Pedagogiset ohjeet poikkeustilanteessa

Pe­da­go­gi­set ohjeet poik­keus­ti­lan­tees­sa -sivulla esitellään, mi­ten voi muut­taa kurs­sin ja opetuksen etä- ja verk­ko-ope­tuk­sek­si Mood­lea hyö­dyn­tä­mäl­lä.

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE:n Leena Ripatti-Torniainen, Minna Lakkala ja Auli Toom ovat koonneet ohjeet kurssin ja opetuksen muuttamiseksi etä- ja verkko-opetukseksi. Pe­da­go­gi­set pe­rus­oh­jeet yli­opis­ton opet­ta­jil­le on laadittu erityisesti Moodlen käyttöä ajatellen.

Opetustyön ohjeet Pedagogiset ohjeet poikkeustilanteessa: Miten muutan kurssin tai tentin etäopetukseksi?