Pedagogiska grundprinciper för distansundervisningen i en undantagssituation

Att mo­di­fi­e­ra ex­i­ste­ra­de kur­ser till di­stans­un­der­vis­ning ge­nom att främst an­vän­da sig av Mood­le: grund­läg­gan­de pe­da­go­gis­ka prin­ci­per för uni­ver­si­tets­lä­ra­re.