HelsinkiUni International Talent -mentorointiohjelma
HelsinkiUNI International Talent on mentorointiohjelma, jonka avulla yritykset ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat toisiinsa. Opiskelijoille halutaan ohjelman avulla luoda verkostoja suomalaiseen työelämään ja yritysmaailmaan. Yritykselle se on erinomainen tapa rakentaa työnantajakuvaa opiskelijoiden keskuudessa tai kokeilla kansainvälistymistä. Monikulttuurinen työyhteisö ruokkii luovuutta!
Mikä on HelsinkiUNI International Talent -ohjelma?

HelsinkiUNI International Talent (HITP) ryhmämentorointiohjelmassa yritys ryhtyy mentoriksi Helsingin yliopiston kansainvälisistä opiskelijoista koostuvalle ryhmälle. Yritys voi ohjelman kautta tarjota opiskelijoille tietoa organisaatiostaan ja toimialastaan. Kuusi kuukautta kestävässä mentorointiohjelmassa yritys saa mahdollisuuden testata omaa kansainvälisyyden astettaan kansainvälisiin osaajiin tutustumalla.

"Saimme HITP-ohjelman kautta arvokasta tietoa opiskelijoiden ajattelutavoista, osaamisesta ja motivaatiosta. Lisäksi se auttoi meitä tarkastelemaan omaa kansainvälisyyden astettamme ja miten voisimme kehittää organisaatiotamme."

Outi, Senior Advisor for International Relations, Helsingin kaupunki

Miten yritys osallistuu ohjelmaan?
 • Yritys luo työnantajaprofiilin yliopiston JobTeaser-alustalle, jonka avulla mentorointiryhmää markkinoidaan opiskelijoille. Profiilia voi ohjelman markkinoinnin jälkeen hyödyntää työnantajamarkkinoinnissa laajemminkin. Esimerkki työnantajaprofiilista -  Afry.
 • Yritys valitsee ohjelmaan hakeneiden joukosta opiskelijat, joita haluaa mentoroida noin 6 kuukauden ajan. Ryhmän koko on 5 - 8 opiskelijaa.
 • Yrityksen edustaja osallistuu ohjelman avaus- ja päätöstilaisuuksiin, sekä mentoreiden intro- ja välitapaamisiin. Ohjelmaan aiemmin osallistuneet suosittelevat, että organisaatiosta ohjelmaan on hyvä osallistaa ainakin kaksi henkilöä.
 • Yritys järjestää 3 – 5 tapaamista ohjelman aikana tiloissaan. Tapaamisten teemoja voivat olla mm. yrityksen esittely, toimialan osaamisvaatimukset tai opiskelijoiden osaamiseen tutustuminen. Ohjelman aikana opiskelijat voivat myös työstää ratkaisuehdotuksia organisaation haasteisiin. Yritys voi muokata tapaamisille haluamansa sisällön.
 • Parhaimmillaan ohjelma johtaa yhteistyöhön myös sen jälkeen - esimerkiksi harjoitteluun. Edellytämme ohjelmaan osallistuvilta organisaatioilta, että mahdolliset harjoittelut ovat palkallisia. Ohjelman jälkeen yritys ei kuitenkaan sitoudu mihinkään.
Ohjelman eteneminen ja aikataulu
Oh­jel­mas­sa mu­ka­na ole­vat koulutusohjelmat

Kaudella 2022-2023 yhteensä 18 eri koulutusohjelman opiskelijat voivat hakea mukaan HelsinkiUNI International Talent -ohjelmaan. Mentoriorganisaatio voi valita ryhmäänsä opiskelijoita yhdestä tai useammasta koulutusohjelmasta. Tutustu koulutusohjelmiin ja niiden tuottamaan osaamiseen tarkemmin alla.

Tutustu koulutusohjelmiin

Russian Studies -maisteriohjelma antaa opiskelijoille työkalut ymmärtää erilaisia ​​sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia ilmiöitä ja prosesseja sekä tunnistaa niiden merkityksen niin Venäjälle kuin laajemminkin globaalisti. Opintojen teemoja ovat mm.

 • turvallisuus ja valta
 • ympäristö ja ilmasto
 • kulttuuri ja identiteetti.

