Forskningsresultatens öppenhet

Vetenskapliga publikationer vid universitetet ska vara fritt tillgängliga eftersom forskningsbaserad kunskap som produceras med offentliga medel ska kunna användas av vetenskapssamhället och samhället i stort. Forskningsresultat publiceras alltid i första hand i högkvalitativa vetenskapliga publikationer.

Forskningsdata som är kopplade till forskningsresultat som har publicerats enligt principerna i Helsingfors universitets forskningsdatapolicy är i regel i gemensam användning och öppet tillgängliga. Materialet bör vara sökbart och förses med uppgifter som möjliggör referenser till det. I forskningsmaterialets metadata bör det finnas information om vem som äger forskningsdata samt om juridiska begränsningar som eventuellt finns för användningen av forskningsdata.  I datahanteringsplanen bör man beakta hur man hanterar och förvarar personuppgifter och annat känsligt material.

Vetenskapliga publikationer som har gjorts vid Helsingfors universitet såsom forskningspublikationer och forskningsdata samt magister-, licentiat- och doktorsavhandlingar publiceras öppet. Universitetets alla vetenskapliga publikationer parallellpubliceras i universitetets öppna digitala publikationsarkiv HELDA. Forskare har också tillgång till en parallellpubliceringstjänst.

Universitetet är starkt engagerat i att garantera lika tillgång för alla till forskningsbaserad och öppen information. Universitetet genomför alltid öppenhet på ett planmässigt, strategiskt och ansvarsfullt sätt. Man tar alltid hänsyn till etiska och juridiska aspekter när man öppnar data.

Öppenhet har alltid varit en del av ansvarsfull vetenskap och forskning. En undersökning ska kunna upprepas för att man ska kunna bedöma dess riktighet och kvalitet. Den öppna vetenskapens tillvägagångssätt stärker förtroendet för vetenskap och ökar dess genomslagskraft i samhället.

Att forskare deltar i den samhälleliga debatten utgör tillsammans med tillgången till forskningsbaserad kunskap grunden för beslutsfattande med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. När man öppnar data blir forskningsresultaten snabbt tillgängliga för andra forskare och det bidrar till att resurserna används på ett effektivt sätt.

Principerna för open access-publicering gäller såvitt möjligt även vetenskapliga monografier. I dag erbjuder de flesta förlag möjlighet att publicera böcker helt open access.

I universitetets publikationsarkiv Helda kan man parallellpublicera eller publicera en bok på nytt med upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. I Helda är det möjligt att publicera till exempel forskningsrapporter, böcker och läromedel. När du vill publicera öppet kontakta biblioteket: openaccess-info@helsinki.fi

De som arbetar eller studerar vid universitetet kan erbjuda manuskript till Helsingfors universitets öppna vetenskapsförlag Helsinki University Press (HUP) för publicering.  HUP:s tjänster omfattar till exempel referentgranskning och ombrytning. Mer information hittar du på HUP:s webbplats.

Olika finansiärer kräver att man följer principerna för öppen vetenskap eftersom vetenskapen fungerar bäst när forskningsresultaten är fritt tillgängliga för forskarsamfundet och man undviker dubbelarbete. Det skapas också nya innovationer när material är fritt återanvändbara. Betalväggar fördröjer eller till och med hindrar en del av forskningsresultaten från att bli tillgängliga för forskare och samhället.

Öppen tillgång till forskningspublikationer på nätet är det bästa sättet att se till att forskningsresultaten är läsbara och återanvändbara vilket också bidrar till forskningens kvalitet och genomslagskraft. Dessutom ökar öppen tillgång till forskningspublikationen dess synlighet och antalet hänvisningar i genomsnitt med 18 % (t.ex. Piwowar et al., 2018).

Allt fler finansiärer, till exempel Finlands Akademi och europeiska forskningsfinansiärer, kräver öppenhet i publikationen av de projekt som de finansierar. Att forskningsresultaten publiceras open access kan vara en förutsättning för att finansiering beviljas. Redan i publiceringsplanen ska man oftast ta upp att man använder öppna publiceringskanaler. En del finansiärer kräver att publikationerna parallellpubliceras i organisationens öppna arkiv.

I tjänsten Sherpa/Juliet kan du kontrollera vad olika finansiärer säger om parallellpublicering.

För Finlands Akademi räcker det att man använder den gröna open access-modellen dvs. att man parallellpublicerar. I forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi kan vetenskapliga publikationer öppnas med hjälp av tre olika modeller: grön, guld eller hybrid.

När det gäller grön open access, dvs. parallellpublicering godkänns en karens på högst 6 månader och inom humanistisk-samhällsvetenskapliga områden en karens på högst 12 månader. I praktiken kan de karenstider som förlagen har bestämt för parallellpublicering vara upp till 24–36 månader långa vilket skapar problem om man vill använda sig av grön open access. I så fall är det enda alternativet att betala för att en enskild artikel blir öppen (den så kallade hybridmodellen).

När man använder guldmodellen publiceras publikationen genast och den är omedelbart läsbar i en helt fritt tillgänglig publiceringskanal.

Syftet med Plan S är att alla referentgranskade vetenskapliga publikationer som finansieras av koalitionen ska bli omedelbart fritt tillgängliga från och med år 2021. När det gäller ansökningar om finansiering tar koalitionen hänsyn till Plans S-kraven senast från och med år 2021.  Coalition S har uppdaterat programmet för genomförandet av Plan S i mars 2020. 

Open access-publicering sker antingen genom en öppen publiceringskanal eller publiceringsplattform eller genom att parallellpublicera publikationen omedelbart i ett öppet repositorium (förlagets pdf eller AAM). Plans S tillåter också publicering enligt hybridmodellen under en övergångsperiod fram till slutet av 2024. 

Plan S tar också ställning t.ex. till licenser och avgifter för open access-publicering. Enligt planen som gäller licenser bevarar författarna eller de organisationer som de representerar upphovsrätten till publikationer som publiceras med den öppna licensen CC BY. Som sekundära licensalternativ nämns CC BY-SA och CC0. I vissa enskilda fall är det möjligt att använda licensen CC BY-ND.

Finlands Akademi har förbundit sig till Plan S. Stöd till öppna publikationer beviljas till exempel från och med den 1 januari 2020 som en del av forskningsorganisationernas omkostnadsandel.