Hakeminen

  • Hakuaika koulutuksiin alkaa keskiviikkona 14.3.2018 ja päättyy keskiviikkona 28.3.2018 klo 15.00. 
  • Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa opintopolku.fi.
  • Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi olla.
  • Hakukohteistaan riippumatta hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku.
  • Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.

Maaliskuu

Tutustu: Lue tarkasti koulutuksen omat valintaperusteet kunkin yliopiston omilta sivuilta. Koulutuksilla on omat valintaperusteensa, joissa VAKAVA-kokeella on vaihteleva rooli.

Hae: Täytä hakemus Opintopolku-palvelussa hakuaikana. Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Merkitse sähköiseen lomakkeeseen missä kaupungissa haluat tehdä kokeen. Ilmoittautuminen on sitova.

Huom. Merkitse hakulomakkeelle sähköpostiosoitteesi, jonne haluat saada vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta. Vahvistusviesti toimii kuittina siitä, että hakulomakkeesi on mennyt perille. Lisätietoja hakulomakkeen täyttämisestä saat opintopolku.fi-sivuilta.

Mahdolliset erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä siihen yliopistoon, jossa suoritat kokeesi.

Huhtikuu

Lue: Vuoden 2018 VAKAVA-kokeen aineisto julkaistaan tiistaina 27.3.2018 klo 9.00. Aineisto julkaistaan myös kirjana.

Valmistaudu koetilaisuuteen: Yliopistot tiedottavat kokeen salijaoista eri tavoin. Osa yliopistoista lisää VAKAVA-kokeen tarkat salitiedot yliopistojen omille opiskelijavalintasivuille muutama päivä ennen koetta. Muutama yliopistoista ilmoittaa salitiedot vasta koepäivänä annetussa osoitteessa. Salijaoista saat lisätietoa koepaikkakunnan yliopistosta. Myös VAKAVAn sivuille kootaan eri yliopistojen tavat ilmoittaa salijakonsa. Lue koeohjeet.

Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13.00-16.00.

Toukokuu

Ensimmäisen hakuvaiheen tulokset julkistetaan 15.5.2018. Hakijalle lähetetään tulokset ja mahdolliset jatko-ohjeet. Kirje postitetaan hakulomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kesäkuu

Valintojen mahdollinen toinen vaihe, eli soveltuvuuskoe, järjestetään kesäkuun aikana. Lisätietoa yksi- tai kaksivaiheisista valinnoista saat yliopistojen valintaperusteista.

Valtakunnallisesti lopulliset tulokset ovat valmiina Opintopolussa 28.6.2018.

Vuoden 1990 jälkeen ylioppilaaksi kirjoittaneiden hakijoiden ei tarvitse postittaa korkeakoulukelpoisuuden todistavia liitteitä, sillä heidän tietonsa saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Postitettavia korkeakoulukelpoisuuden todistavia liitteitä ovat:

  • ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneiden ylioppilastodistus,
  • ammattikoulu tai ammattikorkeakoulun todistus (vain ei-ylioppilailta) tai
  • kansainvälinen ylioppilastutkintotodistus esim. IB tai Reifeprufung

Mahdolliset korkeakoulukelpoisuuden todistavat liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä (luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalintojen osalta liitteet tarvitsee toimittaa vain siihen yliopistoon, johon hakee ensisijaisesti):

Helsingin yliopisto: Hakijapalvelut, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto: Hakijapalvelut, Kuopion kampus, PL 1627, 70211 Kuopio

Jyväskylän yliopisto: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto: Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, 96101 Rovaniemi

Oulun yliopisto: Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto: Tampereen yliopiston hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto

Turun yliopisto: Opiskelija- ja hakijapalvelut, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa (esim. aineisto word-tiedostona, tehtävät pistekirjoituksella, irtopöytä, sihteeriapu, lisäaika), on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 60 minuuttia. Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija pyritään asettamaan samanarvoiseen asemaan muiden hakijoiden kanssa kokeen järjestelyjä koskevien erityisjärjestelyiden avulla eikä arvioinnin muutoksella.

Erityisjärjestelyitä ei tarvitse hakea uudestaan mahdolliseen soveltuvuuskokeeseen, vaan yliopistot vaihtavat tietoja VAKAVA-kokeeseen myöntämistään erityisjärjestelyistä. Jos et tarvitse erityisjärjestelyitä VAKAVA-kokeeseen, mutta koet tarvitsevasi erityisjärjestelyitä soveltuvuuskokeeseen, niin ota yhteys soveltuvuuskoekutsun lähettäneeseen yliopistoon heti kutsun saamisen jälkeen.

Hakemus

Hakemus tehdään kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella TAI tätä tarkoitusta varten olevalla lomakkeella, mikäli ao. yliopistolla on tällainen lomake käytössä.

Katso linkeistä, miten hakemus toimitetaan kussakin yliopistossa:

HUOM! Eri yliopistoilla saattaa olla erilaisia periaatteita erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVAn koulutusten osalta pätevät tällä sivulla annetut ohjeet.

Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Liitteet

Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunto ei vanhene. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta.  Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, hoitotiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakupalveluista ja opintotoimistoista. 
Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

(laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)