Akateemisten kurssien lisäksi koulutusohjelman käytännön projektikurssit vahvistavat opiskelijoiden työelämässä vaadittavia taitoja kuten kriittistä ajattelua, tiedon tuotantoa ja projektityötaitoja. Ymmärrystä Venäjästä tarvitaan monilla eri yhteiskunnan saroilla. Lisätietoja Russian Studies -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelma kulttuurienvälisistä kohtaamisista (ICE) on aidosti monitieteinen ohjelma, joka kasvattaa opiskelijoiden ymmärrystä kulttuureista ja kulttuurien välisestä kommunikaatiosta. Opiskelijat erikoistuvat yhteen ja useampaan seuraavista teemoista:

 • uskonnot, konfliktit ja dialogi
 • tieto, dekolonisaatio ja muutos
 • viestintä ja media
 • kansainvälinen vuorovaikutus ja globalisaatio.

Opiskelijat saavat valmiudet toimia monitieteisissä ja monikulttuurisissa ryhmissä ja käsitellä kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, monimuotoisuutta, kansainvälistymistä, mediaa ja valtaa. Lisätietoja Intercultural Encounters -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelmassa perehdytään Eurooppaan kaikessa sen historiallisessa, poliittisessa ja kulttuurisessa monimuotoisuudessaan. Siinä tutkitaan eurooppalaisten yhteistyötapoja, miten Euroopan valtiot ja yhteiskunnat ovat toisiinsa yhteydessä ja miten niitä hallitaan. Ohjelmassa tarkastellaan integraatioprosesseja ja Euroopan unionin kehitystä ja toimintaa, ja siinä korostetaan alueellisen yhteistyön merkitystä pohjoismaisessa ympäristössä, EU: n suhteita naapureihinsa ja sen asemaa globaalissa järjestelmässä. Opiskelija voi erikoistua:

 • Pohjoismaihin, Itä- ja Keski-Eurooppaan ja oikeudelliseen historiaan,
 • Euroopan Unioniin, sen politiikkaan ja historiaan, maahanmuuttoon ja vähemmistöihin sekä politiikkaan ja viestintään Euroopassa.

Ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet tutkimukseen ja kriittisiin analyyseihin sekä itsenäisiin ja luoviin projekteihin. Lisätietoja European and Nordic Studies -maisteriohjelmasta.

Ohjelma on monitieteinen ja innovatiivinen maisteriohjelma, joka käsittelee globalisaation keskeisiä haasteita media- ja viestintätutkimuksen, organisaatiotutkimuksen ja globaalin poliittisen talouden näkökulmasta. Opiskelijat voivat valita erikoistumisensa seuraavista aihealueista:

 • globaali poliittinen talous
 • hallinto, organisaatiot ja viestintä
 • media ja demokratia.

Ohjelma painottaa kriittisen ajattelun kehittämistä, joka on tänä päivänä työelämässä välttämätön taito. Lisätietoja Global Politics and Communication -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelma valmistaa opiskelijoita ymmärtämään ja käsittelemään monimutkaisia ​​kaupunkikehityksen haasteita. Koulutusohjelma on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen. Ohjelmassa voidaan erikoistua seuraaviin osa-alueisiin:

 • kaupunkisuunnittelu ja design
 • kaupunkielämä, talous ja kulttuurit
 • kaupunkien ekologia ja järjestelmät.

Opintojen aikana kaupunkien haasteita tutkitaan teoreettisesti eri näkökulmista, mutta lähestytään myös käytännön kokeiluin.  Lisätietoja  Urban Studies and Planning -maisteriohjelmasta.

Yhteiskuntien monimuotoistuessa, muuttuessa nopeasti ja eriarvoituessa, tarvitaan asiantuntijoita, jotka voivat analysoida näitä ilmiöitä. Maisteriohjelmassa perehdytään nyky-yhteiskunnan monimutkaisiin kysymyksiin. Opiskelijat voivat valita erikoistumisensa seuraavista teemoista:

 • etniset suhteet ja muuttoliike: sosiologia ja sosiaalipsykologia,    
 • mieli ja yhteiskunta: sosiologia ja sosiaalipsykologia,    
 • sosiaalis-kulttuuriset muutokset: sosiaalinen ja kulttuurinen antropologia; globaali kehitystutkimus ja
 • eriarvoisuuden lähteet: sosiaalipolitiikka ja yhteiskuntapolitiikka, sosiologia ja globaali kehitystutkimus.

