Ihmiset

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) on koko Helsingin yliopistossa toimiva yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Keskus sijaitsee hallinnollisesti kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja toimii viidessä tieteenalaspesifissä tiimissä (HumPeda, Life Science Peda, MediPeda, Science Peda ja Social Sciences Peda) kaikissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa.

HYPEssä on vahvaa monitieteistä yliopisto-oppimisen ja opetuksen tutkimusosaamista sekä siihen perustuvaa koulutus- ja kehittämisosaamista.

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) mallintaa, toteuttaa ja luo yhteistyön käytäntöjä tutkimuksessa ja tutkimusperustaisessa opetuksen kehittämisessä. Yhteistyökäytännöt realisoituvat HYPEn sisäisessä työskentelyssä, huippututkimuksessa sekä tutkimusperustaisessa opetuksessa ja sen kehittämisessä systeemisesti. Yhteistyö on rohkeaa, ketterää ja Helsingin yliopiston eri toimijaryhmät huomioivaa. HYPEn yhteistyössä työskentelyssä tunnistetaan, arvostetaan ja hyödynnetään monipuolisesti erilaista osaamista. HYPEn yhteistyö on laajasti kestävyyttä ja vastuullisuutta tukevaa ja edistävää.

Johtaja
Professorit
Hallinto

Antero Salminen on poissa 8/2023-8/2024.

Kes­kus­tii­mi

Osallistumme laajasti opetuksen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen ja toimimme opetuksen kehittämishankkeissa yli tiedekunta- ja koulutusohjelmarajojen. Keskeisiä tehtäviämme on eri tieteenalojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan pedagoginen koulutus. Vastuullamme on myös monien eri kehittämishankkeiden ja yliopiston strategian mukaisten toimintojen (kuten opiskelijapalaute, opetuksen ja opiskelun laatu sekä kestävyysosaamisen vahvistaminen) koordinointia ja ohjaamista sekä Yliopistopedagogiikan keskuksen sisällä että sen ulkopuolella. Toinen päätehtävämme on tutkimus ja teemmekin monimenetelmällisesti oppimiseen ja opetukseen sekä hyvinvointiin ja kestävyysosaamiseen liittyvää tutkimusta näissä konteksteissa. Tutkimusaiheitamme ovat tarkemmin muun muassa opiskelijoiden opiskeluprosessit, opettajien opetusprosessit, akateemiset tunteet, opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointi, opiskelumotivaatio, opintojen eteneminen jne. Ohjaamme myös yliopistopedagogian opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.

HumPeda-tiimi

HumPeda-tiimiin tehtävänä on tukea humanistista ja teologista tiedekuntaa sekä Kielikeskusta ja tiedekuntien koulutusohjelmia koulutussuunnittelussa ja opetuksen kehittämishankkeissa. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmien tukena toimimme me kaikki. Tutkimme muun muassa kaksikielisiä tutkintoja ja monikielisyyttä yliopistoyhteisössä, yliopiston kansainvälistä toimintaympäristöä, oppimisen ja opetuksen tiloja, oppimisen arviointia erilaisista näkökulmista, akateemisten asiantuntijataitojen kehittymistä ja niiden oppimisen tukemista sekä kielten opiskelijoiden motivaatiota.

Li­feScience­Pe­da-tii­mi

Viikin kampuksella tutkimme oppimista ja opetusta Life Science alueella ja annamme tutkimukseen perustuvaa yliopistopedagogista opetusta. Viikissä tehdään yliopistopedagogista tutkimusta moniin keskeisiin kasvatustieteiden tutkimustraditioihin pohjautuen, kuten oppimisen arviointiin ja sen kehittämiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen, käsitteelliseen muutokseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Keskeisiä tutkimusprojekteja ovat asiantuntijuuden kehittymiseen Life science -aloilla keskittyvä CELLS-projekti sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen keskittyvä WELLS-projekti. Hyödynnämme tutkimuksessa ja opetuksen kehittämisessä monimetodisia lähestymistapoja kuten virtuaalisia oppimisympäristöjä ja psykofysiologisia mittauksia.

Linkki Viikkipeda-tiimin sivuille: Viikkipeda – Viikin kampuksen pedagogiset yliopistonlehtorit

Pidämme kampuksella pedagogisia kursseja opettajille. Järjestämme myös joka toinen perjantai Päivystävä pedagogi -tapaamisia, joissa tarjotaan tukea opettajille ja tutkijoille sekä keskustellaan erilaisista teemoista. Teemme myös keskeisesti yhteistyötä kampuksen koulutusohjelman johtajien, opetusvaradekaanien ja muiden opettajien kanssa.

