publiceras i ett publikationsarkiv först efter embargotiden. Embargot kan variera mycket (6–24 månader) beroende på publikationen.

När en artikel parallellpubliceras i Helda kan man fastställa embargotiden i forskningsportalen Tuhat och så blir publikationen automatiskt tillgänglig i publikationsarkivet Helda efter embargotiden.

Grön open ac­cess

Grön open access (Green Open Access) är att publicera en kopia av en publikation eller en del av den i ett publikationsarkiv som är avsett för ett vetenskapsområde eller en organisation och där den är fritt tillgänglig antingen genast eller efter en på förhand bestämd embargotid (se parallellpublicering).

Grön open access är gratis för författare, förlagen tar inte ut några författaravgifter.

Guld open ac­cess

Guld open access (Gold Open Access) är en öppen publiceringsmodell där publikationen omedelbart är öppen i förlagets eller en annan förmedlares webbtjänst. Publiceringen finansieras ofta med författaravgifter.

Helda

Helda är Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv. Helsingfors universitets bibliotek ansvarar för arkivet.

Helda Open Books

Helda Open Books är en samling öppet tillgängliga monografier vid Helsingfors universitet och en avgiftsfri publikationstjänst för universitetets forskare och lärare.

Helda Open Books publicerar ett brett spektrum av verk som handlar om forskning och undervisning inom olika vetenskapsområden (bl.a. kursböcker, vetenskapliga klassiker och samlingsverk).

Hel­sin­ki Uni­ver­si­ty Press

Helsinki University Press (HUP) är ett gemensamt internationellt vetenskapsförlag av Helsingfors universitets bibliotek och Gaudeamus. Helsinki University Press publicerar monografier och tidskrifter open access.

Hy­brid Open Ac­cess

Hybrid Open Access (hybrid open access) är en kombination av en prenumerationsbaserad och en open access-tidskrift där APC-avgiften som författaren betalar gör artikeln fritt tillgänglig medan tidskriftens övriga innehåll fortfarande finns bakom betalvägg.

Hybrid Open Access har betraktats som en mellanfas på vägen mot open access-publicering.

Plan S ska förbjuda hybridpublicering.

Li­cens

En licens (license) är ett tillstånd som upphovsmannen ger att dela ut och redigera ett fritt tillgängligt verk på vissa villkor.

Den mest kända licensen är Creative Commons. Helsingfors universitet rekommenderar licensen CC-BY vid open acces-publicering.

Med­bor­gar­forsk­ning

Medborgarforskning (citizen science) är forskning som helt eller delvis genomförs av så kallade vanliga människor genom att till exempel delta i klassificering eller insamling av data. Ett exempel på medborgarforskning är Vetenskapstermbanken i Finland.

Open ac­cess -pub­li­ce­ring

Open access-publicering (open access, open publishing) innebär att en digital artikel publiceras så att den är fritt och omedelbart tillgänglig för allmänheten.

OR­CID-fors­kar-id

Med hjälp av ORCID-id kan en forskare länka/koppla alla sina publikationer till sin egen profil.

Pa­ral­lell­pub­li­ce­ring

Parallellpublicering (parallel publishing, self-archiving) är att publicera en publikation i ett publikationsarkiv som är oberoende av den ursprungliga utgivaren så att publikationen blir fritt tillgänglig för allmänheten.

Vid Helsingfors universitet lagras artiklar via Tuhat i publikationsarkivet Helda. Bibliotekets personal kan ta hand om parallellpubliceringen åt forskaren. Forskaren ska spara en post-print-version av sin artikel (se artikelversioner) och skicka den till bibliotekets open access-team (openaccess-info@helsinki.fi) för publicering.

Per­ma­nent iden­ti­fi­e­rings­num­mer

Ett permanent identifieringsnummer (persistent identifier) är ett unikt identifieringsnummer som behålls under dokumentets hela livslängd. Med hjälp av numret kan man entydigt hänvisa till objektet (t.ex. DOI och URN).

Plan S

Plan S. är ett initiativ av en koalition som koordineras av Science Europe om att alla publikationer som görs med skattepengar ska vara fritt tillgängliga från och med 1.1.2021.

Fjorton stora europeiska vetenskapsfinansiärer stöder initiativet (bland annat Finlands Akademi).

Pla­ti­na open ac­cess

Platina open access (Platinum Open Access) fungerar som guld open access, men författaravgifter tas inte ut av författaren, utan finansieringen sker på annat sätt. En stor del av open access-tidskrifter följer den här modellen (t.ex. tidskrifterna på Journal.fi).

Pub­li­ce­rings­platt­form

En publiceringsplattform (publishing platform) är en infrastruktur där man kan publicera forskningsresultat.

Vid Helsingfors universitet finns bland annat Helda där man kan publicera avhandlingar och open access-monografier, Ubiquity Press som är en plattform för Helsingfors University Press tidskrifter och tjänsten Editori som bygger på Open Journal Systems och där man kan publicera open access-tidskrifter.

Pub­li­ka­tions­ar­kiv

Ett publikationsarkiv (repository, repositorium) är en infrastruktur där digitala forskningsresultat lagras. Helsingfors universitets publikationsarkiv är Helda.

Pub­li­ka­tions­fo­ru­met

Publikationsforumet (Jufo, publication forum) är ett nationellt klassificeringssystem som ansvarar för och utvecklar nivåindelningen av publiceringskanaler och som drivs av Vetenskapliga samfundens delegation.

Enligt ansvarsfull bibliometri, publikationsforumets klassificeringar bör inte användas för att utvärdera enskilda forskare.

Re­fe­rent­gransk­ning

Referentgranskning (peer review, referee-käytäntö) är ett sätt att publicera vetenskapligt där artiklar som skickas till tidskrifter eller publikationer granskas av publikationsseriens redaktion och utomstående experter som redaktionen har valt ut.

Granskningsprocessen kan vara sluten (granskare och författare känner inte till varandras identitet), halvöppen (granskare känner vanligtvis den som skrivit artikeln) eller öppen (alla parter vet vilka de andra är).

Rov­tid­skrif­ter

En rovtidskrift (predatory publisher eller journal,) är en tidskrift eller annan publikation som ger sig ut för att vara vetenskaplig, men som försummar det ansvar som vetenskapsförlag har till exempel när det gäller referentgranskningen. En sådan verksamhet är i allmänhet baserad på aggressiv marknadsföring och avgifter som tas ut av författare. Det finns tusentals rovtidskrifter.

Öppna data

Öppna data (open data) är forskningsmaterial som inte innehåller tolkning. Data finns oftast i digital form (t.ex. mätresultat), men de kan också finnas i analog form (t.ex. dagböcker och intervjuer).

Öppna läromedel

Öppna läromedel (OER, open educational resources) är material som är fritt användbara inom undervisning, lärande eller forskning, t.ex. kurser, videor, böcker, artiklar eller uppgiftspaket. De är antingen upphovsrättsligt fria eller licensierade med en licens som tillåter fri användning, bearbetning och spridning av materialet.