Ohjelman opetus on järjestetty siten, että opiskelijat saavat työelämässä tarvittavaa asiantuntemusta ja taitoja. Lisätietoja Contemporary Societies -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelma antaa välineet ymmärtää koulutusta dynaamisena ja muunneltavana rakenteena yksittäisestä hermostotasosta globaaliin politiikkaan. Opiskelija saa tietoja ja taitoja koulutusjärjestelmien ja instituutioiden rakenteiden sekä opetusmenetelmien käytäntöjen analysointiin ja kehittämiseen. Opinnoissa keskitytään kolmeen aihealueeseen:

 • koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri
 • kasvatuspsykologia ja neurotieteet 
 • pedagogia, oppilaitokset ja tutkimuspohjainen opettajankoulutus.

Opiskelijat saavat valmiudet työskennellä koulutuksen ja kasvatuksen kehittämisen tehtävissä. Lisätietoja Changing Education -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelma antaa eväät luoda uusia verkkoratkaisuja, rakentaa digitaalista yhteiskuntaa, kehittää turvallisia digitaalisia palveluita tai osallistua kansainvälisiin ohjelmistoprojekteihin. Opiskelija valitsee yhden seuraavista erikoistumisalueekseen:

 • algoritmit
 • tietoverkot
 • ohjelmistot.

Opiskelija saa kestävän ammattitaidon yrityselämään asiantuntija-, suunnittelija- ja esihenkilötehtäviin tai tutkijaksi ja tohtorikoulutukseen, sillä ohjelma antaa hyvät valmiudet sekä itsenäiseen työskentelyyn että moniammatilliseen yhteistyöhön. Ohjelmaan voivat hakea myös kansainväliset tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijat. Lisätietoja Computer Science -maisteriohjelmasta.

Datatiede yhdistää tietotekniikan ja tilastotieteen ratkaisemaan tietointensiivisiä ongelmia monilla yhteiskunnan ja tieteen aloilla.  Opiskelijat saavat valmiudet mm.

 • ymmärtää nykyaikaisen koneoppimisen ja tiedon louhinnan algoritmien taustalla olevat yleiset laskennalliset ja todennäköisyysperiaatteet,
 • arvioida kunkin menetelmän soveltuvuuden tiedonkeruuseen ja käyttöön,
 • toteuttaa huipputekniset koneoppimisratkaisut tehokkaasti korkean suorituskyvyn laskenta-alustoilla.

Opinnoissa käytetään ongelmaperusteisia oppimismenetelmiä, jolloin opiskelijat voivat käsitellä reaalimaailman kysymyksiä. Lisätietoja Data Science -maisteriohjelmasta.

Translaationaalisen lääketieteen tavoitteena on kehittää uusia hoitomenetelmiä ja lääketieteellisiä toimenpiteitä potilaan hoidosta ja kliinisestä tiedosta saatujen tutkimustulosten avulla. Tämä edellyttää sekä luonnontieteiden että lääketieteen ymmärtämistä. Opiskelijat voivat valita seuraavista erikoistumisalueista omansa:

 • syöpä 
 • uudistava lääketiede
 • aineenvaihduntahäiriöt 
 • neurotiede ja psykobiologia
 • poikkitieteellinen translaationaalinen lääketiede.

Opiskelivat oppivat monitieteisiä viestintätaitoja suorassa vuorovaikutuksessa tutkijoiden ja lääkäreiden kanssa. Lisätietoja Translational Medicine -maisteriohjelmasta.

Ohjelmaan voivat hakea ko­ti­mais­ten kiel­ten ja kir­jal­li­suuk­sien kan­dioh­jel­massa ja Suo­men kie­len ja suo­ma­lais-ugri­lais­ten kiel­ten ja kult­tuu­rien mais­te­rioh­jel­massa opiskelevat kansainväliset opiskelijat.

Opinnot ohjelmissa antavat valmiudet:

 • analysoida suomen kieltä ja sen käyttöä eri yhteyksissä sekä soveltaa opittua tietoa kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asiantuntijatehtävissä,
 • hahmottaa kielen, historian ja kulttuurin merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle. Opiskelijoille syntyy näkemys kaksi- ja monikielisyydestä ja sen merkityksestä ja heillä on tekstien kriittisen lukemisen taito.

Ohjelmat valmistavat monipuolisiin opetustehtäviin eri koulutusasteilla ja aikuiskoulutuksessa. Ne tarjoavat myös valmiuksia tiedotuksen, viestinnän ja kustannusalan töihin, kirjasto- ja tutkimustyöhön sekä erilaisiin kulttuurialan tehtäviin. Myös hallinnon alalla tarvitaan yhä enemmän kielen ja kulttuurin asiantuntijoita erilaisissa suunnittelu- ja koordinointitehtävissä Suomessa ja ulkomailla. 