Me­di­Pe­da-tii­mi

Tuemme lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmia tutkimusperustaisessa opetuksen kehittämisessä ja tarjoamme pedagogista koulutusta Meilahden kampuksella. Järjestämme yhteistyössä koulutusohjelmien, kampuksen Opettajien akatemian jäsenten ja verkkopedagogiikan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisia pedagogisia tapahtumia ja vuosittaisen Opetuksen päivän. Osallistumme aktivoivien oppimismenetelmien, digitaalisten oppimisympäristöjen, mobiilioppimisen ja sähköisen arvioinnin tutkimusperustaiseen kehittämiseen ja jalkauttamiseen kampuksella. Teemme tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden kanssa tutkimusta, ohjaamme väitöskirjoja ja tutkielmia opetukseen ja oppimiseen liittyvistä aiheista, kuten digitaalisesta oppimisesta ja sähköisestä arvioinnista, vuorovaikutustaidoista, opiskelijoiden hyvinvoinnista. Olemme aktiivisia toimijoita kansallisissa ja kansainvälisissä lääketieteen koulutusta koskevissa seminaareissa ja konferensseissa (mm. AMEE konferenssi).

Lisätietoja pedagogisista tapahtumista löydät Medipedan sivuilta.

SciencePeda-tii­mi

Kumpulan kampuksella toimiva SciencePeda-tiimimme tutkii oppimista ja opetusta laajasti yliopistokontekstissa sekä antaa yliopistopedagogista opetusta. Tuemme matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilökuntaa pedagogisessa kehittymisessä sekä tiedekuntaa ja koulutusohjelmia koulutussuunnittelussa ja opetuksen kehittämishankkeissa. Työskentelemme yhteistyössä tiedekunnan opetuksesta vastaavan varadekaanin, opintoasiainpäällikön sekä koulutusohjelmien ja opintopsykologien kanssa. Tiimiimme kuuluu myös verkko-opetuksen koordinaattori. Yliopistopedagogisen koulutuksen lisäksi järjestämme tiedekunnassa pedagogisia tilaisuuksia ja lyhytkoulutuksia, kuten digipedagogiset pop-up-sessiot kerran kuussa. Tutkimme muun muassa oppimisen arviointia, opetuksen digitalisaatiota, opiskelijoiden hyvinvointia, globaaleja kompetensseja sekä oppiaineet ylittävää integrointia.

Lisätietoja SciencEd-blogista.

SocPe­da-tii­mi

Vastuutiedekuntiamme ovat oikeustieteiden, valtiotietieteiden, kasvatustieteiden, sekä Svenska social- och kommunalhögskolan (Socokom). Teemme näihin tieteenaloihin liittyvää opetuksen ja oppimisen monimenetelmällistä tutkimusta. Tutkimusteemojamme ovat muun muassa oppimisen lähestymistavat, opintojen eteneminen, osaamisen arviointi, asiantuntijuuden kehittyminen, kriittinen ajattelu ja pedagoginen johtaminen. Teemme vahvaa tutkimusyhteistyötä muiden HYPE:n pedatiimien ja Helsingin yliopiston tutkijoiden sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Yksi tehtävämme on opetus- ja tutkimushenkilökunnan pedagoginen koulutus. Tarjoamme koulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä järjestämme keskustakampuksella työpajoja tiedekuntien opettajille. Pedagogisen koulutuksen tavoitteena on tukea opettajien asiantuntijuutta opetuksessa. Ohjaamme myös yliopistopedagogia opinnäytetöitä. Osallistumme vastuutiedekunnissa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen ja annamme koulutusohjelmille pedagogista tukea. Pedagogisen tutkimuksen avulla kehitetään koulutusohjelmien tuen muotoja ja opetus- ja opiskelumenetelmiä, jotka edistävät opiskelijoiden itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja tukevat heidän asiantuntijaksensa kehittymisen prosessiaan.

HYPEn tutkijat
Kansainvälinen tieteellinen asiantuntijaneuvosto (SAB)

Yliopistopedagogiikan keskuksen Kansainvälinen tieteellinen asiantuntijaneuvosto (SAB) tukee keskusta ja sen johtoa ydintoiminnassaan: yliopistojen opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa, tutkimukseen perustuvassa opetuksen kehittämisessä sekä strategisessa kehitystyössä. Asiantuntijaneuvoston tehtävä on neuvoa-antava: se tuo ulkopuolista näkökulmaa keskuksen ydintehtäviin, tekee ehdotuksia keskuksen kehittämiseksi ja tukee strategisissa päätöksissä. Neuvosto tekee suosituksia vuosikertomuksessa, joka laaditaan vuosittaisten tapaamisten päätteeksi.

Kansainvälisen tieteellisen asiantuntijaneuvoston jäsenet 2021–2025