Koulutus ja kehittäminen

Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE) opetuksen kehittäminen perustuu tutkimusperustaiseen näyttöön oppimisesta ja sen tukemisen keinoista.
Opetuksen tutkimusperustainen kehittäminen

Tunnistamme yhteistyössä koulutusohjelmien ja tiedekuntien kanssa opetuksen kehittämiskohteita, rakennamme pedagogisia kokeiluja ja innovaatioita sekä tutkimme niiden vaikuttavuutta. HYPE toimii keskeisesti koulutusohjelmien, tiedekuntien ja yliopiston opetuksen ja oppimisen pedagogisena tukena ja rakentaa parempaa opetus- ja oppimisyhteisöä. Yliopiston eri tasoilla ja eri tahoilla tehtävä pedagogisten kehittämisprosessien tukeminen ja arvioiminen perustuvat tutkimusperustaiseen näyttöön. HYPE tekee tutkimusperustaista systeemistä opetuksen kehittämistä yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien kanssa. HYPEn henkilöstö kehittää jatkuvasti opetus- ja kehittämisosaamistaan.

Akateemisten asiantuntijataitojen mallit koulutusohjelmien tueksi

Yliopistopedagogiikan tutkijat ja asiantuntijat kehittivät akateemisten asiantuntijataitojen mallit yhteistyössä opintopsykologien ja urapalvelujen kanssa. Mallien tavoitteena oli tehdä näkyväksi, minkälaisia erilaisia asiantuntijataitoja tutkintojen tulisi tuottaa opintojen eri vaiheissa sekä kandi- että maisteritasoilla.

Akateemiset asiantuntijataidot ovat kuvattuna kandi- ja maisteritasoilla malleissa seuraavasti:

  • Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja ohjaaminen
  • Viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
  • Tieteellinen ja eettinen ajattelu
  • Systeeminen ajattelu
  • Tulevaisuusajattelu
  • Strateginen ajattelu ja toimijuus

Malleissa on pyritty kuvaamaan taitoja, jotka ovat yhteisiä kaikille tieteenaloille:

Yliopistopedagoginen koulutus

Yliopistopedagogiikan keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan henkilöstökoulutusta Helsingin yliopiston opettajille ja opettaville tutkijoille. Pedagogisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja koostuu perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

Tutkimusperustaisia opetusinnovaatioita
HowULearn – tutkimusperustainen väline koulutusohjelmien tueksi
WELLS – Opiskelijoiden hyvinvointi
TeamFluent – Uutta pedagogiikkaa globaalien kompetenssien oppimiseen