Tutkimus

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) tekee korkeatasoista tutkimusta ja uusia tutkimuksellisia avauksia yliopistopedagogiikan alalla.

Teemme Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE) monitieteistä tutkimusta. Keskuksellamme on neljä toisiinsa kietoutuvaa päätutkimuslinjaa: aktiivinen oppiminen, psykososiaalinen hyvinvointi, oppimislähtöinen opetus ja koulutusmuutokset. HYPE:ssä tehdään tutkimusta koulutuspolun eri vaiheissa. Tutkimme perustutkinto- ja tohtorikoulutusta, akateemista työtä ja peruskoulua. Tutkimus painottuu korkeakoulukontekstiin ja sen sisällä eri tieteenalakonteksteihin, erityisesti opettajankoulutukseen ja elämäntieteisiin. Käytämme ja kehitämme tutkimustyössämme monipuolisia tutkimusmenetelmiä ja -asetelmia. HYPEn päätutkimuslinjoihin sisältyy useita kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa tehtäviä tutkimushankkeita. Vahvuutemme on pitkäjänteinen tutkimustyö.

HYPEn päätutkimuslinjat ovat aktiivinen oppiminen, psykososiaalinen hyvinvointi, oppimislähtöinen opetus ja koulutusmuutokset.

Aktiivinen oppiminen

Tutkimuslinjan pääteemoina ovat opiskelijoiden ja opettajien oppiminen, oppimisen prosessit ja oppimisen säätely. Tutkimuksessa korostuvat asiantuntijuuden ja asiantuntijatataitojen kehittyminen, lähestymistavat oppimiseen ja opettamiseen, toimijuus, oppimisen itse- ja yhteissäätely ja käsitteellinen muutos. Lisäksi tutkitaan oppimisen ja oppimisympäristön välistä suhdetta sekä oppimisen muutosta ja tukemista erilaisin pedagogisin keinoin.

Psykososiaalinen hyvinvointi

Tutkimuslinjan pääteemana on hyvinvointi yksilöllisenä sekä ihmisten välisenä, sosiaalisena ilmiönä sekä hyvinvoinnin yhteys oppimiseen. Hyvinvoinnin tutkimuksessa korostuvat uupumuksen, stressin, tutkimus- ja opiskeluimun sekä psykologisen joustavuuden ja akateemisten tunteiden tutkimus opetuksessa, oppimisessa ja opiskelussa. Lisäksi tutkitaan, miten hyvinvointia voidaan tukea erilaisin keinoin.

Oppimislähtöinen opetus

Tutkimuslinjan pääteemoja ovat opetus, ohjaus, pedagogiset käytännöt ja oppimisympäristöt systeemisesti koulutusorganisaation eri tasoilla. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti korkeakoulupedagogiikan kysymyksiä, kuten tutkimusperustaisuutta, monitieteisyyttä, moniammatillisuutta ja työelämäyhteyksiä laajoina opetusta läpäisevinä teemoina. Lisäksi tutkitaan, miten erilaisilla opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmillä voidaan tukea oppimista ja asiantuntijuuden rakentumista kasvokkaisissa ja virtuaalisissa ympäristöissä.

Koulutusmuutokset

Tutkimuslinjan pääteemat ovat koulutusorganisaatioiden systeeminen ja kestävä kehittäminen sekä niiden johtaminen. Tarkastelun kohteina ovat koulutuksen laatu, koulutusuudistukset ja opetussuunnitelmatyö. Tämän lisäksi kohteena ovat opettajat oman työnsä ja työympäristönsä kehittäjinä, ammatilliset yhteisöt sekä pedagoginen johtaminen. Tutkimuslinjassa tarkastellaan, miten koulutusorganisaatioita voidaan kehittää, ja miten eri toimijaryhmät kokevat koulutusorganisaation toiminnan ja säätelijät.