SAMS - Samverkan och socialt stöd i den finlandsvenska skolan

Forskningsprojektet Samarbete och socialt stöd i den finlandssvenska skolan (SAMS) strävar till att etablera en samarbetsmodell mellan den svenska lärarutbildningen vid Helsingfors universitet och dess partnerskolor i huvudstadsregionen.

Målet med SAMS projektet är att genom forskningsbaserade metoder identifiera och utveckla behovet av socialt stöd både i skolan och inom lärarutbildningen. Inom ramen för projektet strävar vi efter att förankra olika satsningar som ökar det sociala stödet i dess olika former, till exempel genom att utveckla en mentorskapsmodell.

Det här projektet strävar till att stärka samarbetet mellan den svenska klasslärarutbildningen och våra partnerskolor inom huvudstadsregionen i Finland. Samarbetet mellan lärarutbildningen och partnerskolorna kommer in redan under studerandenas två praktikperioder. Syftet med SAMS projektet är att stärka det sociala stödet, både i lärarstuderandenas studier och då de övergår från universitetsstudierna till yrkesverksamma lärare. Vi önskar fördjupa oss i att förstå de blivande lärarnas behov av sammanhängande socialt stöd i övergången från universitetsstudier till att de är yrkesverksamma lärare.

Det sociala stödet i skolans lärmiljö kommer att granskas på flera systemnivåer; på individ, kollegie och skolledarskapsnivå. Vi utgår från det individuella perspektivet, dvs studenter, nyutexaminerade lärare och lärarhandledarna för att vidga frågeställningen till hur det sociala stödet kan stärkas och utvecklas som en del av verksamhetskulturen.

Projekt team

Solveig Cornér, FD, forskardoktor, Helsingfors universitet, leder SAMS-projektet

Erika Löfström, FD, professor, Helsingfors universitet. 

Merilyn Meristo, PhD, biträdande professor i franska språkets didaktik, Tallinn universitet.  

Laura Kiuru, PeM., MuM, universitetslärare i musikens didaktik, Helsingfors universitet.

Lina Lindström, PeM, doktorand inom doktorandprogrammet SEDUCE, Helsingfors universitet.

Lovisa Back, klasslärarstuderande, pro gradu forskare.

Catarina Keil, ekon. mag., klasslärarstuderande och pro gradu forskare.

En presentation av projekt teamet hittar du här.

Projekt aktiviter

Nu just är SAMS-projektet inne i en aktiv fas av datainsamling. Vi inolverar dessa tre målgrupper;  

  • klasslärarstudenter, som studerar inom den svenska lärarutbildningen vid Helsingfors universitet,     
  • en gränsöverskridande jämförelse med nyutexaminerade lärare från både Finland och Estland och
  • en gränsöverskridande jämförelse med representanter för skolans ledarskap från både Finland och Estland.

Hösten 2021 förväntar vi oss att vi kan presentera preliminära resultat av våra studier. I projektet görs även pro gradu- avhandlingar. Resultaten kommer även att utnyttjas i den handledarutbildning för skolans praktikhandledare, som startar hösten 2021.

Projektets websida
Samarbete och finansiering

Finansiering

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden

Projekt nummer: 4708473

Period: 2021-2022

Samarbete

Inom SAMS projektet samarbetar vi med praktik koordinatorer, lärare och skolans ledarskap i våra svenska partnerskolor i Helsingforsregionen. På ett nationellt plan har vi även tät kontakt och samarbete med personalen vid Förbundet Hem & Skola. Utöver detta jobbar vi tillsammans med forskare inom forskningsprojektet Learning and Development in School. På den internationella arenan samarbetar vi aktivt med lärare och forskare i lärarutbildningen vid Uppsala universitet och vid Tallinns universitet inom ramen för Erasmus projektet Developing Primary Teacher Eduction Research (DePTER).

Kontakt information

Forskardoktor Solveig Cornér, solveig.corner@helsinki.fi