Lisätietoja:
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmasta ja
Suo­men kie­len ja suo­ma­lais-ugri­lais­ten kiel­ten ja kult­tuu­rien mais­te­rioh­jel­masta.

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma kouluttaa geotieteiden asiantuntijoita, jotka tutkivat muun muassa maapallon kehitystä ja sen roolia nyky-yhteiskunnan tarvitsemien raaka-aineiden lähteenä, sekä erilaisia ympäristökysymyksiä. Ohjelmassa on neljä suuntautumisvaihtoehtoa, joista jokainen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden profiloitua asiantuntijana laajalla geotieteiden alalla:  

 •     hydrogeologia ja ympäristögeologia  
 •     kiinteän maan geofysiikka  
 •     paleontologia ja globaali muutos  
 •     petrologia ja taloudellinen geologia.

Ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto tarjoaa useita kotimaisia ja kansainvälisiä uramahdollisuuksia -  geotieteellinen asiantuntemus onkin erittäin kysyttyä monilla aloilla. Merkittävä osa tutkinnon suorittaneista jatkaa akateemista uraa perustutkimuksen tai soveltavan tutkimuksen parissa.

Lue lisää Geology and Geophysic -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelma tarkastelee ihmisen ravitsemusta ja siihen liittyvää käyttäytymistä sekä kansanravitsemuksen ja ravitsemusfysiologian että yhteiskuntatieteiden näkökulmista. Ohjelmassa on ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen opintosuunnat.
 
Ohjelman tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ravinnon merkityksen elimistön toiminnalle ja terveydelle,
 • osaa jäsentää yksilöiden ja yhteisöjen ruokavalintoja määrittäviä fysiologisia, psykologisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • muodostaa näkemyksen ravitsemus- ja ruokakysymysten moniulotteisuudesta ja niihin vaikuttamisen keinoista.

Lue lisää Human Nutrition and Food-Related Behaviour -maisteriohjelmasta.

Mikä mahdollistaa kielen ihmisen mielessä? Miksi maailmassa on niin paljon erilaisia kieliä? Ymmärtääkö älylaitteesi todella, mitä sanot? Onko mahdollista pelastaa kieliä, joita puhuu enää vain kourallinen ihmisiä? Miksei tietokoneen tuottama puhe kuulosta luonnolliselta? Ovatko jotkin kielet monimutkaisempia kuin toiset?

Muunmuassa näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma. Kyseessä on monitieteinen, kansainvälinen ohjelma, joka tarjoaa kattavan koulutuksen. Opiskelijat voivat valita opintosuunnan seuraavista viidestä vaihtoehdosta:  

 • yleinen kielitiede
 • fonetiikka  
 • Kieliteknologia
 • kognitiotiede  
 • digitaaliset ihmistieteet.  

Yleinen kielitiede laajentaa ja syventää tietoja ja ymmärrystä kielen rakenteisiin ja käyttöön liittyvissä teoreettisissa ja metodologisissa kysymyksissä. Fonetiikassa tutustutaan välineisiin, joilla voidaan tarkastella ihmispuheen artikulaatiota, akustiikkaa ja havaitsemista monitieteisestä näkökulmasta. Kieliteknologia keskittyy ihmiskielen prosessoimisen ja tuottamisen mahdollistavien mallien ja työkalujen kehittämiseen. Kognitiotiede tutkii mielen toimintaa monitieteisesti. Digitaaliset ihmistieteet on monitieteinen ja tieteidenvälinen ala, jossa tyypillisesti sovelletaan datatieteiden menetelmiä humanistis-yhteiskunnalliseen tutkimukseen.

Lue lisää Linguistic Diversity and Digital Humanities -maisteriohjelmasta.

Monitieteinen maisteriohjelma integroi huippututkimusta Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuksilla. Ohjelmaan voivat hakea matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen sekä esimerkiksi ekologian, evoluutiobiologian ja genetiikan opiskelijat. Erikoistumisalat ovat: Bioinformatics and Systems Medicine, Biomathematics, Biostatistics ja Ecological informatics.

Ohjelmasta valmistunut saa valmiuksia muun muassa:

 • matemaattiseen mallintamiseen sekä biologisten datojen laskennalliseen ja tilastolliseen analyysiin,
 • ymmärtää kokeellisten tieteiden logiikkaa ja osaa arvioida kriittisesti tutkimukseen perustuvaa tietoa
 • tehdä tutkimusta käyttäen systemaattisia tai kokeellisia keinoja uuden tiedon löytämiseksi, mukaan lukien uusien laskentamenetelmien kehittäminen.

Lue lisää Life Science Informatics -maisteriohjelmasta.

Ohjelmassa opiskelijat perehtyvät laaja-alaisiin kysymyksiin kuten: miten geenit säätelevät solujen, kudosten ja organismien kehitystä ja toimintaa? Miten molekyylit, solut ja kudokset toimivat ja kommunikoivat keskenään ja miten niiden toimintoja tutkitaan? Ohjelmassa keskitytään molekyyli- ja solumekanismien ymmärtämiseen, minkä avulla voidaan ehkäistä monien sairauksien puhkeamista ja etenemistä.

Ohjelmassa opiskelevat saavat tietoa ja taitoja nykyaikaisista genetiikasta ja molekyylibiotieteistä. Opiskelija voi erikoistua seuraaville aloille:

 • Biochemistry and Structural Biology
 • Cell and Developmental Biology
 • Genetics and Genomics
 • tai Molecular Analytical Health Biosciences.

Lue lisää Genetics and Molecular Biosciences -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelma antaa opiskelijoille selvittää ja ratkaista perustavanlaatuisia ympäristöongelmia. Ohjelmassa keskitytään mikrobiologian tiedon soveltamiseen lääketieteessä, teollisuudessa ja esimerkiksi elintarviketuotannossa. Opiskelija oppii tutkimustekniikoita viruksien, bakteerien ja muiden mikrobien tutkimiseen.

Ohjelmasta valmistuneilla on tietoa mikrobien maailmanlaajuisesta merkityksestä elämän ja ympäristön prosessoijana, sekä mahdollisuuksia ja työkaluja uusien innovaatioiden kehittämiseen mikrobibioteknologisissa sovelluksissa.

Lue lisää Microbiology and Microbial Biotechnology -maisteriohjelmasta.

Maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden saada kattavan yleiskuvan lääkkeiden elinkaaresta ja käytöstä. Ohjelma jakautuu kolmeen erikoistumisalaan:

 • lääkekehitys ja -farmakologia
 • lääkekehitys
 • ja lääkkeiden turvallisuus ja tehokkuus.

Ohjelmassa korostuu tutkimuslähtöisyys sekä vihreän ja kestävän farmasian näkökulma, joka on olennainen osa globaalia kestävää kehitystä.

Lue lisää Phar­ma­ceut­ical Research, De­vel­op­ment and Safety -maisteriohjelmasta.

Kokemuksia ohjelmasta

Vuodesta 2020 alkaen HITP-mentorointiohjelmaan on osallistunut lähes 200 opiskelijaa ja 17 organisaatiota. Noin 40–50% organisaatioista ovat palanneet mentoriksi myös seuraavalle kaudelle, mikä kertoo ohjelman suosiosta. Mentoriorganisaatioina ovat toimineet esimerkiksi Helsingin kaupunki, Crown CRO, Metsä Group, Ulkopoliittinen instituutti ja Business Finland. Lue opiskelijoiden ja organisaatioiden kokemuksia oheisen linkin kautta!

 

"Saimme paitsi uusia näkökulmia, myös ideoita miten voisimme tavoittaa nuoria kohderyhmänä uusiin projekteihimme."
- Heidi, Head of Communication, Nordic Culture Point.

Mentoriorganisaatiot kaudella 2021–2022

Kaudella 2022-2023 ohjelmassa on mukana 8 mentoriorganisaatiota: Helsingin kaupunki, Business Finland, Helsinki Think Company, Ulkopoliittinen instituutti, FinVector, Helsingin yliopiston Kielikeskus, Optimapharm ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus .

Kauden 2023-2024 HITP-kumppanien haku käynnistyy keväällä 2023.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Mentoriorganisaatioiden ilmoittautuminen ohjelmaan kaudelle 2023 - 2024 aukeaa keväällä 2023.

Jos kiinnostui jo nytt, ota yhteyttä Helsingin yliopiston urapalveluihin. Kerromme mielellämme lisää!

careerservices(at)helsinki.fi